PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, iż otrzymał wydaną w dniu 6 czerwca 2019 r. decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB) w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego zapory czołowej zbiornika Wilkowice. Wydana decyzja o charakterze nakazowym poleca gliwickim Wodom Polskim rozbiórkę zapory czołowej zbiornika Wilkówka w Wilkowicach wraz z przepławką oraz urządzeniami tworzącymi z nią całość techniczno-użytkową. Treść decyzji jest tożsama z priorytetem Wód Polskich, jakim jest bezpieczeństwo mieszkańców.

Równolegle z przygotowaniem dokumentacji technicznej dla realizacji decyzji WINB Wody Polskie przystąpią do wykonania dodatkowych otworów upustowych, zapobiegających samonapełnieniu się zbiornika. Prace nie naruszą konstrukcji budowli, pozwolą jednak zwiększających przepływ wody. Kroki te zapewnią bezpieczeństwo mieszkańcom Wilkowic do czasu całkowitego wykonania decyzji nakazowej.

Zapora na Wilkówce została zbudowana w 2013 roku przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Miała piętrzyć wodę dla celów pitnych, na wypadek suszy oraz służyć rezerwą na ewentualność wezbrań i powodzi. Z uwagi na liczne wady zbiornik nie pełnił swoich projektowych funkcji. Mimo, iż poprzedni zarządca zbiornika miał świadomość zagrożenia, dopiero Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, od 1 stycznia 2018 roku, obejmując (na mocy ustawy Prawo Wodne) funkcje zarządcze wobec obiektu, podjęło kroki mające na celu bezpieczeństwo publiczne mieszkańców miejscowości Wilkowice.