Jedną z trzech najważniejszych misji naszego Gospodarstwa, oprócz przeciwdziałania powodzi i skutkom suszy, jest dbanie o dobry stan wód. Pracownicy Wód Polskich na bieżąco prowadzą wizje terenowe infrastruktury hydrotechnicznej, kontrolują stan wałów przeciwpowodziowych, mostów, przepustów, itp. W trakcie monitoringu oceniają stan wód w rzekach i powiadamiają odpowiednie służby, jeśli zauważą zanieczyszczenia w postaci zrzutów ścieków i innych nieczystości. W przypadku obecności w korytach rzek i w okolicy urządzeń hydrotechnicznych odpadów mało- i wielkogabarytowych, śmieci te są na bieżąco usuwane przez ekipy terenowe. Usuwanie odpadów z koryt rzecznych należy do  kompetencji Wód Polskich. Niemniej problem porzucania śmieci w okolicy rzek i zbiorników wodnych jest tak masowy, że nasi pracownicy regularnie angażują się również w akcje sprzątania brzegów rzek, organizując własne akcje lub włączając się w działania cykliczne organizacji społecznych oraz samorządów aktywizujących swoich mieszkańców. Troska o dobry stan wód jest nie tylko codzienną pracą naszych zespołów, jest również naszą misją.

Wody Polskie realizują zapisy prawa polskiego i unijnego w zakresie gospodarki wodnej. Za sprawy środowiskowe w Wodach Polskich odpowiada pion Zarządzania Środowiskiem Wodnym. Do jego kompetencji należy m.in. wdrażanie dyrektyw unijnych, takich jak tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna, dyrektywa w zakresie ochrony wód morskich, dyrektywa w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych czy Dyrektywa Azotanowa. Ponadto pion prowadzi sprawy związane z obszarami chronionymi, takimi jak NATURA 2000. Również w tym pionie prowadzony jest System Informatyczny Gospodarki Wodnej. Do zadań pionu Zarządzania Środowiskiem Wodnym należy m.in. koordynacja realizacji dyrektyw, współpraca w zakresie monitoringu wód, prowadzenie spraw związanych z obszarami Natura 2000, w tym także zarządzanie obszarami chronionymi oraz identyfikację ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych i planowanie przedsięwzięć związanych z ich odbudową i wiele innych. Wśród działań jest opracowanie i wdrażanie programów planistycznych związanych z gospodarowaniem wodami, jak aktualizacja planów gospodarowania wodami www.apgw.gov.pl czy realizacja zadań z zakresu ochrony Bałtyku w ramach pakietu strategicznych działań: www.chronmorze.eu

Nasze Gospodarstwo pełni więc kluczową rolę w realizacji zrównoważonej, kompleksowej gospodarki wodnej, która uwzględnia potrzeby ludzi oraz środowiska przyrodniczego. Proces ten zakłada szeroką współpracę z wieloma instytucjami badawczymi, środowiskami naukowymi, a także z jednostkami samorządowymi i administracją państwową, organizacjami społecznymi oraz bezpośrednio z mieszkańcami gmin. Najważniejszym elementem, jest edukacja wodna, którą realizujemy od początku istnienia Naszego Gospodarstwa, czyli od ponad 3 lat.

Główną platformą naszych działań edukacyjnych jest profil facebookowy Wód Polskich oraz profil FB „Aktywni Błękitni, gdzie zamieszczamy bieżące informacje o działaniach związanych z gospodarką wodną, edukujemy o zasobach wodnych i konieczności ich ochrony oraz oszczędzania wody. Cyklicznie realizujemy także kampanie społeczne i informacyjne, które promujemy w mediach oraz na naszych platformach informacyjnych. Stop Suszy, Stop Powodzi pojawiają się w kolejnych odsłonach, informując o potrzebie prowadzenia zrównoważonej gospodarki wodnej, która jednocześnie upora się z problemem deficytu wody w okresach suszy i zapewni bezpieczeństwo powodziowe podczas wezbrań. Najnowszą kampanią Wód Polskich jest akcja „Wody to nie śmietnik”, w której zwracamy uwagę na problem zanieczyszczenia polskich wód oraz konieczność współdziałania, by ten problem przestał się nasilać. Naszą kampanię kierujemy do wszystkich: do osób starszych i młodszych, młodzieży i dzieci, do mieszkańców małych i dużych miejscowości, ponieważ porzucanie śmieci dotyczy każdego regionu i miejscowości, niezależnie od statusu materialnego mieszkańców.

Jako administrator wód, w naszej pracy, na co dzień obserwujemy problem zaśmiecenia wód. W jaki sposób go rozwiązać? To proste i trudne zarazem – po prostu nie zanieczyszczać i nie śmiecić!