W dniach 4 i 5 grudnia w Warszawie odbyły się dwudniowe warsztaty organizowane przez JASPERS dla pracowników Wód Polskich. Spotkanie było okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu Ramowej Dyrektywy Wodnej, a także praktycznego podejścia do jej wymogów w kontekście formułowania celu projektu oraz uwzględnienia cech charakterystycznych jednolitych części wód. Szkolenie prowadzili eksperci Europejskiego Banku Inwestycyjnego i inicjatywy JASPERS. W spotkaniu wzięli udział Joanna Kopczyńska – Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym oraz James Hunt i Lubomila Popova z JASPERS.

12.19.c2

„Inicjatywa JASPERS to instytucja, która pomaga wdrażać trudne projekty krajom, które weszły do Unii Europejskiej po 2004 roku. Trudności te mogą polegać zarówno na poprawnym przygotowaniu dokumentacji finansowej, jak i dokumentacji środowiskowej, ze szczególnym naciskiem wymagania wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej. Dzisiaj specjaliści z Wód Polskich mają okazję poszerzyć swoją wiedzę na ten temat, przedyskutować, a także w ramach praktycznych warsztatów te umiejętności, które dziś nabędą, przećwiczyć.” – powiedziała o potrzebie organizacji szkolenia Joanna Kopczyńska, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

12.19d2

JASPERS (ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Wspólna Inicjatywa Wsparcia Projektów w Regionach Europejskich) jest przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, mającym na celu udzielenie państwom członkowskim UE z Europy Środkowej i Wschodniej pomocy w przygotowaniu projektów ubiegających się o wsparcie funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Wsparcie JASPERS ma charakter wyłącznie doradczy, a jego celem jest wsparcie procesu przygotowania dużych projektów w wybranych państwach członkowskich UE, przyspieszenie procesu przygotowania projektów czy podniesienie jakości wniosków o dofinansowanie przedkładanych Komisji Europejskiej do zatwierdzenia.

Przedmiotem wsparcia jest weryfikacja dokumentacji projektowej (m.in. wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, dokumentacji środowiskowej), analiza kwestii problemowych, wsparcie w opracowaniu dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych oraz pomoc przy pracach koncepcyjnych.

12.19.b2

Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej) zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych. Jej celem jest osiągnięcie dobrego stanu wód i ekosystemów od nich zależnych.
12.19a

© Copyright 2022 - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie                                                                                                                              Deklaracja dostępności