Zakończyliśmy cykl spotkań z mieszkańcami i władzami samorządowymi na temat nowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej dla Ziemi Kłodzkiej. Ostatnie konsultacje odbyły się 12 grudnia w Kłodzku.

Planowane prace przede wszystkim dotyczą modernizacji istniejącej infrastruktury w dziewięciu miejscowościach: Dusznikach-Zdrój, Szczytnej, Polanicy-Zdrój, Lądku-Zdroju, Stroniu Śląskim, Międzylesiu, Długopolu-Zdrój, Bystrzycy Kłodzkiej i w Kłodzku. Przewidziane są m.in. remonty murów oporowych, budowa nowych ubezpieczeń brzegowych, zamiana progów na bystrza, budowa zapór przeciw rumowiskowych oraz miejscowe zwiększenie światła mostów. Inwestycje mają umożliwić bezpieczniejsze przejście wód powodziowych w trakcie wezbrań. Ochrona bierna jest uzupełnieniem ochrony czynnej, w ramach której na terenie Kotliny Kłodzkiej budowane są obecnie cztery suche zbiorniki przeciwpowodziowe: w Szalejowie Górnym, Roztokach, Boboszowie i Krosnowicach.

Ziemia Kłodzka jest regionem szczególnie zagrożonym powodzią, dlatego konieczne jest zwiększenie zakresu dotychczasowej ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców. Wody Polskie planują przeprowadzenie niezbędnych prac w kilku kolejnych etapach. Celem pierwszego, jak wspominaliśmy, jest likwidacja tzw. wąskich gardeł na terenach silnie zurbanizowanych.

Podczas spotkań konsultacyjnych rozmawialiśmy z mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych władz. Czasami dyskusje były burzliwe, dotyczyły różnych aspektów. Mieszkańcy oczekują inwestycji, które rozwiążą wiele ich problemów – od wiosennych podtopień, po ryzyko wielkiej powodzi – takiej, jak ta z 1997 i 1998 roku. Spodziewają się również, że inwestycje poprawią komfort ich życia. Ze względu na to, że Kotlina Kłodzka jest regionem turystycznym, wielu mieszkańców liczy, że wyremontowane  nabrzeża rzek i nowe elementy tzw. małej architektury dopasowane do charakteru miejscowości, zwiększą atrakcyjność miast i wsi. Tym bardziej, że wiele z nich ma status uzdrowiska i jest licznie odwiedzanych przez turystów, zarówno w okresie zimowym, jak i letnim. Modernizacje i remonty infrastruktury hydrotechnicznej, wzdłuż której często prowadzą główne ulice i trasy spacerowe, uatrakcyjnią przestrzeń miejską. Zgodnie z oczekiwaniami lokalnych społeczności, propozycje remontów nie będą się wiązały z ingerencją we własność prywatną – chyba że właściciele sami wyrażą wolę sprzedaży terenów pod przyszłą inwestycję. Niektóre propozycje, jakie padły w trakcie spotkań konsultacyjnych, jak np. budowa schodów w formie promenady (zastępujących pionowe ściany murów oporowych) już zostały włączone do koncepcji prac modernizacyjnych w wybranych miejscowościach.

Projektanci i eksperci Wód Polskich analizują obecnie wnioski mieszkańców i samorządowców. Na podstawie tych analiz powstanie projekt budowlany, który będzie przedstawiony lokalnym władzom, a za ich pośrednictwem także mieszkańcom. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, w tym ocen środowiskowych, zostaną ogłoszone przetargi na wykonanie robót. Prace związane z pierwszym etapem ochrony biernej Kotliny Kłodzkiej mają się zakończyć do grudnia 2022 roku.

W drugim etapie ochrony przeciwpowodziowej Ziemi Kłodzkiej przewidziane są prace na terenach niezurbanizowanych. Region ten, oprócz ryzyka powodziowego, od lat jest też doświadczany przez suszę. Konieczne są zatem rozwiązania wielokierunkowe, zwłaszcza z zakresu małej retencji. Rozwiązania te poprawią bilans wodny, niezależnie od obfitości opadów. Planowane są m.in. prace na terenach leśnych i rolnych, których celem jest m.in. odtworzenie oczek wodnych i stawów, niegdyś dość licznie spotykanych na terenie Kotliny Kłodzkiej. Prace koncepcyjne nad drugim etapem ochrony przeciwpowodziowej mają rozpocząć się już w pierwszej połowie 2020 roku - z udziałem władz lokalnych i mieszkańców, w ramach zespołów roboczych, po to, by jak najlepiej przeanalizować sytuację w regionie i zestawić spostrzeżenia z wynikami analiz badawczych.

Dziękujemy mieszkańcom Ziemi Kłodzkiej, przedstawicielom władz samorządowych, lokalnych organizacji społecznych oraz mediom za aktywny udział w debacie o ochronie przeciwpowodziowej. Poniżej przedstawiamy kilka relacji ze spotkań konsultacyjnych:

http://24klodzko.pl/remonty-umocnien-i-walow-oraz-blonia-klodzkie-po-konsultacjach-z-wodami-polskimi/

https://www.facebook.com/tvsudecka/videos/441806953157077/UzpfSTMyNjI0Mjg5MTQxMTg4MTo0NTU0MDQ3ODg0OTU2OTA/.

http://dkl24.pl/pl/a/6848/oklaski-dla----wod-polskich.html

http://www.bystrzycaklodzka.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=7&menu=27&artykul=4416&akcja=artykul

Zespół Komunikacji Społecznej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie