W dniu 7 września 2022 r. zostały podane do publicznej wiadomości mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) obejmujące:

  • nowe MZP i MRP dla około 1 tys. km rzek oraz 19 budowli piętrzących;

  • aktualizację części obowiązujących MZP i MRP (od rzek oraz od strony morza).

MZP i MRP są dostępne na Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem: https://wody.isok.gov.pl/hydroportal.html 

w tym:

Szczegółowy wykaz odcinków rzek, dla których MZP i MRP zostały zaktualizowane wraz z opisem przyczyn aktualizacji zawarty jest w załączniku nr 6.1a do Raportu z wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (2022), który dostępny jest pod adresem: https://powodz.gov.pl/pl/mapy

Wykaz wszystkich opracowanych MZP i MRP wraz z terminem publikacji ostatniej wersji zawarty jest w załączniku nr 6 do ww. Raportu.

Infografika dot map ISOK MZP i MRP poziom v2


W 2022 r. opublikowano nowe MZP i MRP dla około 1 tys. km rzek oraz 19 budowli piętrzących (pozostałe obszary wskazane w przeglądzie i aktualizacji WORP w 2018 r.).

Rzeki lub odcinki rzek, dla których zostały wykonane nowe MZP i MRP w 2022 r. przedstawiono na poniższym rysunku (źródło:Wody Polskie).

 Rzeki lub odcinki rzek dla ktrych opracowano nowe MZP i MRP w 2022 r

Ponadto dla wybranych odcinków rzek oraz wybrzeża została wykonana również aktualizacja obowiązujących map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Podstawą prawną tego działania jest art. 171 ust. 9 ustawy – Prawo wodne, który stanowi, że mapy mogą zostać poddane przeglądowi oraz w razie potrzeby aktualizacji częściej niż co 6 lat.

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego sporządzone w 2020 r. uwzględniały inwestycje zrealizowane do 2019 r. W niektórych przypadkach zaistniała konieczność zaktualizowania obszarów zagrożenia powodziowego, w związku z zakończeniem inwestycji przeciwpowodziowych w późniejszym czasie. Ponadto w wyniku korzystania z obowiązujących map zgłoszone zostały uwagi przez użytkowników. W związku z powyższym dokonano przeglądu MZP i MRP w zakresie wynikającym ze zgłoszonych uwag, a w uzasadnionych przypadkach mapy dla wybranych odcinków rzek zostały zaktualizowane.

Odcinki rzek, dla których MZP i MRP zostały zaktualizowane w 2022 r. przedstawiono na poniższym rysunku (źródło:Wody Polskie).

 Rzeki lub odcinki rzek dla ktrych MZP i MRP zostay zaktualizowane w 2022 r

Podanie MZP i MRP do publicznej wiadomości przez ich umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury nastąpiło w dniu 7 września 2022 r.

Szczegółowy wykaz obszarów, dla których zostały sporządzone MZP i MRP zawarty jest w załączniku nr 6.1 do Raportu z wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (2022).

Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP (2022) 

Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Zał. nr 1 Metodyka opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym

              Zał. nr 1.1 Metodyka obliczania danych hydrologicznych

              Zał. nr 1.2 Struktura atrybutowa bazy danych MZP i MRP

              Zał. nr 1.3 Opis wersji kartograficznej MZP i MRP

Zał. nr 2 Metodyka opracowania MZP i MRP od strony morza w drugim cyklu planistycznym

              Zał. nr 2.1 Struktura atrybutowa bazy danych MZP i MRP od morza

              Zał. nr 2.2 Opis wersji kartograficznej MZP i MRP od morza

Zał. nr 3 Metodyka opracowania MZP i MRP – zniszczenie lub uszkodzenie budowli piętrzących

             Zał. nr 3.1 Struktura atrybutowa bazy danych MZP i MRP dla budowli piętrzących

             Zał. nr 3.2 Opis wersji kartograficznej MZP i MRP dla budowli piętrzących

             Zał. nr 3.3 Struktura atrybutowa skorowidza MZP i MRP dla budowli piętrzących

Zał. nr 4 Raport z opracowania danych hydrologicznych

             Zał. nr 4.1 Przepływy Qmax dla zlewni kontrolowanych

             Zał. nr 4.2 Przepływy Qmax dla zlewni niekontrolowanych

Zał. nr 5 Raport z wykonania przeglądu MZP i MRP

             Zał. nr 5.1 Wykaz rzek do aktualizacji MZP i MRP w II cyklu

             Zał. nr 5.2 Szczegółowe wyniki przeglądu MZP

             Zał. nr 5.3 Wykaz rzek do aktualizacji MZP i MRP w 2018 r.

Zał. nr 6 Zakres MZP i MRP dla poszczególnych typów powodzi

Zał. nr 7 Raport z wykonania MZP i MRP dla powodzi od strony morza - Urząd Morski w Gdyni

Zał. nr 8 Raport z wykonania MZP i MRP dla powodzi od strony morza - Urząd Morski w Słupsku

Zał. nr 9 Raport z wykonania MZP i MRP dla powodzi od strony morza - Urząd Morski w Szczecinie

Zał. nr 10. Raport z wykonania MZP i MRP dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących


Wykonanie przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w II cyklu planistycznym finansowane było ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

W wyniku przeglądu i aktualizacji WORP w 2018 r. wskazano w Polsce następujące znaczące typy powodzi (ze względu na źródło), dla których sporządza się mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego:
1) powódź rzeczna – w dwóch scenariuszach: naturalne wezbranie oraz zniszczenie wałów przeciwpowodziowych;
2) powódź od strony morza – w dwóch scenariuszach: naturalne wezbranie oraz zniszczenie wałów przeciwpowodziowych lub przeciwsztormowych;
3) powódź od urządzeń hydrotechnicznych – związana z zalaniem terenu w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia budowli piętrzących.

W II cyklu planistycznym (2016-2021) dokonano przeglądu MZP i MRP sporządzonych w I cyklu i w uzasadnionych przypadkach ich aktualizacji. Sporządzone zostały również nowe mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dla obszarów i typów powodzi wskazanych w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) zakończonej w 2018 r.

W wyniku przeglądu MZP i MRP dla powodzi od strony rzek zaktualizowano mapy zagrożenia powodziowego dla około 7 tys. km rzek i wszystkie mapy ryzyka powodziowego dla około 14,5 tys. km oraz wykonano nowe MZP i MRP dla około 14,8 tys. km rzek. Dla powodzi od strony morza opracowanie aktualizacji i nowych MZP i MRP objęło około 1,2 tys. km obszarów wybrzeża i ujściowych odcinków rzek. Dla powodzi od budowli piętrzących wykonano MZP i MRP dla 26 obiektów. Oprócz obowiązujących wersji kartograficznych MZP i MRP w ww. portalu mapowym dostępne są także archiwalne MZP i MRP (w formacie pdf), czyli mapy, które obowiązywały w przeszłości i zostały zaktualizowane. Ze względu na duży zakres prac, aktualizacja oraz sporządzenie nowych MZP i MRP wykonywane były w kilku etapach, rozłożonych w czasie.