W dniu 31.12.2019 r. PGW Wody Polskie zamieściło na stronie BIP ankietę sprawozdawczą z realizacji KPOŚK w roku 2019. Ankieta ta zostanie rozesłana przez właściwe terytorialnie RZGW do gmin, na terenie których wyznaczono aglomeracje objęte obowiązkiem sprawozdawczym, tj. ujęte w V aKPOŚK. Ankietę można również pobrać bezpośrednio ze strony BIP Wód Polskich pod linkiem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-sprawozdania-z-realizacji-kposk-za-2019-rok.html

lub na stronie Wód Polskich w zakładce  „Nasze działania” → „Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych”

Wypełnioną ankietę należy przesłać do RZGW w terminie do 28 lutego br.