Zbiornik Kleczew wypełnia się w oczach. Dzięki dobrej współpracy z Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA skutecznie rekultywujemy tereny pokopalniane i odbudowujemy zasoby wodne we wschodniej Wielkopolsce. Pierwotnie zakładano, że zbiornik wypełni się za 10 lat. Dzięki przebudowie rurociągu tłoczącego wodę z odwodnienia odkrywki Jóźwin IIB w kierunku zalewanej odkrywki Kazimierz Północ w pobliżu Kleczewa, wyrobisko wypełni się już w tym roku!

Zbiornik Kleczew będzie miał powierzchnię ponad 500 ha i pojemność niemal 150 mln m3 – dla porównania ogromne Jeziorsko ma 202,8 mln m³. Historyczny poziom wód powierzchniowych i gruntowych w jego rejonie zostanie odtworzony na początku 2023 roku. Wcześniej większość wód z odwodnienia odkrywki Józwin IIB trafiała do Jeziora Gosławskiego, więc każda jej nadwyżka była kierowana w stronę Warty. Przebudowa rurociągu i kanału pozwoliła na przekierowanie wód w kierunku powstającego zbiornika Kleczew. Do połowy 2020 roku przeciętny wznios zwierciadła wody wynosił 20 cm miesięcznie, a po oddaniu pod koniec 2020 roku drugiego rurociągu tłoczącego – 100 cm – 5 razy więcej niż na początku!

IMG20220217083356 IMG20220217085246
Rurociąg tłoczący wodę do Zbiornika Kleczew. Fot. Wody Polskie

Zdecydowanie cieszy tu współpraca z zarządem Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., który deklaruje pomoc logistyczną i finansową na każdym etapie realizacji tych inwestycjiWłaścicielem rekultywowanych zbiorników oraz znacznej części terenów pokopalnianych jest konińska spółka i bez współpracy z firmą realizacja planowanych projektów nie będzie możliwa. Łączna pojemność zamkniętych i jeszcze istniejących odkrywek, którymi dysponuje ZE PAK SA, wynosi ponad 1 mld m3. To ogromny potencjał, który można wykorzystać.

Wody Polskie wspólnie z ZEPAK S.A. i gminami Kramsk oraz Koło prowadzą również przerzut wód z Warty do Warcicy. Realizacja zadania pozwoli odtworzyć przepływ w tej rzece oraz przyspieszy napełnianie odkrywki Drzewce po jej zamknięciu. Woda w korycie rzeki Warcicy powinna pojawić się jeszcze w tym roku. Odrestaurowanych zostanie również kilkanaście obiektów hydrotechnicznych na Warcicy i jej dopływach. Według wstępnych kalkulacji, przy przerzucie na poziomie 1,0 m3/s odkrywka Drzewce powinna się wypełnić po zamknięciu nie tak jak pierwotnie wyliczano po 15, ale już po 6 latach! Szacunkowa wielkość retencji pozyskanej dzięki realizacji tego zadania wyniesie ponad 30 mln m3. Odbudowane zostaną także zasoby wód podziemnych w okolicy. Dodatkowo należy wskazać, że jest to działanie przeciwpowodziowe. W momencie, gdy w Warcie odnotowane zostaną bardzo wysokie stany wody, zawsze będzie istniała możliwość przerzutu części tych wód do zlewni Warcicy, co pozwoli m.in. zredukować przepływ w środkowym i dolnym odcinku Warty.

odkrywki
Mapa wyrobisk pogórniczych, w których będzie prowadzona rekultywacja. Fot. Wody Polskie

Na większości akwenów z Polski środkowo-zachodniej średnio poziom wody obniżył się od 0,2 do 0,5 m na przestrzeni ostatnich 60 lat. Natomiast w wybranych miejscach, poddanych silnej antropopresji (w rejonie oddziaływania odwodnień górniczych oraz w pobliżu dużych aglomeracji miejskich, gdzie eksploatuje się na dużą skalę zasoby wód podziemnych) ten spadek wyniósł od 1 do 6 m. Zatem każde, nawet najmniejsze rozwiązanie, który zniweluje ten destrukcyjny proces, będzie niezwykle korzystne dla tego obszaru. Rekultywacja obszarów zdegradowanych wpisuje się w działania retencyjne i renaturyzacyjne. Dzięki odbudowie zasobów wodnych, zatrzymujemy ogromne ilości wody na miejscu, tak by nie odpływała bezpowrotnie do Bałtyku. Zyskuje na tym lokalne rolnictwo, turystyka oraz środowisko naturalne.

IMG20220217090123
Rekultywowany Zbiornik Kleczew. Fot. Wody Polskie