W dniu 8 kwietnia 2022 roku w Gliwicach, Wody Polskie podpisały porozumienie z Politechniką Śląską i Centrum Badawczym Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego dotyczące podjęcia współpracy naukowo-badawczej.

Porozumienie zawarto w obecności Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztofa Wosia, Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka oraz Dyrektora Centrum Badawczym Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego dr. hab. Mirosława Pawełczyka.

277913057 965880927448534 6547919131927050483 n
Porozumienie zawarto między Wodami Polskimi, Politechniką Śląską i CBPPKiRS Uniwersytetu Śląskiego. Fot. Wody Polskie

- Jako Prezes całego Gospodarstwa, dostrzegam konieczność współpracy z przedstawicielami świata nauki, dlatego dziś rozszerzamy tę współpracę. To niezwykle istotne, zwłaszcza w dobie wyzwań związanych z bezpieczeństwem wodnym, aby wspólnie przeciwdziałać skutkom suszy i powodzi. Chcemy zachęcać absolwentów uczelni wyższych do pracy w Wodach Polskich, zwłaszcza na południu naszego kraju, gdzie prowadzimy najwięcej dużych inwestycji – powiedział Prezes Daca.

- Zagrożenia stają się coraz mniej oczywiste, w tym, czego przykładem są występujące w ubiegłym roku w Europie powodzie błyskawiczne. Konieczne jest więc z jednej strony podjęcie współpracy naukowej w zakresie zwiększania bezpieczeństwa, ale także włączenie społeczeństwa w proces przeciwdziałania skutkom takich zagrożeń – podkreślił Wiceprezes Woś.

- Podpisanie porozumienia jest dla nas niezwykle ważnym wydarzeniem. Politechnika Śląska współpracuje już z Wodami Polskimi w Gliwicach i są to bardzo dobre relacje, w ramach których definiujemy wspólnie obszary zainteresowań – zaznaczył Profesor Mężyk.

- Zawarcie porozumienia kończy wstępny etap badawczy między sygnatariuszami w celu wsparcia Wód Polskich o nowe rozwiązania. To ważne, gdyż z uwagi na kwestie bezpieczeństwa, woda będzie coraz ważniejszym aspektem – podsumował Doktor Pawełczyk.

274877015 510966297300561 1163719294934338790 n
Od lewej: Dr hab. Mirosław Pawełczyk, Prezes Przemysław Daca, Wiceprezes Krzysztof Woś, Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Fot. Wody Polskie

Celem porozumienia jest nakreślenie zasad długoterminowej współpracy pomiędzy Stronami w zakresie inicjowania oraz realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych i rozwojowych. Współpraca zakłada promocję aktywnych działań na rzecz rozwoju naukowego w aspekcie innowacyjności, konkurencyjności i skutecznego transferu wiedzy wśród polskiego środowiska akademickiego i gospodarczego.

Najważniejszym elementem współpracy naukowej będzie prowadzenie wspólnych badań, wymiana publikacji i literatury naukowej oraz opinii prawnych, a także organizowanie wspólnych przedsięwzięć, m.in.: inicjowania i realizacji projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych; współorganizowania wykładów, seminariów, szkoleń, debat i konferencji; oraz wspierania aktywności eksperckiej przez stworzenie bazy specjalistów.

Wody Polskie, Politechnika Śląska i Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego zobowiązały się także do prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych oraz wspierania inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu rozwój świadomości naukowej w zakresie sektorów infrastrukturalnych, w tym gospodarki wodnej, oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.

To kolejne porozumienie o współpracy naukowo-badawczej zawarte przez Wody Polskie. Wcześniej nawiązano współpracę m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.