Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłosiło przetarg na prace związane z odmuleniem rzeszowskiego zbiornika – poinformowano 5 kwietnia 2019 r. podczas konferencji prasowej nad rzeszowskim zalewem. W spotkaniu uczestniczyli Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Małgorzata Wajda - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Poseł na Sejm RP Wojciech Buczak.

Wojewoda Podkarpacki poinformowała, że 29 marca br. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie rozpoczął procedurę przetargową na wykonanie zadania pn.: „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok" w systemie zaprojektuj i wybuduj, przesyłając do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu. Równocześnie podziękowała obecnemu na konferencji Posłowi Wojciechowi Buczakowi za wkład w zapewnienie finansowania projektu.

Fot. panorama zbiornika rzeszowskiego

Dyrektor RZGW w Rzeszowie Małgorzata Wajda w skrócie przedstawiła aktualny stan przygotowania zadania do realizacji.

Jeszcze w 2018 roku RZGW w Rzeszowie wszczął procedurę administracyjną polegającą na uzyskaniu od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie decyzji o warunkach prowadzenia działań w trybie art. 118 ustawy o ochronie przyrody. Założono, że dla całości przedsięwzięcia zostaną złożone dwa takie wnioski, w tym na Etap 1, który jest zlokalizowany poza obszarem Natura 2000 „Wisłok środkowy z dopływami”, a następnie kolejny – Etap 2 zlokalizowany w granicach tego obszaru. Przewidywany termin uzyskania decyzji dla 1 etapu to przełom lipca i sierpnia bieżącego roku.

 Fot. konferencja prasowa z udziałem Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiego, Małgorzaty Wajdy - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Posła na Sejm RP Wojciecha Buczaka

Wody Polskie były również inicjatorem spotkania konsultacyjnego z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi, które w poprzednich latach wnosiły odwołania od wydanej przez Prezydenta Rzeszowa decyzji środowiskowej na odmulenie zbiornika. W trakcie spotkania, które odbyło się 11 lutego 2019 r. zaproszeni przedstawiciele Fundacji Greenmind oraz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków wyrazili aprobatę dla zaproponowanego przez RZGW w Rzeszowie sposobu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przyjęty tryb realizacji tego przedsięwzięcia został również 27 marca br. przedstawiony Radzie Ochrony Przyrody, która stanowi organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora RDOŚ w Rzeszowie.

Obecny na konferencji Poseł na Sejm RP Wojciech Buczak podziękował Wodom Polskim. Podkreślił również, że realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.

Zgodnie z przyjętymi założeniami zadanie będzie realizowane z zachowaniem szczególnej dbałości o aspekty środowiskowe pod ścisłym nadzorem przyrodniczym. Miejsca czasowego składowania wydobytego namułu zostały wyznaczone poza obszarem Natura 2000, co pozwoli na uniknięcie ingerencji w cenne przyrodniczo lasy łęgowe. Wydobyty urobek będzie składowany jedynie czasowo (tj. w okresach od października do kwietnia), a po odsączeniu wody i częściowej mineralizacji zostanie wywieziony i zagospodarowany przez wykonawcę robót. Również prace odmuleniowe będą wykonywane w cyklach obejmujących miesiące od października do lutego. Wszystkie przedstawione wyżej działania minimalizujące pozwolą na znaczne ograniczenie uciążliwości związanych z hałasem i utrudnieniami komunikacyjnym z jakimi potencjalnie mogą się liczyć osoby mieszkające w rejonie realizowanego przedsięwzięcia. Rozpoczęcie robót przewidziane jest już w sierpniu 2019 r, natomiast zakończenie Etapu 1 nastąpi w lutym 2022 roku, a Etap 2 sfinalizowany zostanie w lutym 2023 roku.