Ruszają prace nad zabezpieczeniem rzeki Strug w Rzeszowie. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców na obszarze ponad 400 ha. Jest to pierwszy element kompleksowego systemu zabezpieczeń, który pozwoli ograniczyć skutki podtopień powodowanych przez nawalne deszcze.

Wody Polskie, we współpracy z lokalnym samorządem, rozpoczynają oczekiwane przez mieszkańców prace. Jest to odpowiedź na problem tzw. powodzi miejskich powodowanych przez nawalne deszcze i potęgowanych przez brak odpowiedniego systemu kanalizacji deszczowej oraz przepełnione odprowadzalniki wód opadowych. Z okazji inauguracji zadania, zorganizowano briefing prasowy z udziałem Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego, Konrada Fijołka Prezydenta Rzeszowa i Przemysława Dacy Prezesa Wód Polskich.

– Ochrona przeciwpowodziowa to priorytetowe zadanie Wód Polskich, dlatego też zaczynamy dziś  inwestycje na rzece Strug. Zabezpieczymy brzegi przed osuwiskami. Jednocześnie podkreślamy, że odtworzone zostaną tarliska i ostoje dla ptaków. Inwestujemy w bezpieczeństwo z poszanowaniem środowiska – powiedział podczas briefingu prasowego Prezes Daca.

Resized 20211005 102023

Briefing prasowy z udziałem Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego, Konrada Fijołka Prezydenta Rzeszowa i Przemysława Dacy Prezesa Wód Polskich. Fot. Wody Polskie

Wody Polskie rozpoczynają roboty budowlane na pierwszym etapie inwestycji o łącznej wartości 28 mln zł, której celem jest zabezpieczenie terenów o powierzchni 433 ha położonych nad rzeką Strug. W ramach prac wykonane będzie m.in. umocnienie dna oraz zabezpieczenie skarp Strugu w miejscach, w których rzeka zagraża budynkom i obiektom infrastruktury komunikacyjnej i technicznej. Równolegle z ubezpieczeniami zostaną wykonane tarliska i schronienia dla zwierząt strefy przybrzeżnej w formie karp dużych drzew. Zaplanowane prace rozpoczną się na wysokości ul. W. Gombrowicza do ul. Cz. Miłosza. Pozostały zakres prac do miejscowości Tyczyn będzie kontynuowany w 2022 roku.

Zadanie „Strug – etap I – odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km” zostanie zrealizowane do końca bieżącego roku. Jego wartość wynosi 5,9 mln zł.

Resized 20211005 103532001 Resized 20211005 103531001
Inauguracja zadania dla ochrony przeciwpowodziowej doliny Strugu. Po lewej: Prezydent Rzeszowa Pan Konrad Fijołek, Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart, Prezes Wód Polskich Pan Przemysław Daca. Fot. Wody Polskie

 

Równolegle trwają prace przedprojektowe nad kompleksowym zabezpieczeniem przed podtopieniami rzeszowskich osiedli: Budziwój, Biała i Matysówka. Procedowane jest postępowanie przetargowe na opracowanie koncepcji technicznej pn. „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni cieków: Strug, Hermanówka, Matysówka, Młynówka, Czekaj i Rów W1”. Opracowanie powstanie w ramach dużego zadania ujętego w aktualizacji  Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w zlewni rzeki Malawka, Przyrwa, Matysówka, Mikośka, Paryja, Czekaj. Koncepcja obejmie łącznie 91,7 km rzeszowskich rzek i pozwoli zidentyfikować skalę oraz główne przyczyny zagrożenia powodziowego, a następnie wskaże rozwiązania techniczne i nietechniczne, które pozwolą na minimalizację lub redukcję zagrożeń powstałych w wyniku powodzi opadowych i błyskawicznych. Jej utworzenie jest odpowiedzią na zgłaszane przez rzeszowian oczekiwania w zakresie kompleksowego rozwiązania problemu podtopień. Będzie ona stanowić podstawę do sukcesywnego zlecania kolejnych dokumentacji projektowych dla poszczególnych cieków.

Wykonanie koncepcji planowane jest na grudzień 2022 roku, a jej szacunkowy koszt wynosi 1,2 mln zł.

zakres objety opracowaniem Rzeszow Resized 20211005 100257
Po lewej: zakres rzeszowskich cieków objęty opracowaniem koncepcji technicznej. Po prawej: rzeka Strug. Fot. Wody Polskie