W przyszłym roku, w sezonie żeglugowym, jednostki pływające będą zwolnione z opłat za śluzowanie. Prezydent RP podpisał ustawę, która zwalnia z takich opłat jednostki towarowe i turystyczne.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że zgodnie z art. 3 punkt 6 ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2368), dodano w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233) art. 568b.

  • od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. podmioty wykonujące czynności, o których mowa w art. 306 ust. 1, zwalnia się z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz z urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych.


Pełna treść dokumentu:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002368/O/D20212368.pdf


 

Według art. 306 ust.1 ustawy Prawo wodne należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych, zwane dalej „należnościami”, ponosi się za:

  1. przewóz osób statkami pasażerskimi oraz wycieczkowymi;

  2. przewóz towarów statkami towarowymi;

  3. żeglugę pustych statków towarowych;

  4. holowanie lub spław drewna;

  5. korzystanie ze śluz lub pochylni