Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne składają wnioski z propozycjami wysokości opłat za wodę i odbiór ścieków dla odbiorcy końcowego, czyli dla każdego z nas. Naszą rolą, jako organu regulującego wysokość taryf wodno-ściekowych, jest ochrona obywateli przed nieuzasadnionymi podwyżkami. Na przykładzie Lubelszczyzny widzimy, że większość wniosków dotyczyła podwyżek, jednak Chełm należy do tych miast, które swoim mieszkańcom obniża opłaty. Dlatego też w Wodach Polskich dokładnie weryfikujemy każdą propozycję taryfy, dbając o to, aby opłaty za wodę i ścieki były racjonalne i nie stanowiły obciążenia dla domowych budżetów.

Do 16 kwietnia na terenie RZGW w Lublinie wpłynęło 171 wniosków taryfowych, z czego aż 152 dotyczyło wzrostu opłaty, 10 utrzymania jej na tym samym poziomie, a 9 jej obniżenia. Aktualnie trwa analiza większości wniosków, jednak wydano już 31 decyzji odmawiających zatwierdzenia taryfy, m.in. z powodu nieuzasadnionej podwyżki. Miało to miejsce m.in. w Lublinie, gdzie średnia podwyżka cen za wodę miała wynieść ponad 20%, a za odbiór ścieków ok. 15%, w Białej Podlaskiej gdzie podwyżki dochodziły do kilkudziesięciu procent, a także w Świdniku czy Biłgoraju, które również zaproponowały zbyt wysokie ceny.

Lubelskie Wody Polskie zatwierdziły także 21 wniosków, zawierające zarówno spadki cen jak i ich wzrosty za dostarczanie wody oraz odbiór ścieków. Wzrosty cen są nieznaczne, w pełni uzasadnione i nie powodują nagłego skokowego wzrostu cen co mogłoby być niekorzystne dla odbiorcy końcowego.

Wzorowym przykładem jest tutaj Spółka Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie, która obniżyła mieszkańców stawki opłat za wodę i ścieki. Jak argumentowała spółka spowodowane to było utrzymaniem na zbliżonym poziomie kosztów utrzymania i eksploatacji takich jak amortyzacja, materiały, podatki i opłaty lokalne, dokonaniem optymalizacji kosztów wynagrodzeń wraz z kosztami pochodnymi i działaniami oszczędnościowe w zakresie kosztów ogólnozakładowych. Spółka podjęła oraz planuje się różne działania oszczędnościowe oraz działania eliminujące straty wody, nielegalny pobór wody i nielegalny zrzut ścieków. Przyjęto też marżę zysku na średnim poziomie w 3 latach w wysokości 3,5 %.

Jak podkreślił Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, Chełm to bardzo dobry przykład zaangażowania samorządu w prowadzenie polityki wodno-ściekowej na terenie gminy. Prezydent Chełma Jakub Banaszek podsumował: - Zleciłem szczegółową analizę kosztów w przedsiębiorstwie wod-kan., co pozwoliło zmniejszyć stawki opłat za wodę i ścieki. Dzięki tej obniżce każda rodzina w mieście będzie mogła oszczędzić średnio nawet kilkaset złotych w ciągu roku. Jednocześnie nie rezygnujemy z inwestycji i z wprowadzania innowacji, które będą przyczyniać się do dalszej redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągowego i tym samym obniżkami stawek w następnych latach. Przedsiębiorstwo wod-kan. nie jest od tego, żeby zarabiać pieniądze na mieszkańcach.

Daca odprawa 20 04 21 min

Wideokonferencja z udziałem Prezesa PGW WP Przemysława Dacy (z lewej) i Prezydenta Chełma Jakuba Banaszka (z prawej). Fot. Wody Polskie

Ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków ustalają przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Następnie, propozycje tych cen składają we wniosku taryfowym do PGW Wody Polskie, które sprawdzają czy zaproponowane opłaty są uzasadnione. Jeśli ustalone przez przedsiębiorstwa ceny są zbyt wysokie Wody Polskie mogą wydać decyzję odrzucającą dany wniosek taryfowy, jeśli natomiast opłaty są uzasadnione zoptymalizowanymi kosztami jakie przedsiębiorstwo ponosi – wniosek ten jest zatwierdzany.

Więcej informacji na temat trwającego obecnie procesu taryfikacji w publikacji: https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1735-trwa-analiza-nowych-stawek-taryfowych-proponowanych-przez-samorzady-najnowsze-dane

Fot. miniatura: Stare Miasto w Chełmie. Źródło: UM Chełm