Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej) zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych. Jej celem jest osiągnięcie do 2015 r., a w uzasadnionych przypadkach do 2021 lub 2027 r., dobrego stanu wód i ekosystemów od nich zależnych.

RDW obliguje państwa członkowskie do opracowania planów gospodarowania wodami dla każdego obszaru dorzecza wyznaczonego w danym kraju. Dokumenty te są poddawane przeglądowi i aktualizacji cyklicznie co 6 lat i stanowią podstawę do podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości. Ustalenia planów gospodarowania wodami uwzględnia się w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województwa oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa. Plany mają wpływ nie tylko na kształtowanie gospodarki wodnej, ale także na inne sektory, w tym m.in. na: przemysł, gospodarkę komunalną, rolnictwo, leśnictwo, transport, rybołówstwo, turystykę. PGW opracowywane są na podstawie szeregu dokumentów planistycznych wskazanych w RDW i ustawie Prawo wodne, które również są poddawane przeglądowi i cyklicznej (6-cio letniej) aktualizacji.


 

III cykl planistyczny (2016-2021) – II aktualizacja Planów gospodarowania wodami

Na podstawie trwających od roku 2015 prac związanych z przygotowaniem aktualizacji dokumentacji planistycznych, PGW WP opracowało projekty II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW) na 9 obszarach dorzeczy. Projekty te zostały przyjęte przez Ministra Infrastruktury w drodze rozporządzeń w 2022 r., natomiast weszły w życie w 2023 r. (na obszarze dorzecza Wisły – 17 lutego 2023 r., Odry – 24 lutego 2023 r., pozostałe obszary dorzeczy – 23 marca 2023 r.).


Obszar dorzecza

Akt prawny

Metryczka

Wisły

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

Dz.U.2023.300

Odry

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Dz.U.2023.335

Dniestru

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru

Dz.U.2022.2740

Dunaju

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju

Dz.U.2023.210

Banówki

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Banówki

Dz.U.2023.86

Łaby

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby

Dz.U.2023.189

Niemna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna

Dz.U.2023.114

Pregoły

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły

Dz.U.2023.207

Świeżej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej

Dz.U.2023.206


W ramach III cyklu planistycznego zostały zweryfikowane m.in. podstawowe jednostki planistyczne, a więc jednolite części wód powierzchniowych wraz z typologią.

Większość zadań planistycznych w III cyklu planistycznym współfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Projekt: „Opracowanie II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”. Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0016/16).

Informacje o zadaniach realizowanych w III cyklu planistycznym znajdują się na stronie projektu: http://apgw.gov.pl/pl/III-cykl-informacje-ogolne

 

II cykl planistyczny (2010-2015)

Na podstawie realizowanych prac planistycznych w II cyklu planistycznym, w w 2014 r. rozpoczęły się prace nad aktualizacją PGW. Projekty dokumentów zostały poddane procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.). Podlegały także półrocznym konsultacjom społecznym (od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r.). Aktualizacje PGW zostały przyjęte przez Radę Ministrów w formie rozporządzeń 18 października 2016 r.  i podobnie jak w I cyklu planistycznym zostały opracowane dla 10 (tych samych) obszarów dorzeczy. APGW obowiązują do czasu przyjęcia II aPGW, a więc do grudnia 2022 r.


Akt prawnyMetrykaData ogłoszenia
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker  Dz.U. poz. 1818 2016-11-08
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły Dz.U. poz. 1911 2016-11-28
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej Dz.U. poz. 1914  2016-11-29 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna Dz.U. poz. 1915 2016-11-29
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru  Dz.U.  poz. 1917 2016-11-29
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju  Dz.U. poz. 1918 2016-11-29
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarft  Dz.U. poz. 1919 2016-11-29
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby  Dz.U. poz. 1929 2016-11-30
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły  Dz.U. poz. 1959 2016-12-05
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2016 r. o sprostowaniu błędu  Dz.U. poz. 1958 2016-12-05
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry  Dz.U. poz. 1967 2016-12-06

Informacje odnośnie do aPGW znajdują się na stronie http://apgw.gov.pl/pl/II-cykl-informacje-ogolne W zakładce (Materiały do pobrania) dostępna jest także geobaza aPGW, warstwy wektorowe oraz karty charakterystyk jednolitych części wód w postaci bazy danych.

 

I cykl planistyczny (2004-2009)

W Polsce, plany gospodarowania wodami po raz pierwszy zostały opracowane, zgodnie z wymogami RDW w 2009 r. i przyjęte uchwałą Rady Ministrów 22 lutego 2011 r. Pierwsze PGW zostały opracowane dla 10 obszarów dorzeczy, tj. dla Odry, Wisły, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej, Ücker.

Materiały i informacje znajdują się na stronie: http://apgw.gov.pl/pl/I-cykl-informacje-ogolne


 

Mapa - podział na dorzecza