Jednym z pro-środowiskowych działań podejmowanych przez Wody Polskie jest odtwarzanie niebieskich korytarzy migracji, jakie doliny rzeczne stanowią. Udrożnienie i renaturyzacja Białej Tarnowskiej to jeden z kilku projektów realizowanych przez Wody Polskie na południu kraju.

Podejmowane przez Gospodarstwo działania mają na celu likwidację lub modernizację istniejących barier migracyjnych oraz renaturyzację fragmentów koryta tej rzeki. Piętnaście z dwudziestu jeden gatunków ryb żyjących w Białej Tarnowskiej, by móc się rozwijać i żyć potrzebuje dostępu do kamienistego lub żwirowego podłoża. Koryta o takim podłożu występują w górnej części zlewni, ale dostęp do nich blokują liczne progi i stopnie wodne zlokalizowane wzdłuż biegu rzeki. Realizowane działania poprawią walory przyrodnicze i krajobrazowe doliny Białej, co będzie mieć korzystny wpływ na rozwój turystyki i wędkarstwa, a także wzrost bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców doliny Białej Tarnowskiej.

fot.1 Grybów w dół rz.Białej  ponizej ujscia Pławianki fot.2 Grybów w górę rz.Białej  ponizej ujscia Pławianki
 Fot.1 Rzeka Biała Tarnowska poniżej ujścia Pławianki w Grybowie Fot.2 Przebudowany próg w bystrze fomie „plastru miodu" w korycie rzeki Białej Tarnowskiej poniżej ujścia Pławianki w Grybowie

Realizowany projekt obejmuje zasięgiem gminy: Uście Gorlickie, Grybów, Bobowa i Ciężkowice. Jest on kontynuacją wcześniejszych działań prowadzących do zwiększenia bioróżnorodności doliny rzeki poprzez odtworzenie siedlisk, liczebności rodzimych gatunków roślin i zwierząt oraz stworzenia im sprzyjających warunków życia i swobodnego przemieszczania się.

Z końcem września zakończono kolejny etap prac, obejmujący roboty hydrotechniczne w korycie rzeki Białej Tarnowskiej oraz w dolnym odcinku potoku Pławianka, poniżej mostu drogowego na trasie Grybów – Krynica. Częściowo rozebrano cztery uszkodzone stopnie typu Bieleckiego, zastępując je jednym stopniem typu bystrze „plaster miodu”. W Pławiance prace objęły przyujściową część potoku. Poszerzono też koryto rzeki Białej i zwiększono  jego przepustowość w warunkach powodziowych.

„Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej” to projekt realizowany przez Wody Polskie – RZGW w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt działań w projekcie wynosi ponad 39,3 mln zł, a źródłami finansowania są Fundusz Spójności Unii Europejskiej (33,4 mln zł) i budżet państwa (5,9 mln zł).

Więcej informacji na stronie projektu: https://biala-tarnowska.org/.