Marek Gróbarczyk Sekretarz Stanu Ministerstwie Infrastruktury 2 lipca br. zawnioskował o zwołanie pilnego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ma to związek z występowaniem błyskawicznych powodzi miejskich, które są skutkiem nawalnych opadów deszczu, jakie przechodzą przez Polskę w ciągu ostatnich dni. W naradzie zwołanej przez Ministra Gróbarczyka uczestniczył Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Podjęcie natychmiastowych działań zaradczych jest niezbędne dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz dla ochrony infrastruktury, zwłaszcza na terenach silnie zurbanizowanych. Pilne wprowadzenie systemowych i kompleksowych działań ograniczających skutki nawałnic jest szczególnie istotne na terenach miejskich, gdzie straty materialne na skutek zalania, jakie ponoszą zarówno mieszkańcy jak i gminy, są największe. Tym bardziej, że występowaniu zjawiska błyskawicznych powodzi miejskich sprzyja dynamiczne rozrastanie się miast, zwłaszcza budowa nowych osiedli mieszkaniowych bez uwzględnienia zasad gospodarki wodnej na danym terenie. Dlatego też rząd ma propozycję rozwiązań w ramach Projektu Ustawy o Inwestycjach w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom Suszy, który jest obecnie w uzgodnieniach międzyresortowych. Dotyczy przede wszystkim planowania przestrzennego, zmniejszenia powierzchni betonowych (nieprzepuszczalnych) w centrach miast oraz tworzenia lokalnych rezerwuarów retencyjnych gromadzących wody opadowe.

Jednocześnie jednostki regionalne Wód Polskich przez cały czas monitorują sytuację na swoim terenie. Są w gotowości, by przekazać optymalne wytyczne dotyczące odprowadzania wód opadowych do potoków i rzek, tak, by jak najskuteczniej chronić mieszkańców i infrastrukturę miejską, a jednocześnie zwiększyć retencję w danym rejonie. Podczas dzisiejszej odprawy w Ministerstwie Infrastruktury Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca polecił dyrektorom Wód Polskich RZGW w trybie pilnym dokonanie przeglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miast wojewódzkich i powiatowych, znajdujących się na terenie każdego regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Za odprowadzanie wód opadowych oraz i gospodarkę wodno-kanalizacyjną na terenach miast odpowiadają prezydenci miast oraz burmistrzowie, dlatego kluczowa jest współpraca pomiędzy wszystkimi jednostkami administracji. Marek Gróbarczyk Wiceminister Infrastruktury zaapelował o ścisłą współpracę samorządów, Wód Polskich oraz administracji rządowej w celu jak najszybszego i najskuteczniejszego rozwiązania kwestii błyskawicznych powodzi miejskich dla podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców Polski.