flaga RP strona www

 

Projekty dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

Dotacja celowa

Dotacja przeznaczona na finansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na refundację wkładu własnego oraz jego współfinansowanie.

 

1. Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

 

 • Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16
 • Dofinansowanie: 9 622 783,00 PLN
 • Całkowita wartość: 59 507 090,00 PLN

 

Zakres Projektu obejmuje wykonanie przeglądu map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego wykonanych w I cyklu planistycznym tj. dla 14,5 tys. km rzek i ich aktualizację w uzasadnionych przypadkach oraz sporządzenie nowych mapy zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla obszarów i typów powodzi wskazanych w przeglądzie i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (2018), tj. dla 14,8 tys. km rzek i 26 budowli piętrzących.

 

 • Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych.
 • Inwentaryzacja inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego.
 • Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych.
 • Pozyskanie i przygotowanie danych wejściowych do MRP.
 • Harmonogram opracowania MZP i MRP.
 • Opracowanie map zagrożenia powodziowego.
 • Opracowanie map ryzyka powodziowego.
 • Przekazanie projektów MZP i MRP do uzgodnienia z właściwymi wojewodami.
 • Przygotowanie bazy danych przestrzennych MZP i MRP.
 • Przygotowanie wersji kartograficznych MZP i MRP.
 • Sporządzenie raportu z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP.
 • Sporządzenie raportu z analizy zagrożenia i ryzyka powodziowego.
 • Przygotowanie publikacji MZP i MRP oraz usług.
 • Przygotowanie zestawów danych MZP i MRP dla organów administracji.
 • Aktualizacja raportu do Komisji Europejskiej.
 • Usługi wsparcia merytorycznego, obejmujące kontrolę jakości produktów Projektu.
 • Zarządzanie Projektem.
 • Działania informacyjno-promocyjne.

 

Okres realizacji projektu: 2016-2022.

 

2. Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym

 

 • Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19
 • Dofinansowanie: 9 589 407,90 PLN
 • Całkowita wartość: 63 929 386,00 PLN

 

Zakres Projektu obejmuje przeprowadzenie przeglądu i opracowanie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, Odry i Pregoły wykonanych w I cyklu planistycznym oraz opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Niemna, Dunaju i Łaby.

 

 • Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
 • Działania informacyjno-promocyjne, w tym konsultacje społeczne projektów aPZRP oraz kampanie informacyjna.
 • Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie SOOŚ.
 • Zarządzanie projektem aPZRP.
 • Zakup specjalistycznego oprogramowania.

 

Okres realizacji projektu: 2019-2022.

 

3. Zakup opracowania pn. „Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)”

 

 • Dofinansowanie: 5 297 417,06 PLN
 • Całkowita wartość: 5 297 417,06 PLN

 

Zakres zadania obejmuje zakup opracowania  pn. „Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)”.

 

4. Zakup dokumentacji dotyczącej rozwoju Programu Odrzańskiej Drogi Wodnej

 

 • Dofinansowanie: 8 001 791,69 PLN
 • Całkowita wartość: 8 001 791,69 PLN

 

Zakres zadania obejmuje zakup opracowań powstałych w toku prac nad Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej.

 

5. Opracowanie II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania

 

 • Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0016/16
 • Dofinansowanie: 6 600 000 PLN
 • Całkowita wartość: 44 000 000 PLN

 

Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentów planistycznych, które będą stanowić podstawę do opracowania II aktualizacji planów gospodarowania wodami                             (II aPGW). Zadania realizowane w ramach projektu:

 

 • Zarządzanie Projektem
 • Analiza i aktualizacja jednostek do planowania z uwzględnieniem MPHP10
 • Identyfikacja presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy
 • Wdrożenie metody szacowania przepływów środowiskowychw Polsce
 • Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wrazze sporządzeniem raportu dla KE (z I aktualizacji PWŚK)
 • Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód wrazz opracowaniem rejestru wykazów obszarów chronionych
 • Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych
 • Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód oraz ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych
 • Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW) wraz z metodykami
 • Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu

 

Okres realizacji projektu: 2014-2022