W oświadczeniu wydanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (MPWiK) z dnia 21 kwietna 2021 r., w związku z konferencją prasową Przemysława Dacy, kolejny raz padają insynuacje wobec Prezesa Wód Polskich.  Z rosnącym zdziwieniem czytamy, że MPWiK będzie odwoływał się do Prezesa Wód Polskich jako organu drugiej instancji i jednocześnie sugeruje, jakoby Prezes Wód Polskich kierował się motywami pozamerytorycznymi.

Należy stanowczo stwierdzić, że wbrew oświadczeniu MPWiK, 21 kwietnia 2021 r. nie miała miejsca konferencja prasowa Przemysława Dacy, a odbyła się konferencja prasowa Dyrektora RZGW w Warszawie w przedmiocie wydanej przez tenże organ decyzji o odmowie zatwierdzenia przedłożonej przez MPWiK taryfy opłat za wodę i ścieki, w której uczestniczył również Prezes Wód Polskich. Powyższe miało miejsce po wydaniu decyzji przez Dyrektora RZGW w Warszawie wraz z jej doręczeniem MPWiK. Podczas konferencji prasowej o wydanej decyzji oraz jej uzasadnieniu informowała Dyrektor RZGW w Warszawie, czyli organ wydający decyzję. Prezes Wód Polskich jako właściwy organ odwoławczy nie wypowiadał się w tych kwestiach. W ramach swoich wypowiedzi Prezes Wód Polskich przedstawił tylko ogólne dane dotyczące postępowań taryfowych prowadzonych przez organy Wód Polskich. W kontekście decyzji wydanej przez Dyrektora RZGW w Warszawie, Prezes Wód Polskich wskazał jedynie na możliwe dalsze czynności MPWiK oraz właściwych organów w sprawie, zgodnie z obowiązującą regulacją ustawową, w tym na możliwość wniesienia przez MPWiK przysługującego mu odwołania od decyzji, które rozpatrywane będzie przez Prezesa Wód Polskich. Wypowiedzi Prezesa Wód Polskich nie odnosiły się w jakiejkolwiek mierze do oceny wniosku taryfowego przedłożonego przez MPWiK do zatwierdzenia, czy decyzji jaka miałaby zostać wydana
w związku z rozpatrzeniem ewentualnego odwołania.

W związku z powyższym, przedmiotowe oświadczenie MPWiK uznać należy za bezpodstawną próbę dyskredytacji Prezesa Wód Polskich, mającą prowadzić do wywierania wpływu na właściwy organ administracji drugiej instancji.

                                                                          

Joanna Skrzypiec

Zastępca Dyrektora
Departament Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej
PGW Wody Polskie

 

Treść oświadczenia MPWiK w Warszawie z dn. 22.04.2021 r.

https://www.mpwik.com.pl/view/oswiadczenie-mpwik-w-warszawie-w-zwizku-z-konferencj-prasow-przemyslawa-dacy-prezesa-wod-polskich

Oświadczenie MPWiK z dn. 22.04.21