Zgodnie z art. 37 ustawy Prawo wodne rada gminy określa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy. Projekt uchwały wraz z wnioskami o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje utworzyć kąpielisko wraz z wymaganymi dokumentami1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, najpóźniej do dnia 28 lutego każdego roku, przekazuje do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód, oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, a w przypadku kąpieliska położonego na: terenie parku narodowego - także dyrektorowi parku narodowego, polskich obszarach morskich - także właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego, śródlądowej drodze wodnej - także właściwemu dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej. Wody Polskie, właściciel wód, właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, dyrektor parku narodowego, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej oraz dyrektor urzędu morskiego wyrażają opinie do przekazanego projektu uchwały w terminie 14 dni. Brak opinii w tym terminie uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.

 

FAQ

 • 1. Czym jest kąpielisko?
  Zgodnie z ustawą Prawo wodne, kąpielisko to wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się - pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli!
 • 2. Co nie jest kąpieliskiem? 
  Kąpieliskiem nie jest: pływalnia, basen pływacki lub uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych.
 • 3. Czym jest miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli?
  Prawo wodne przewiduje możliwość utworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli definiowanych jako wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędący kąpieliskiem - gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska). Miejsca te mogą funkcjonować przez okres nie dłuższy niż 30 kolejnych dni w roku kalendarzowym.
 • 4. Jakie wymagania muszą spełniać kąpieliska i miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli?
  Zarówno kąpieliska jak i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli mają przeprowadzaną ocenę jakości wody (przydatna lub nieprzydatna do kąpieli), zapewnioną kontrolę przez ratowników wodnych, posiadają organizatora (osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej), są oznakowane tablicą informacyjną lub urządzeniem umożliwiającym zapoznanie się z informacjami, a ich ewidencję prowadzi i aktualizuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Sezon kąpielowy w przypadku kąpieliska jest określony w drodze uchwały rady gminy, natomiast w przypadku miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli – w zgłoszeniu utworzenia tego miejsca.
  Dodatkowo kąpieliska posiadają klasyfikację wody (jakość doskonała, dobra, dostateczna, niedostateczna), którą można sprawdzić w serwisie kąpieliskowym pod adresem: sk.gis.gov.pl.

   
 • 5. Kto jest odpowiedzialny za badania jakości wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli?
  Organizator wykonuje badania jakości wody, a państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny dokonuje oceny jakości wody.
 • 6. Jaka jest rola Wód Polskich w tworzeniu kąpielisk?
  Wody Polskie wyrażają opinię do przekazanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta projektu uchwały wykazu kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy.
   
 • 7. Jakie są różnice w tworzeniu kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli?
  Organizator kąpieliska do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje utworzyć kąpielisko.
  Utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli wymaga zgłoszenia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na planowaną lokalizację tego miejsca. Organizator może utworzyć miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, albo przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu przekaże zawiadomienie o braku sprzeciwu. Pod poniższym linkiem zamieszczono tabelę przedstawiającą różnice między zawartością ww. wniosku i zgłoszenia
 • 8. W jaki sposób uwzględnia się kąpieliska w planowaniu w gospodarowaniu wodami?
  Kąpieliska wchodzą w skład rejestru wykazów obszarów chronionych w postaci jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Jako obszar chroniony mają wskazane dodatkowe cele środowiskowe, które uwzględnione są w Planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: https://apgw.gov.pl

 

 

Wykaz kąpielisk pozytywnie zaopiniowanych przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej Wód Polskich w sezonie kąpieliskowym 2023 dostępny jest tutaj:

 

RZGW LISTA KĄPIELISK
BIAŁYSTOK

https://bialystok.wody.gov.pl/aktualnosci/1779-bezpieczne-kapieliska-na-terenie-wod-polskich-w-bialymstoku 

BYDGOSZCZ

https://bydgoszcz.wody.gov.pl/aktualnosci/1515-kapieliska-regionu-wodnego-noteci-sezon-letni-2023 

GDAŃSK

https://gdansk.wody.gov.pl/aktualnosci/1458-kapieliska-miejsca-odpoczynku-i-rekreacji

GLIWICE

https://gliwice.wody.gov.pl/aktualnosci/1998-kapieliska-na-terenie-wod-polskich-w-gliwicach 

KRAKÓW

https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/2875-kapieliska-na-terenie-rzgw-w-krakowie-w-sezonie-letnim-2023 

LUBLIN

https://lublin.wody.gov.pl/1150-kapieliska-na-terenie-rzgw-w-lublinie-w-roku-2023 

POZNAŃ

https://poznan.wody.gov.pl/aktualnosci/1436-kapieliska-na-terenie-regionalnego-zarzadu-gospodarki-wodnej-w-poznaniu-2023 

RZESZÓW

https://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/1565-wykaz-kapielisk-na-terenie-rzgw-w-rzeszowie-sezon-2023 

SZCZECIN

https://szczecin.wody.gov.pl/aktualnosci/1575-lista-kapielisk-na-obszarze-wod-polskich-rzgw-w-szczecinie-w-sezonie-letnim-2023 

WARSZAWA

https://warszawa.wody.gov.pl/aktualnosci/1778-kapieliska-na-terenie-regionalnego-zarzadu-gospodarki-wodnej-w-warszawie-w-sezonie-letnim-2023 

WROCŁAW

 https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/1995-lista-kapielisk-na-obszarze-dzialania-rzgw-we-wroclawiu-w-sezonie-letnim-2023


Internetowy serwis kąpieliskowy jest systemem informacyjnym prezentującym na mapie Polski wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk oraz przedstawiającym aktualne informacje o jakosci wody w kąpieliskach i infrastrukturze kąpielisk. Na portalu znajdują się również informacje o aktualnych przepisach, terminarz organizacji kąpielisk oraz opracowanie dotyczące zagrożeń związanych z nadmiernym zakwitem sinic. Serwis kąpieliskowy jest na bieżąco aktualizowany w terminie od 1 czerwca do 30 września na podstawie danych raportowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organizatorów kąpielisk.

Więcej informacji na stronie: https://sk.gis.gov.pl/

sulejow mcm Zbiornik Sulejów. Fot. Wody Polskie

1 kopię zgłoszenia wodnoprawnego, informacje dotyczące planowanego kąpieliska (aktualny profil wody w kąpielisku, status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym /czynne, nieczynne/ albo wzmianka, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego, ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska, udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli), zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska na utworzenie kąpieliska