Inwestycje na Zbiorniku Jeziorsko, Zalewie Sulejowskim, działania w zlewni rzeki Bzury, Pilicy i Warty w województwie łódzkim, były tematem dzisiejszej konferencji z udziałem Grzegorza Witkowskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Przemysława Dacy – Prezesa Wód Polskich oraz Grzegorza Schreibera – Marszałka Województwa Łódzkiego.

Warunki klimatyczne i środowiskowe sprawiają, że w Polsce centralnej w czasie długotrwałych okresów bez opadów susza rozwija się bardzo intensywnie. Województwo łódzkie to obszar pod względem hydrologicznym wyjątkowy – na dwie niemal równe części przecina je dział wodny rozdzielający dorzecza Wisły i Odry. Aż 59% terenów województwa łódzkiego jest bardzo i ekstremalnie zagrożonych suszą rolniczą. Aż jedna trzecia województwa wykazuje niską dostępność zasobów wód powierzchniowych. W tej sytuacji wykorzystanie zasobów wód podziemnych przekracza średnią krajową o blisko 30%.

Ponad 120 milionów złotych przeznaczą Wody Polskie na inwestycje przeciwsuszowe w województwie łódzkim, z czego 44 miliony złotych będzie stanowić dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Podczas dzisiejszej konferencji umowę na dofinansowanie ze środków RPO WŁ przekazał Przemysławowi Dacy, Prezesowi Wód Polskich, Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego. Inwestycje obejmą działania na Zbiorniku Jeziorsko, Zalewie Sulejów oraz w zlewni rzeki Bzury, Pilicy i Warty.

Plan obejmuje rewitalizację zapory czołowej Zbiornika Jeziorsko – przeprowadzenie kompleksowego remontu ekranu zapory, obejmującego m.in. wymianę płyt ekranu betonowego, naprawę rysy na prawym skrzydełku wlotu do MEW oraz naprawę płyt ekranu, jak również modernizacja samego obiektu piętrzącego – jazu, w ramach której m.in. zostanie unowocześniona część hydrauliczna jazu: zamontowane zostaną nowoczesne pompy, elementy regulujące ciśnienie oraz wzmocnione zostaną przewody hydrauliczne, minimalizujące przedostawanie się oleju do wód. Koszt prac na Zbiorniku Jeziorsko wyniesie 60 milionów złotych, z czego 44 miliony będzie stanowić dofinansowanie z programu RPO, a 16 milionów złotych będzie stanowił wkład własny inwestora - Wód Polskich.

Kolejną inwestycję będzie stanowić udrożnienie i stabilizacja koryta Pilicy w km 153+000 do km 159+300, tzn. w górnej części Zalewu Sulejowskiego, której celem jest zwiększenie pojemności użytkowej zbiornika i zdolności przepustowej części cofkowej zbiornika. Działanie to wzmocni również ochronę przeciwpowodziową mieszkańców Sulejowa przez obniżenie poziomu zwierciadła wody w mieście, przy przepływach wezbraniowych, ułatwienie spływu lodu, przeciwdziałanie powstawania śryżu oraz umożliwienie swobodnego odpływu wód rzeki Luciąży. Koszt inwestycji wyniesie 35 milionów złotych i będą to fundusze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Pozostała kwota – ponad 20 milionów złotych – zostanie przeznaczona na roboty utrzymaniowe w zlewni rzeki Bzury, Pilicy i Warty. Tematem rozmów była również możliwość budowy nowych zbiorników retencyjnych, wpisanych do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030.

Planowane działania w województwie łódzkim pozwolą na poprawę warunków retencyjnych w regionie oraz będą stanowić działania adaptacyjne do zmian klimatu i łagodzące skutki suszy. Stanowią również przykład dobrej współpracy Wód Polskich z jednostkami samorządu terytorialnego w tym zakresie.

 

uxqIFVfq

Konferencja z udziałem Grzegorza Witkowskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Przemysława Dacy – Prezesa Wód Polskich oraz Grzegorza Schreibera – Marszałka Województwa Łódzkiego. Fot. Wody Polskie

iqXW2nUM

Konferencja z udziałem Grzegorza Witkowskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Przemysława Dacy – Prezesa Wód Polskich oraz Grzegorza Schreibera – Marszałka Województwa Łódzkiego. Fot. Wody Polskie

AR44YeiH

Grzegorz Witkowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Fot. Wody Polskie

DCZADToG

Inwestycje na Zbiorniku. Fot. Wody Polskie

mapa JeziorskoZapora min

Inwestycje na Zbiorniku. Fot. Wody Polskie