Do końca 2020 roku rady gminy muszą podjąć uchwałę w celu wyznaczenia aglomeracji. Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane w drodze uchwały sejmiku województwa zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Brak działań w tym zakresie będzie skutkować naruszeniem prawa oraz stanowić przesłankę negatywną w procesie oceny projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W tym roku kończy się trzyletni okres obowiązywania taryf zatwierdzonych według zmienionej w 2017 roku ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Doświadczenia organów regulacyjnych, zdobyte podczas pierwszego okresu taryfowego, potwierdzają wzajemną zależność taryfy wodnościekowej i aglomeracji. Uchwała zawiązująca aglomerację podjęta w 2020 roku będzie dokumentem niezbędnym przy ocenie projektów taryf w przypadającym w 2021 roku - nowym okresie taryfowym. Dlatego też, w przypadku gmin które zamierzają wyznaczyć aglomerację albo utrzymać lub powiększyć aglomerację dotychczasową, brak obowiązującego aktu prawa miejscowego wyznaczającego aglomerację będzie skutkował brakiem zatwierdzenia taryfy.

PSX 20201002 123800 PSX 20201002 123902

 Oczyszczalnia w Łasku


Na mocy art. 87 ust 1 ustawy Prawo wodne aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. Jednocześnie na mocy art. 565 ust 2 Prawa wodnego dotychczasowe akty prawa miejscowego zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane.

Tym samym, po roku 2020 dotychczasowe akty w postaci uchwał sejmików województw oraz rozporządzeń wojewodów nie będą ważne. Dlatego aby gmina pozostała w zgodzie z polskim prawem, zobowiązana jest do przedłożenia do uzgodnienia projektów uchwał wyznaczających aglomeracje Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie lub – w przypadku, o którym mowa w art. 87 ust. 4 – z właściwym regionalnie dyrektorem ochrony środowiska.

W tym miejscu wyjaśniamy, że projekt uchwały powinien zawierać część opisową i graficzną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 1586). Należy podkreślić, że sama aktualizacja RLM aglomeracji, o której mowa w § 4 pkt 3 zmieniająca „stare” akty jest niewystarczająca do uznania takiego aktu za ważny po roku 2020.

Oczywiście ww. aktualizacja może być nadal w miarę potrzeb przeprowadzana, jeżeli gmina posiada aglomerację już wyznaczoną uchwałą rady gminy.

Gminy nieposiadające ważnej uchwały po roku 2020 nie będą mogły ubiegać się o finansowanie inwestycji w ramach KPOŚK zgodnie z informacją dostępna pod poniższym linkiem:

https://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1596,komunikat-w-sprawie-inwestycji-wod-kan-w-aglomeracjach-po-31-12-2020-r-.html