Chcesz kupić nieruchomość i sprawdzić na Mapach Zagrożenia Powodziowego czy to dobra inwestycja? Chcesz wiedzieć, do której jednostki Wód Polskich wysłać pismo?

A może interesują Cię jednolite części wód (JCW) i karty ich charakterystyk? Sprawdź w jaki sposób możesz pozyskać z systemu informacyjnego gospodarowania wodami interesujące Cię informacje!

grafika 26022021

Chcesz kupić nieruchomość i sprawdzić na Mapach Zagrożenia Powodziowego czy to dobra inwestycja? Chcesz wiedzieć, do której jednostki Wód Polskich wysłać pismo?

A może interesują Cię jednolite części wód (JCW) i karty ich charakterystyk? Sprawdź w jaki sposób możesz pozyskać z systemu informacyjnego gospodarowania wodami interesujące Cię informacje!

grafika 26022021

Hydroportal - otwarty dostęp do przeglądania danych

Zasoby gromadzone przez PGW Wody Polskie udostępniane są bezpłatnie do wglądu w Hydroportalu – aplikacji mapowej umożliwiającej szybkie uzyskanie informacji w zakresie map ryzyka powodziowego, wstępnego ryzyka powodziowego i zagrożenia powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym, gospodarowania wodami (w tym jednolite części wód - JCW, karty charakterystyk), przeciwdziałania skutkom suszy.

Usługi danych przestrzennych udostępnione w ramach Hydroportalu polegają na:

seo

usłudze wyszukiwania – umożliwiającej wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz wyświetlanie zawartości metadanych

eye

usłudze przeglądania – umożliwiającej wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych

cloud

usłudze pobierania – umożliwiającej pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów

Dane mogą zostać wykorzystane nieodpłatnie zarówno w celach niekomercyjnych, jak i komercyjnych pod warunkiem wskazania źródła oraz czasu wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego. Hydroportal umożliwia przeglądanie wszystkich zgromadzonych danych w odniesieniu do jednostek podziału terytorialnego czy hydrografii, a nawet wyszukiwanie konkretnych działek. Na Hydroportalu bezpłatnie udostępniamy również szereg usług WMS, z których można skorzystać w dowolnym oprogramowaniu GIS. Szczegółowe informacje o aktualnie dostępnych usługach znajdziesz w zakładce „Dodaj WMS/WMTS” na Hydroportalu.

Usługi danych przestrzennych oraz ich wyszukiwarkę na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych wraz z możliwością wyświetlenia zawartości metadanych znajdziesz w zakładce INSPIRE.

 

WEJDŹ NA HYDROPORTAL

 

Wyszukiwanie informacji o jednolitych częściach wód (JCW)

Na Hydroportalu można szybko odszukać informację o jednolitych częściach wód powierzchniowych - JCWP (rzecznych, jeziornych, przejściowych i przybrzeżnych) i jednolitych częściach wód podziemnych - JCWPd.

Czytaj więcej o wyszukiwaniu JCW na Hydroportalu

 

file  POBIERZ INSTRUKCJĘ WYSZUKIWANIA JEDNOLITYCH CZĘŚCI WOD (JCW)

 

Wyszukiwanie informacji o granicach jednostek PGW WP

Chcesz złożyć wniosek do wybranej jednostki Wód Polskich, a nie wiesz, gdzie pod względem właściwości terytorialnej powinna trafić Twoja sprawa?

Możesz to szybko sprawdzić na Hydroportalu wykorzystując warstwę tematyczną „Granice jednostek Wód Polskich” i narzędzie identyfikacji. W tym celu należy aktywować warstwę z granicami jednostek PGW WP na liście warstw, następnie wybrać narzędzie identyfikacji i kliknąć na wybrany obszar na mapie – pojawi się wówczas nowe okno ze wskazaniem jednostek właściwych miejscowo dla wskazanego obszaru. Więcej o wyszukiwaniu jednostek PGW WP na Hydroportalu dowiesz się z poniższej instrukcji.

file  POBIERZ INSTRUKCJĘ WYSZUKIWANIA JEDNOSTEK PGW WP

 

Otwarte dane - do pobrania dla każdego

Wszystkie wykazy i informacje opublikowane przez PGW Wody Polskie w portalu Otwarte Dane udostępniane są na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Aktualnie udostępnione zasoby:

  • Baza danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) zawierająca m.in. jednolite części wód (JCW);
  • Sprawozdania z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK);
  • Ujednolicony wykaz obwodów rybackich;

 

WEJDŹ NA OTWARTE DANE

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Obowiązek sporządzenia planów wynika z Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, zwanej Dyrektywą Powodziową. Zgodnie z ustawą Prawo wodne, za opracowanie planów odpowiedzialny jest prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na poziomie obszarów dorzeczy oraz dyrektorzy poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej dla regionów wodnych.

 

WEJDŹ NA STRONĘ PZRP

Baza granic jednostek PGW Wody Polskie

Granice obszaru działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej i zarządów zlewni, a także siedziby nadzorów wodnych.

 

database

 POBIERZ DANE

 

 

Udostępnienie danych z SIGW na wniosek

Chciałbyś pozyskać dane z systemu informacyjnego gospodarowania dostępne wyłącznie na wniosek? 

 

1. Sprawdź, czy wnioskowane dane mieszczą się w zakresie informacji podlegających udostępnianiu z SIGW.

Zakres informacji z SIGW podlegających udostępnianiu został szczegółowo określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żelugi Śródlądowej z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

 

2. Następnie wybierz odpowiedni wzór wniosku:

  • Reprezentujesz podmiot realizujący zadania publiczne? Złóż wniosek z art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pamiętaj o wskazaniu szczegółowego przepisu prawa, gdzie wprost zostały wymienione realizowane przez Ciebie zadania.
file

 POBIERZ WZÓR WNIOSKU - ZADANIA PUBLICZNE

  • Chcesz pozyskać informacje o środowisku i jego ochronie w formie kopii dokumentów bądź opisowej? Złóż wniosek na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Pamiętaj, że udostępnienie informacji może wiązać się z naliczeniem dodatkowych opłat.
file

 POBIERZ WZÓR WNIOSKU - OOŚ

  • Chciałbyś pozyskać dane gromadzone w SIGW w formie wykazu, warstw tematycznych bądź kompozycji mapowej? Złóż wniosek na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie. Pamiętaj, że udostępnianie danych w formach wskazanych w rozporządzeniu może wiązać się z naliczeniem opłaty.
file

 POBIERZ WZÓR WNIOSKU - SIGW

 

3. Złóż wypełniony wniosek do właściwej jednostki PGW Wody Polskie.

Podmioty zainteresowane pozyskaniem informacji gromadzonych w Systemie Informacyjnym Gospodarowania Wodami powinny skierować swój wniosek do właściwego miejscowo regionalnego zarządu gospodarki wodnej bądź zarządu zlewni.

 

Wyjątkiem są sytuacje, gdy:

  • Chciałbyś pozyskać informacje z ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ - wniosek powinien zostać złożony wyłącznie do właściwego miejscowo zarządu zlewni.
  • Obszar Twojego zainteresowania jest położony w obrębie działania co najmniej dwóch regionalnych zarządów gospodarki wodnej, wówczas wniosek powinien trafić do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie;

 

Pamiętaj! W przypadku wątpliwości odnośnie do właściwości miejscowej składanego wniosku, informację tę można pozyskać z Hydroportalu, korzystając z następujących warstw informacyjnych: granic jednostek Wód Polskich, działek, podziału administracyjnego. Zobacz tutaj, jak możesz to sprawdzić.