Nasze Gospodarstwo kończy prace nad przebudową węzła wodnego Przegalina i śluzy Gdańska Głowa. W przygotowaniu jest również budowa wrót sztormowych na Tudze. Na Żuławach trwają także prace w zakresie wdrażania zadań związanych z przeciwdziałaniem suszy. Ten region, z uwagi na swoją specyfikę, wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań hydrotechnicznych, związanych z właściwym utrzymaniem stosunków wodnych zarówno w trakcie suszy, jak i w okresie nasilonych opadów. 

 Żeby się przekonać, na czym polegają melioracje, trzeba przyjechać na Żuławy – zaznaczył wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Grzegorz Witkowski. Podczas wizyty roboczej w regionie, wiceminister zapoznał się z prowadzonymi w tym regionie inwestycjami przeciwsuszowymi i przeciwpowodziowymi oraz funkcjonowaniem miejscowych obiektów hydrotechnicznych. Przedstawiciele RZGW w Gdańsku przedstawili priorytetowe zadania Wód Polskich w zakresie wdrażania planu przeciwdziałania skutkom suszy, w tym programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław. Zadaniem inwestycji jest utrzymanie właściwych stosunków wodnych na Żuławach. Melioracje wodne na Żuławach, których elementem są stacje pomp, pełnią nie tylko rolę odwadniającą, chroniąc położone w depresji poldery przed zalaniem, ale także dostarczają wodę do nawadniania rozległych terenów rolniczych, dzięki czemu stanowią jeden z elementów walki ze skutkami suszy rolniczej.

Wiceminister Witkowski odwiedził także przebudowywany właśnie węzeł wodny Przegalina, śluzę Gdańska Głowa, następnie miejsce przygotowywanej budowy wrót sztormowych na Tudze. Przebudowa węzła Wodnego Przegalina jest jedną z kluczowych inwestycji przeciwpowodziowych Wód Polskich w regionie i właśnie wchodzi w decydującą fazę. Na początek czerwca planowane jest uruchomienie dla żeglugi śluzy południowej. Odbudowa ostróg dobiega końca, ostatnie 6 ostróg z planowanych 19 jest właśnie wykańczanych. Budowa wrót sztormowych jest w fazie przygotowawczej, pozostałe zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Przebudowa Przegaliny i budowa wrót sztormowych to zadania dofinansowanego przez Unię Europejską projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II”, który składa się z pięciu zadań:

  • Budowy wrót sztormowych na rzece Tudze;
  • Przebudowy stopnia wodnego Przegalina;
  • Odbudowy budowli regulacyjnych na Wiśle – dziewiętnastu ostróg ;
  • Rozwoju systemu monitoringu ryzyka powodziowego (SMoRP);
  • Oceny efektywności inwestycji „Przebudowa ujścia Wisły etap I”, badań modelowych i batymetrii.

Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2022 r., a jego koszt wynosi 126 mln zł, z czego 85 proc. stanowi wkład ze środków Unii Europejskiej.

Zespół Komunikacji Społeczne i Edukacji Wodnej
PGW Wody Polskie

 

zalana 1 min

Śluza w Przegalinie. Fot. Wody Polskie

 

0123ostrogi

Ostrogi na Wiśle. Fot. Wody Polskie

 

Wiceminister na Żuławach DSC01911a

W stacji pomp Osłonka. Od lewej: Andrzej Winiarski, z-ca dyr. RZGW ds.Powodzi i Suszy Mariusz Nierebiński, Aleksandra Bodnar i Grzegorz Witkowski.Fot. PGW Wody Polskie

 

Wiceminister na Żuławach DSC01880a

Na śluzie Gdańska Głowa. Pierwsza z lewej dyr. RZGW w Gdańsku Aleksandra Bodnar, następniez-ca dyrektora RZGW ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym Andrzej Winiarski i wicemin. Grzegorz Witkowski. Fot. PGW Wody Polskie