Zakończono procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Opinie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych, które trwały od 25.05.2020r. do 24.06.2020r. zostały uwzględnione w ostatecznym kształcie PPSS.

GDOŚ oraz GIS wydały opinie dotyczące sposobu oraz wyników oceny wpływu na poszczególne elementy środowiska planowanych działań, którą zawarto w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu PPSS, na podstawie art. 54 ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Ustawa ooś). Sposób, w jaki zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa (art. 42 pkt. 2 Ustawy ooś) podsumowano w dokumencie dostępnym pod linkiem: Podsumowanie wraz z uzasadnieniem. 

Podsumowanie zawiera m.in.:

  • ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;

  • opinie właściwych organów;

  • zgłoszone uwagi i wnioski w trakcie konsultacji społecznych;

  • wyniki postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko;

  • propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.

PPSS jako dokument strategiczny dla gospodarowania wodami w Polsce, zostanie przyjęty w formie rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.