Wody Polskie aktywnie działają na rzecz zwiększenia naturalnej retencji dolinowej i rzecznej. Inwestycje w tym zakresie będą możliwe do wdrożenia po zakończeniu prac nad krajowym programem renaturyzacji wód powierzchniowych, które wkroczyły w finałowy etap.

Efekty dotychczasowych prac nad programem przedstawiono i omówiono w gronie ekspertów podczas warsztatów merytorycznych, które odbyły się 9 stycznia w Warszawie. Program warsztatów obejmował trzy sesje, w ramach których zespół Multiconsult Polska zaprezentował szeroki zakres analiz i wyników pracy nad KPRWP. Warsztatom towarzyszyła długa dyskusja pomiędzy zespołem realizującym program, przedstawicielami Wód Polskich oraz uczestnikami spotkania, która dotyczyła m.in. instrumentów niezbędnych do wdrożenia programu renaturyzacji na szeroką skalę, poszczególnych działań renaturyzacyjnych, w tym znaczenia dobrej współpracy między różnymi interesariuszami przy ich wdrażaniu.

Szczególną uwagę uczestnicy warsztatów zwrócili na konieczność uwzględnienia powiązań pomiędzy obecnie opracowywanymi programami, dotyczącymi kwestii suszy, retencji, tj. planu przeciwdziałania skutkom suszy, programowi przeciwdziałania niedoborowi wody i in., jak również ujęcia działań renaturyzacyjnych w planowanych programach, w tym aktualizacji planów gospodarowania wodami i planach zarządzania ryzykiem powodziowym. Ponadto podkreślono istotę działań edukacyjnych obejmujących korzyści płynące z wdrażania działań renaturyzacyjnych oraz wdrażania katalogu dobrych praktyk.

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele ministerstw, jednostek organizacyjnych Wód Polskich, parków narodowych, parków krajobrazowych, nadleśnictw, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, instytutów naukowo-badawczych, uczelni państwowych, firm projektowych, stowarzyszeń oraz fundacji.

W trakcie warsztatów uczestnicy mogli wypełnić kierowaną do nich ankietę, która miała charakter edukacyjny i stanowiła wstępne narzędzie zgłaszania uwag na temat rzek i obszarów, które uczestnicy chcieliby zgłosić do realizacji w ramach renaturyzacji wód.

Więcej informacji na stronie: https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/opracowanie-krajowego-programu-renaturyzacji-wod-powierzchniowych

Ramowy Program Warsztatów do pobrania TUTAJ

Wyniki dyskusji i podsumowanie warsztatów do pobrania TUTAJ

received 1029431127417365

O założeniach programu renaturyzacji mówił Przemysław Gruszecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym PGW Wody Polskie. Fot. Wody Polskie

received 177415146654643

Podczas spotkania głos zabrała Ilona Bierdroń z Multiconsult Polska Sp. z o.o. Fot. Wody Polskie