Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym Joanna Kopczyńska przekazała deklarację przystąpienia PGW WP do Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w trakcie XI Posiedzenia Plenarnego Sieci. Wody Polskie będą dzięki temu współuczestniczyć w pracach Sieci i realizować cele i zadania grupy roboczej Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Prezes Joanna Kopczyńska podkreśliła, że Wody Polskie posiadają specjalistów, którzy wiele wniosą w prace Sieci. „Chcemy mocno rozwinąć współpracę, ponieważ jednym z celów Wód Polskich jest ochrona środowiska i systemów od wód zależnych” – powiedziała Prezes. W trakcie spotkania poruszono tematy związane z Ramową Dyrektywą Wodną i Dyrektywą Wodno-Ściekową, a Prezes Kopczyńska wzięła aktywny udział w dyskusji.

Krajowa Sieć „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” stanowi forum współpracy między organami ochrony środowiska, a instytucjami które odpowiadają za zarządzanie funduszami unijnymi na różnych poziomach administracyjnych. Bezpośrednim celem utworzenia Sieci w Polsce było wsparcie efektywnej konsolidacji działań dotyczących ochrony środowiska we wszystkich przedsięwzięciach finansowanych ze środków UE.

Głównym zadaniem Sieci jest inspirowanie do wymiany wiedzy i doświadczeń między krajami członkowskimi, a instytucjami wdrażającymi fundusze UE, a także efektywne włączanie wymiaru środowiskowego w realizację polityki spójności w całej Unii Europejskiej. Jest odpowiednikiem europejskiej sieci European Network of Environmental Authorities - Managing Authorities, wspomagającej integrację ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w ramach polityki regionalnej i programów operacyjnych realizowanych przez kraje członkowskie i kraje kandydujące do akcesji do UE.

W skład Sieci wchodzą Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - jako instytucja zarządzająca programami unijnymi - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska i zarządy województw -jako instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi. 9 września 2019 roku do sygnatariuszy deklaracji włączyło się także Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Do prac w ramach Sieci zapraszani są także przedstawiciele Komisji Europejskiej, instytucje eksperckie i badawcze, instytucje państwowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe występujące w roli podmiotów – obserwatorów.

  

2

30.01.2020 roku Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym Joanna Kopczyńska przekazała deklarację przystąpienia Wód Polskich do Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. Fot. Wody Polskie

3

Marek Kajs, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Zastępca Prezesa Wód Polskich Joanna Kopczyńska. Fot. Wody Polskie

1

Spotkanie Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. Fot. Wody Polskie