WSTĘP

Niemalże wszystkie jeziora, rzeki i zbiorniki zaporowe zgodnie z Prawem wodnym należą do śródlądowych wód płynących i stanowią własność Skarbu Państwa. Nie podlegają one sprzedaży ale mogą być użyczane na podstawie zawieranych umów.

Obowiązki właściciela wód wykonują jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Gospodarka rybacka na publicznych śródlądowych wodach płynących, w tym na jeziorach, w których stwierdzono hydrologiczne połączenie z krajowym systemem rzecznym, prowadzona jest w specjalnie do tego celu utworzonych obwodach rybackich, przez podmioty uprawnione do rybactwa. Są nimi organy wykonujące uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, tj. dyrektorzy właściwych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej albo inne podmioty jak np.: osoby fizyczne, osoby prawne czy jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Oplata krajowa i nasze lowiska

FAQ

 • 1. "Nasze Łowiska- Co to takiego ?
  To projekt wdrożony przez PGW Wody Polskie od 2022 roku, gdzie jedno zezwolenie uprawnia do wędkowanie we wszystkich obwodach rybackich udostępnionych do użytkowania przez dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW). Właściwość miejscowa RZGW wynika z obszarów poszczególnych zlewni i obejmuje terytorium całego kraju.
 • 2. Jakie są warunki prowadzenia amatorskiego połowu ryb na obwodach rybackich Wód Polskich - "Nasze Łowiska" ?
  Zdecydowana większość obwodów rybackich w Polsce jest zagospodarowana przez użytkowników rybackich. W obwodach, w których Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowadzi gospodarkę rybacką umożliwia się amatorski połów ryb, a sprzedażą zezwoleń zajmują się Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej PGW WP.
  Szczegółowe informacje dotyczące zasad sprzedaży czy regulaminów amatorskiego połowu ryb można znaleźć na:

  - RZGW w Białymstoku - https://bialystok.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/zezwolenia-nasze-lowiska

  - RZGW w Bydgoszczy - https://bydgoszcz.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/nasze-lowiska

  - RZGW w Gdańsku - https://gdansk.wody.gov.pl/lowiska-rzgw-3

  - RZGW w Poznaniu - https://poznan.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/1051-zezwolenie-nasze-lowiska

  - RZGW w Krakowie - https://krakow.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/zezwolenie-nasze-lowiska

  - RZGW w Szczecinie - https://szczecin.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/zezwolenia-nasze-lowiska

  - RZGW we Wrocławiu - https://wroclaw.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/lowisko-jutrosin
  Obwody rybackie użytkowane przez Polski Związek Wędkarski rządzą się według dotychczasowych zasad.

 • 3. Gdzie można wędkować w ramach jednego zezwolenia ?
  Wniesienie opłaty w ramach Programu Nasze Łowiska uprawnia do wędkowania w niżej wymienionych obwodach rybackich.
  Pobierz:

  TABELA z obwodami "NASZE ŁOWISKA"
 • 4. Co to jest racjonalna gospodarka rybacka ?
  Racjonalna gospodarka rybacka polega na wykorzystywaniu produkcyjnych możliwości wód, w sposób nienaruszający interesów pozostałych podmiotów uprawnionych do rybactwa, w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym uprawnionym do rybactwa.
 • 5. Co to jest obwód rybacki ?
  Publiczne śródlądowe wody płynące dzieli się na obwody rybackie. Obwód rybacki jest obszarem wodnym w podziale publicznych powierzchniowych wód śródlądowych w Polsce, w ramach którego uprawniony do rybactwa prowadzi racjonalną gospodarkę rybacką. Obwód rybacki składa się z zasadniczego i uzupełniającego obwodu rybackiego. Obwód zasadniczy obejmuje wody jezior, zbiorników wodnych, rzek, kanałów lub cieków naturalnych niezbędnych do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Obwód uzupełniający obejmuje wody płynące dopływów obwodu zasadniczego, na których uprawniony do rybactwa okresowo wykonuje czynności określone w operacie rybackim, a w szczególności połowy tarlaków, zarybiania oraz zabiegi ochronne.
 • 6. Co to jest operat rybacki ?

  Jest to dokument określający zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim, sporządzany przez uprawnionego do rybactwa, w formie opisowej i graficznej, na okres 10 lat.


 

Aktualnie Wody Polskie administrują 130 obwodami rybackimi oraz 2 łowiskami specjalnymi w ramach "Naszych Łowisk" (stan na 10.01.2024 r.) Więcej w FAQ

 

mapa obwody rybackie nl 2024 nł dll

 

 


Informujemy, że obwód rybacki zbiornika "Tresna" na rzece Soła - nr 2 oraz obwód rybacki zbiornika Porąbka na rzece Soła - nr 3 zostają czasowo wyłączone z programu "Nasze Łowiska".

Wszystkich zainteresowanych tematem łowisk w rejonie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie prosimy o stałe obserwowanie naszej strony internetowej. Będą tutaj publikowane wszelkie bieżące informacje w tej sprawie.

 

 

Amatorski połów ryb na śródlądowych wodach płynących

Publiczne śródlądowe wody płynące dzieli się na obwody rybackie, w ramach których uprawniony do rybactwa jest obowiązany prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką. Racjonalna gospodarka rybacka polega na wykorzystywaniu produkcyjnych możliwości wód, zgodnie z zaopiniowanym - przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - operatem rybackim, w sposób nienaruszający interesów uprawnionych do rybactwa, w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym uprawnionym.

Zdecydowana większość obwodów rybackich jest zagospodarowana przez użytkowników rybackich (m.in. gospodarstwa rybackie, stowarzyszenia, osoby fizyczne) wyłonionych w drodze konkursów ofert przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP lub na podstawie umów przejętych przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP od Agencji Nieruchomości Rolnych SP. Jeżeli w ramach operatu rybackiego określającego sposób gospodarowania w danym obwodzie rybackim przewidziano amatorski połów ryb to użytkownik rybacki tego obwodu jest uprawniony do sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb. W obwodach rybackich bezpośrednio zagospodarowanych przez PGW WP umożliwiono amatorski połów ryb, a sprzedażą zezwoleń na tego typu połowy zajmują się właściwe terytorialnie dla tych akwenów Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej PGW WP. Szczegółowe informacje dotyczące zasad sprzedaży czy regulaminów amatorskiego połowu ryb można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP.

Natomiast decyzjami marszałków województw część zbiorników wodnych może zostać uznana za nieprzydatne do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej albo użytkownicy rybaccy mogą zostać zwolnieni z obowiązku prowadzenia  tam racjonalnej gospodarki rybackiej. W efekcie wody objęte tego typu decyzjami pozostają również wyłączone z możliwości prowadzenia amatorskiego połowu ryb.

Pozostałe obwody mogą być przekazywane na rzecz użytkowników rybackich w drodze konkursów ofert na ich oddanie w rybackie użytkowanie albo też są rybacko zagospodarowywane przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP. Przy czym prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim przez  Dyrektorów  Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP musi być poprzedzone przygotowaniem operatu rybackiego i uzyskaniem pozytywnej opinii do tego operatu przez wskazaną na wstępie jednostkę naukową.


Powstał Departament Rybactwa w Wodach Polskich dla zreformowania gospodarki rybackiej - (czytaj więcej)


Linki do wykazu obwodów, udostępnionych do amatorskiego połowu ryb w ramach gospodarki rybackiej prowadzonej przez RZGW - "Nasze Łowiska"

- RZGW w Białymstoku - https://bialystok.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/zezwolenia-nasze-lowiska

- RZGW w Bydgoszczy - https://bydgoszcz.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/nasze-lowiska

- RZGW w Gdańsku - https://gdansk.wody.gov.pl/lowiska-rzgw-3

- RZGW w Poznaniu - https://poznan.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/1051-zezwolenie-nasze-lowiska

- RZGW w Krakowie - https://krakow.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/zezwolenie-nasze-lowiska

- RZGW w Szczecinie - https://szczecin.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/zezwolenia-nasze-lowiska

- RZGW we Wrocławiu - https://wroclaw.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/lowisko-jutrosin


nasze lowiska 1920x500

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Formularz Zezwolenia Nasze Łowiska 2024.docx)Formularz Zezwolenia Nasze Łowiska 2024.docx 116 kB2024-01-08 11:28
Pobierz plik (Zasady sprzedaży zezwoleń Nasze Łowiska 2024.docx)Zasady sprzedaży zezwoleń Nasze Łowiska 2024.docx 38 kB2024-01-08 11:28