W stolicy Wielkopolski, która jest jednym z najbardziej dotkniętych suszą regionów w Polsce, rozpoczęły się spotkania konsultacyjne projektu Stop suszy. Pierwsze z cyklu 15 otwartych spotkań zainaugurował Prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Do lutego 2020 r. w 15 miastach w Polsce przedstawiciele naszego Gospodarstwa będą osobiście prezentowali wszystkim zainteresowanym propozycje działań w celu przeciwdziałania skutkom suszy.

Na podstawie wyników konsultacji Wody Polskie zoptymalizują swoje plany dotyczące ochrony przed suszą. Małgorzata Bogucka-Szymalska, Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podkreśliła, że konsultacje społeczne są istotne, ponieważ pozwalają poznać, jak mieszkańcy danego regionu postrzegają problem suszy. Wskazują, czy zaproponowane przez ekspertów rozwiązania odpowiadają faktycznym potrzebom. Opinie i sugestie mają zostać włączone do planu.

Magdalena Żmuda, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poinformowała, że Wody Polskie zgłosiły kilkanaście propozycji inwestycyjnych w regionie. RZGW jest otwarte na propozycje rozszerzenia tej listy. Największym zaplanowanym przedsięwzięciem jest budowa Zbiornika Wielowieś Klasztorna.

Podsumowując, prezes Przemysław Daca podkreślił, że gospodarka wodna jest jak system naczyń połączonych. Działania podejmowane np. na południu Polski mają wpływ na sytuację w innych regionach. W związku z tym konieczne jest prowadzenie kompleksowych i długofalowych działań.

Pobierz rozszerzoną informację prasową

Poznań Stop Suszy 2019