Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk podjął decyzję o konieczności unowocześnienia procedur związanych z rybackim użytkowaniem wód publicznych. Z początkiem stycznia 2022 w strukturach Wód Polskich powstał Departament Rybactwa, którego głównym zadaniem jest przygotowanie rozwiązań systemowych dotyczących rybołówstwa i rybactwa.

Celem działań Departamentu Rybactwa jest stworzenie nowego systemu ochrony wód, poprzez monitoring gospodarki rybackiej o wdrożenie odpowiednich rozwiązań. Do kluczowych zadań należy uproszczenie wszystkich procedur funkcjonujących w tym zakresie, w tym skrócenie czasu wydawanych pozwoleń, a także ujednolicenie opłat. O szczegółach podczas konferencji prasowej 21.01.2022r. w Warszawie opowiedział Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk oraz Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

nasze lowiska 1920x500

- Wędkarstwo jest formą bezpiecznego spędzania wolnego czasu i zasadniczą częścią turystyki, szczególnie ważnej dla ludzi w dobie ograniczeń związanych z epidemią. Program, który przygotowaliśmy razem z Wodami Polskimi ma na celu uproszczenie zasad wędkowania oraz pozyskiwania wymaganych zezwoleń, a także obniżkę opłat. W Wodach Polskich powstał nowy departament zajmujący się rybactwem, którego zadaniem jest realizacja oczekiwań środowiska wędkarskiego, a także promocja tego sportu i troska o dobry stan wód. Chcemy także przeznaczyć na zarybienia 5 mln zł w tym roku powiedział Wicemnister Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

- Jako Wody Polskie administrujemy większością wód w kraju i odpowiadamy za ich stan, dlatego chcemy uporządkować system zarządzania obwodami rybackimi. Chcemy wdrożyć plan zarybień śródlądowych, nie tylko na naszych obwodach, ale wszędzie tam gdzie to konieczne. Obecne działania według wędkarzy są niewystarczające, często dochodzi do sytuacji że na danym akwenie nie da się złapać żadnej ryby. Chcemy to zmienić, zarybienia muszą być efektywne. Mamy ośrodek zarybieniowy w Świnnej Porębie, jeden z najnowocześniejszych w Europie. Zapraszamy też do współpracy organizacje społeczne i prywatnych użytkowników wód – zaznaczył Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

MI1 1680
 Briefing prasowy z udziałem (od lewej): Wiceministra Infrastruktury Marka Gróbarczyka, Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych Roberta Chciuka i Dyrektora Departamentu Rybactwa PGW WP Janusza Wrony. Fot. Wody Polskie

- Zasadniczą zmianą będzie jedna opłata na wszystkich akwenach będących w administracji Wód Polskich, która wyniesie 250 zł. Chcemy odejść od kart wędkarskich i wprowadzić jedną opłatę, gdyż chcemy skończyć z sytuacją, gdy wędkarz na pozwolenia wydaje tysiące złotych w skali całego kraju. Obecnie każdy okręg rybacki, czy użytkownik wód działa na własnych zasadach i pobiera opłaty, co zniechęca do uprawiania wędkarstwa. Dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich użytkowników wód, zwłaszcza Polski Związek Wędkarski i Okręgi Wędkarskie Zachęcamy, by przystąpiły do naszego programu, tak by ceny były racjonalne, a akweny dostępne dla wszystkich – podkreślił Wiceminister Gróbarczyk.

- Chcemy też, by niezbędne pozwolenie było zintegrowane z platformą mObywatel, tak by każdy wędkarz miał je pod ręką, na własnym telefonie. To znacznie ułatwi wędkowanie – dodał Przemysław Daca.

20220121 101350
 Briefing prasowy z udziałem (od lewej): Wiceministra Infrastruktury Marka Gróbarczyka, Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych Roberta Chciuka i Dyrektora Departamentu Rybactwa PGW WP Janusza Wrony. Fot. Wody Polskie

Aktualnie, w ramach ochrony wód:

  • zapadła już decyzja zaprzestaniu połowów sieciowych na wodach płynących;

  • rozpoczęły się prace nad wprowadzeniem jednego zezwolenia połowowego na terenie całego kraju, co ułatwi korzystanie z wód publicznych;

  • zaproponowana została jednolita krajowa opłata wędkarska w wysokości 250 zł/rok.

Równocześnie wprowadzono jedną opłatę „Nasze Łowiska” na krajowych łowiskach administrowanych przez Wody Polskie.

„Nasze Łowiska” to projekt jednego zezwolenia na wędkowanie na terenie całej Polski

Zarządzeniem Prezesa Wód Polskich nr 87/2021 w sprawie wprowadzenia zezwolenia „Nasze Łowiska”, wprowadzona została możliwość jednego zezwolenia na wędkowanie na terenie całego kraju. Co prawda opłata ta dotyczy tylko obwodów, których rybackim użytkownikiem są Wody Polskie, ale ilość objętych tym rozporządzeniem obwodów będzie się sukcesywnie powiększać. W najbliższym czasie, w oparciu o posiadane dokumenty, kilkanaście dodatkowych obwodów zostanie udostępnionych wędkarzom. Rozpoczęto również negocjacje z innymi użytkownikami rybackimi, a po ich pozytywnym zakończeniu liczba obwodów może zamknąć się trzema cyframi. Wtedy „Nasze Łowiska” staną się autentycznym zezwoleniem krajowym.

Działania Wód Polskich na rzecz zarybiania rzek

Oprócz działań administracyjnych, wkładem Wód Polskich w rozwój krajowego rybactwa jest funkcjonowanie Ośrodka Zarybieniowego w Świnnej Porębie – jednego z najnowocześniejszych w Europie. Obiekt o powierzchni 5,7 ha posiada własną stację uzdatniania wody i wyspecjalizowaną kadrę, która zajmuje się chowem i hodowlą wielu cennych gatunków ryb, takich jak pstrąg tęczowy i potokowy, jesiotr ostronosy, brzana, świnka, lipień i szczupak. Do zadań ośrodka należą produkcja i sprzedaż materiału zarybieniowego, utrzymywanie stad tarłowych zagrożonych gatunków, produkcja i sprzedaż ryb, a także cykliczne zarybianie zbiorników i rzek w kraju.

W 2021 roku do zbiornika Świnna Poręba na rzece Skawa wypuszczono narybek jesienny w ilości 17 000 sztuk świnki oraz 3 000 sztuk brzany oraz narybek jesienny pstrąga potokowego w ilości 5 000 sztuk i 345 000 sztuk wylęgu żerującego szczupaka. To jedne z wielu działań, które będą kontynuowane – planowana jest intensywna akcja zarybieniowa w skali ogólnopolskiej.

b5
Ośrodek zarybieniowy w Świnnej Porębie. Fot. Wody Polskie

 

Wyzwania dla wędkarstwa w Polsce

Według różnych danych, szacuje się, że w naszym kraju wędkarstwem zajmuje się 1,5-2 mln Polaków. Wędkarstwo to nie tylko hobby, ale też cały przemysł zajmujący się produkcją sprzętu, zanęt, przynęt, czy łodzi oraz hurtownie i sklepy wędkarskie. Wędkarz jadący na ryby to również turysta, podróżujący często w towarzystwie całej rodziny, więc korzystający z bazy noclegowej i wyżywieniowej. Łącznie więc, można szacować cały wędkarski segment w miliardach złotych. Wyzwaniem dla rozwoju wędkarstwa są zasady użytkowania wód oraz metody organizacyjne regulujące uprawianie tego rodzaju wypoczynku. Środowisko wędkarskie najczęściej zwraca uwagę na:

  • zarybiania, których wielkość i jakość często jest niezgodna z operatami i umowami realizowanymi przez, użytkujących wody od Skarbu Państwa, jak również brak informacji o terminach akcji zarybieniowych, co dodatkowo uniemożliwia nadzór nad prawidłowością tych akcji;

  • ochronę wód, prowadzoną w niewielkim zakresie zarówno przez strażników zawodowych jak i społecznych, z powodu niewystarczających środków kontrolnych lub umocowań prawnych nadających większe kompetencje; 

  • kłusownictwo, bardzo rozpowszechnione na wodach publicznych, często traktowane w kategoriach pewnego rodzaju sportu, a nie wykroczenia czy przestępstwa, a wynikające między innymi ze słabości systemu ochrony wód;

  • zezwolenia na wędkowanie, praktyczny brak możliwości łowienia w całym kraju. Dziś wędkarz zmuszony jest do kupowania dziesiątek zezwoleń, zapoznawaniem się z dziesiątkami regulaminów, w skrajnych przypadkach po zdobyciu wszystkich uprawnień braknie mu czasu na wędkowanie;

  • rybołówstwo komercyjne, nadmierną ilość rybaków sieciowych, nawet na wodach których użytkownikiem są wędkarze.

 

Informacje dodatkowe – Rybactwo, rybołówstwo, a wędkarstwo

Rybactwo czyli gospodarka rybacka, to najszersze ze wszystkich trzech pojęć. Wiąże się z zarządzaniem w tym monitorowaniem i utrzymaniem zasobów ryb i innych organizmów wodnych, w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody. Rybołówstwo z kolei to gałąź gospodarki związanej z połowem ryb, a także pozyskiwaniem m.in. skorupiaków mięczaków, roślin wodnych na wodach śródlądowych i morskich w celach spożywczych. Ostatnie z wymienionych wędkarstwo jest rodzajem hobby, zajęcia rekreacyjnego i sportu, polegający na łowieniu ryb na wędkę. Nowy Departament w strukturach Wód Polskich

Do jego zadań należeć będzie m.in. monitorowanie kontroli wykonywania gospodarki rybackiej, monitorowaniem kontroli zarybień, analiza ekonomiczną prowadzonej gospodarki rybackiej, opracowanie strategii rybackiego zagospodarowania wód i ich ochrony, przygotowanie rozwiązań systemowych dotyczących zarządzania obwodami rybackimi, czy przygotowanie rozwiązań systemowych dla właściwego wdrożenia i funkcjonowania systemu opłat za użytkowanie obwodów rybackich oraz za dzierżawę praw rybackiego użytkowania jezior. 

austin neill 3quTd6dyudg unsplash
Fot. Unsplash