Bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem dla PGW Wody Polskie. Wykonanie zabezpieczeń  ustabilizuje grunty na stokach i pozwoli na ochronę dróg, mostów, zabudowań oraz infrastruktury technicznej zlokalizowanej wokół Jeziora Mucharskiego. Dodatkowo, stabilizacja osuwisk wpłynie na zachowanie pojemności retencyjnej zbiornika, chroniącego okoliczne miejscowości i Kraków przed powodzią. Zbiornik już dwukrotnie przyczynił się do skutecznej ochrony przeciwpowodziowej setek tysięcy mieszkańców województwa małopolskiego.

Trzeba przypomnieć, że budowę zbiornika rozpoczęto w połowie lat 80-tych XX wieku i była to jedna z najdłużej realizowanych inwestycji w gospodarce wodnej w Polsce. W trakcie przedłużającej się z powodów problemów finansowych budowy dochodziło do zmian koncepcji wykorzystania zbiornika i m.in. przeprojektowania elektrowni wodnej. Prezes PGW Wody Polskie podjął decyzję o przeprowadzeniu audytu funkcjonowania zbiornika pod kątem prowadzonej przez 30 lat inwestycji.

Długi proces inwestycyjny i naturalnie występujące w tamtym regionie zjawiska geologiczne wymusiły interwencyjny remont zboczy zbiornika. Potrzebę wykonania zabezpieczeń potwierdzają badania informujące, iż na tych obszarach, w stokach wzgórz w Karpatach Fliszowych częste jest zjawisko występowania ruchów masowych, które potęgowane są przez intensywne opady powodujące wezbrania wód gruntowych i wód powierzchniowych w rzekach i potokach.  Przykładem jest rok 2010, gdy zarejestrowano nasilenie się ruchów mas gruntowych na stokach w czasie majowych, ulewnych opadów deszczu.

Osuwiska w Świnnej Porębie i Ostałowej zagrażają stabilności gruntów na terenie  stanowiącym brzeg zbiornika Mucharskiego i zostały zarejestrowane przez Państwowy Instytut Geologiczny jako czynne osuwiska wymagające zabezpieczenia. PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie realizują obecnie projekt zabezpieczenia osuwisk. Roboty ziemne wymagają  czasowego obniżenia piętrzenia do rzędnej 295,00 m n.p.m. Poziom ten osiągnięto w dniu 30.06.2019 r. Od początku prowadzenia prac  pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę rybacką sprawdzają wypłycenia pod kątem obecności ryb. Jeśli wymaga tego sytuacja, wykonywane są przerzuty ryb z wyrobisk pożwirowych do koryta Skawy. Stale monitorowany jest ponad 200 ha obszar.

W lipcu 2019 r. wykonawca rozpoczął prace budowlane, które będą trwały 9 miesięcy. Po zakończeniu robót zbiornik zostanie ponownie spiętrzony do poziomu 305,50 m n.p.m. Ponowne napełnianie jeziora zaplanowano na I kwartał 2020 r. Kluczowe dla terminowego zakończenia prac są warunki atmosferyczne i hydrologiczne na terenie zlewni powyżej zbiornika. Zbiornik cały czas pełni funkcję przeciwpowodziową.

IMG 2656 1 IMG 2644 1

 

Wydział Komunikacji Społecznej
PGW Wody Polskie