Łączymy siły z szeregiem instytucji dla przeciwdziałania degradacji Krainy Wielkich Jezior Mazurskich! Dziś w Olsztynie, w obecności Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy i Wiceministra Środowiska i Klimatu Jacka Ozdoby, przedstawiciele instytucji zajmujących się gospodarką wodną, ochroną środowiska, straży rybackiej, nadzoru budowlanego, policji, samorządu oraz regionalnego zarządu gospodarki wodnej podpisali porozumienie w sprawie zasad współdziałania w ramach zapewnienia optymalnej ochrony mazurskich jezior i rzek przed dewastacją. 

Porozumienie podpisali Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Mirosław Markowski, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski - Piotr Opaczewski, Agata Moździerz - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Piotr Jakubowski - Burmistrz Miasta i Gminy Mikołajki, Joanna Kazanowska - Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Szczepan Worobiej - Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie, Maciej Kotarski - Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz inspektor Arkadiusz Sylwestrzak -  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

konf2 2

Spotkanie w Olsztynie poświęcone współpracy dla przeciwdziałania degradacji Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Fot. Wody Polskie

- Niewłaściwa ingerencja człowieka w jeziora i rzeki jest często nieodwracalna, dlatego międzyinstytucjonalna współpraca dla mazurskich jezior i rzek to ważny krok dla ochrony przed dewastacją przyrody, która jest niedopuszczalna – powiedział Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

- Lasy, jeziora, woda to nasze wspólne dobro, działania muszą być natychmiastowe. Dziękuję Panu Prezesowi Dacy za jego inicjatywę, za to, że pokazał mi, jaka jest skala degradacji mazurskich jezior - powiedział Wiceminister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba

konf4 konf2 1
 Konferencja prasowa. Z lewej: Prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Z prawej: Wiceminister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba. Fot. Wody Polskie

Razem przeciw dewastatorom - zasady współpracy

Strony porozumienia będą współdziałać w zakresie kontroli i zwalczania nielegalnych działań ze strony wszystkich użytkowników śródlądowych wód powierzchniowych administrowanych przez Wody Polskie. W przypadku potwierdzenia naruszenia przepisów ustawy Prawo wodne, Wody Polskie będą zawiadamiać o zdarzeniu współpracujące instytucje, które w ramach swoich kompetencji będą podejmować interwencje - kontrole, inspekcje lub oględziny w terenie.

Interesariusze postanowienia będą wspólne wystosowywać do właściwych resortów propozycje kierunku zmian  legislacyjnych w celu optymalnej ochrony jezior i rzek przed dewastacją. Zacieśnienie współpracy oraz nowelizacje prawa przyniosą dwa wymierne skutki. Z jednej strony pozwolą skończyć z sytuacją, kiedy organy ścigania nielegalny proceder niszczenia środowiska naturalnego traktowały bez należytej uwagi.  Z drugiej strony, ukrócą proceder w którym dewastatorzy umyślnie łamią prawo, wliczając wyroki i kary grzywny w koszt nielegalnych, często milionowych prac prowadzonych nad brzegami jezior i rzek.

konf3

Konferencja prasowa z udziałem Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego Piotra Opaczewskiego, Wiceministra Klimatu i Środowiska Jacka Ozdoby i Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy. Fot. Wody Polskie

Odpowiednie służby będą interweniować w razie dewastacji brzegów rzek i jezior, zwłaszcza w wypadku:

  • niszczenia roślinności szuwarowej,

  • nielegalnej wycinki drzew i krzewów,

  • naruszenia linii brzegowej przez wykonanie robót ziemnych,

  • potwierdzonych nielegalnie wykonanych urządzeń wodnych w postaci pomostów o parametrach spełniających wymóg konieczności posiadania pozwolenia na budowę,

  • nielegalnego grodzenia nieruchomości przyległych do śródlądowych wód powierzchniowych, czyli rzek i jezior, w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu.

Zgodnie z art. 475 ustawy Prawo wodne za niszczenie lub uszkadzanie brzegów wód śródlądowych grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do roku.

 

Jak dużym problemem jest dewastacja naszych rzek i jezior?

Niestety, niszczenie brzegów rzek i jezior jest dużym problemem, obserwowanym zarówno przez pracowników Wód Polskich, jak i lokalnych mieszkańców, czy turystów. Tylko w tym roku na terenie m.in. Krainy Wielkich Jezior Mazurskich linia brzegowa została umyślnie zdewastowana aż 100 razy! Niszczenie brzegów jezior w większości przypadków następuje w granicach ustanowionych form ochrony przyrody, takich jak obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, czy parki krajobrazowe.

Należy pamiętać o tym, że dewastacja środowiska naturalnego często jest nieodwracalna. Każda niewłaściwa ingerencja człowieka w linię brzegową może przyczyniać się do pogorszenia jakości wód oraz przyspieszać degradację jeziora i jego eutrofizację. Usuwając szuwary, niszczone są potencjalne miejsca lęgowe wielu gatunków ptactwa oraz środowisko życia pozostałych gromad zwierząt ściśle powiązanych z ekosystemami wodnymi m. in.: ryb, płazów, gadów, ssaków, czy owadów. System korzeniowy roślinności strefy brzegowej pełni funkcję naturalnego umocnienia brzegów zbiorników wodnych - zapobiegając procesom erozji wodnej. Strefa brzegowa charakteryzująca się różnorodnością występujących gatunków roślin ma nieoceniony wpływ na jakość wody. Roślinność oczyszcza wody z fosforanów, azotanów, metali ciężkich oraz innych toksycznych dla zwierząt wodnych substancji i natlenia dno zbiorników wodnych co ma przede wszystkim duże znaczenie w przypadku małych, płytkich jezior.

Zapraszamy do pobrania i dystrybuowania ulotki!

 

ulotka niszczenie brzegw 1

ulotka niszczenie brzegw 2