Uzdatnione ścieki z miejskiej oczyszczalni, zamiast do Wisły, trafią do Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku i tam zostaną wykorzystane do wybranych procesów technologicznych. W ten sposób koncern zdecydowanie, bo aż o 25 proc. ograniczy pobór wody Wisły, a Wodociągi Płockie zmniejszą ilość ścieków zrzucanych do rzeki. Partnerzy projektu: PKN ORLEN i Wodociągi Płockie podpisały dzisiaj list intencyjny z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie dotyczący współpracy na rzecz ograniczenia zużycia wody i ponownego jej wykorzystania w ramach projektu „Blue Bridge”. Pierwsze miejskie ścieki będą wykorzystywane przez koncern w 2025 roku.

Projekt ten zakłada obróbkę oczyszczonych ścieków komunalnych na terenie miejskiej oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie. Następnie bezpieczny transport odzyskanej wody rurociągiem aż do ujęcia wody Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku, gdzie będą wykorzystywane w procesach technologicznych w kompleksie produkcyjnym koncernu. Będzie to pierwszy w Polsce projekt gospodarki obiegu zamkniętego w obszarze wodno-ściekowym. Zrealizowanie projektu „Blue Bridge” przyczyni się również do poprawy bioróżnorodności i atrakcyjności terenów nad Wisłą oraz obniżenia śladu wodnego i środowiskowego w Płocku.

Partnerzy przygotowują Koncepcję Programowo-Przestrzenną projektu, w ramach której  wykonywane są m.in. badania na stacji pilotażowej. Wyniki wraz z ich analizą w postaci opracowanego raportu będą stanowiły podstawę do zaprojektowania instalacji uzdatniania oczyszczonych ścieków, w stopniu gwarantującym przydatność ich w PKN ORLEN. Jednocześnie proces uzdatnienia ma zapewnić bezpieczne przetransportowanie odzyskanej wody do ujęcia koncernu na przykład rurociągami ułożonymi wzdłuż Wisły. I właśnie w tym aspekcie szczególnie ważna będzie współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.  

- Zadaniem Wód Polskich jest nie tylko dbałość o bezpieczeństwo i stan zasobów wodnych w Polsce, ale również wspieranie pomysłów i innowacji w tym zakresie. Zasoby wodne w całej Unii Europejskiej  znajdują się pod coraz większą presją, co prowadzi do niedoboru wody i pogorszenia jej jakości. Do zmniejszenia dostępności wody słodkiej wynikającego z rozwoju miast i rolnictwa znacząco przyczyniają się w szczególności zmiana klimatu, nieprzewidywalne zjawiska pogodowe i susze. Woda jest ograniczonym zasobem, a problem deficytu wody zaczyna dotyczyć już niektórych rejonów naszego kraju. Płock w symbiozie z przemysłem, jako pierwszy ośrodek w Polsce, będzie posiadało zamknięty obieg wody. Projekt gospodarki obiegu zamkniętego wpisuje się w cele programowe nowego zielonego ładu, a korzyści z takiego projektu wydają się być oczywiste – podkreślił Wojciech Skowyrski – Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

PKN ORLEN, Wodociągi Płockie oraz PGW Wody Polskie posiadają długoterminowe strategie nakierowane na wieloaspektowy rozwój gospodarki wodnej lub wodno-ściekowej w oparciu o technologie zmniejszające i ograniczające pobór surowca, umożliwiające jego ponowne wykorzystanie oraz optymalizację oddziaływania na środowisko. Dlatego podjęcie wspólnych działań przy realizacji projektu „Blue Bridge” stanowi istotną wartość dla środowiska naturalnego, gospodarki wodnej regionu i kraju.

Powiązanie zasobów takich, jak woda i energia staje się jednym z kluczowych determinantów zapewnienia warunków do zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego w ujęciu zarówno globalnym jak i lokalnym. Oprócz zmniejszenia o jedną czwartą ilości wody pobieranej przez koncern z Wisły nasz wspólny projekt będzie miał wpływ na jakość wody w rzece ponieważ Wodociągi Płockie będą wprowadzać do Wisły mniej ścieków komunalnych. To całkowicie innowacyjne podejście do gospodarki wodnej: Płock dzięki staraniom i współpracy biznesu z lokalnymi firmami i samorządem może stać się miastem neutralnym ekologicznie.  Blue Bridge to nasze realne działania na rzecz realizacji strategii koncernu, który będzie neutralny klimatycznie już w 2050 roku – powiedział Józef Węgrecki, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Operacyjnych.

- Cieszymy się, że wspólnie z naszymi parterami możemy eliminować negatywne skutki oddziaływania na środowisko poprzez ochronę wód. Wisła jest cennym źródłem wody, którą wykorzystujemy w naszym mieście jako wodę pitną,  jako element rekreacji do celów żeglugi, sportów wodnych, odpoczynku,  dla potrzeb przemysłu, ale także jest odbiornikiem ścieków zrzucanych z oczyszczalni miejskiej i zakładów produkcyjnych. Z tego wynika, że jest bardzo ważnym elementem środowiskowym, gospodarczym i społecznym w naszej przestrzeni. Podejmując współpracę z PKN Orlen mieliśmy nadzieję, że innowacyjny projekt będzie wyzwaniem dla innych i już docierają do nas głosy o podobnych pomysłach w innych miastach w Polsce. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, kiedy zasoby  słodkiej wody są ograniczone i są pod coraz większą  presją. Dlatego koniecznie trzeba przestać marnować wodę i lepiej wykorzystywać jej zasoby. Środowisko naturalne i zasoby wodne, to  bezcenne dobro, o które powinniśmy dbać dla nas i przyszłych pokoleń  podsumował Andrzej Wiśniewski, Prezes Wodociągów Płockich.