Podczas konferencji 8 października Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Środlądowej zapowiedział wrdożenie działań z zakresu retencji i daleko idące wsparcie dla regionu dotyczące walki z suszą. Obecny podczas spotkania Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich podkreślił, że przeciwdziałanie skutkom suszy należy do priorytetowych zadań Wód Polskich.

Szczecińskie spotkanie było ósmym z serii 15 spotkań konsultacyjnych poświęconych planowi przeciwdziałania skutkom suszy, zorganizowanych przez Wody Polskie. Celem konsultacji jest omówienie sytuacji w poszczególnych regionach, przyjęcie wniosków i uwag ze strony władz samorządowych oraz mieszkańców, jak również zaproponowanie rozwiązań z zakresu gospodarki wodnej, minimalizujących skutki suszy. Województwo zachodniopomorskie zajmuje przedostatnie miejsce w Polsce pod względem dostępnych zasobów wód powierzchniowych.

 – Jesteśmy na półmetku społecznych konsultacji projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy. Dotychczasowe spotkania pokazują, że zmagania z suszą muszą mieć charakter dostosowany do regionalnej specyfiki. Tylko takie podejście gwarantuje w skali kraju efekt synergii i przybliża do sukcesu w przeciwdziałaniu groźnym skutkom tego zjawiska – powiedział Marek Gróbarczyk, minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. – Zachodniopomorskie jest ubogie pod względem dostępnych zasobów wód w rzekach i jeziorach i aby ten stan rzeczy zmienić musieliśmy podjąć odpowiednie kroki zaradcze. Postawiliśmy przede wszystkim na odnowienie potencjału retencji naturalnej. Z badań wynika, że w tym regionie potencjał w tym zakresie jest ogromny i chociaż działania na rzecz naturalnej retencji nie są tak spektakularne jak budowa zbiorników retencyjnych, to ich skuteczność jest bardzo duża. Zwiększenie retencji gleby tylko o 10 mm daje dodatkowo 100 m sześć. wody przypadającej na hektar – argumentował minister. W kontekście ralizacji tego typu działań Prezes Wód Polskich przywołał przykład rzeki Biebrzy. – W jej dolinie zmagazynowane jest blisko 50 mln m sześć. wody powstałej w wyniku topnienia śniegu – to 40% objętości jeziora Dąbie. Ta woda zatrzymana w mokradłach, lasach i glebie zasila rzekę w okresie bez opadów, łagodząc odczuwalność skutków suszy i to zarówno dla mieszkańców, przemysłu jak i środowiska. Działania związane z naturalną retencją są również bardzo istotne z uwagi na fakt, iż poza łagodzeniem skutków suszy, poprawiają jakość naszej wody powierzchniowej i podziemnej – wyjaśniał Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Wody Polskie w projekcie planu przeciwdziałania skutkom suszy wskazały 7 inwestycji PPSS w woj. zachodniopomorskim. Dotyczą one budowy, rozbudowy i przebudowy urządzeń wodnych. Trzy z nich uwzględniają przywracaniae retencji jeziornej i korytowej (obejmą one jeziora: Morzycko, Kościuszki, Kościelne, Korytowo, Raduń, Gągnowo, Trzygłowskie Drugie, rzeki: Stuchowska Struga i Płonia oraz kanały: Jamieński Nurt, Łabędzie Bagno, Ina, Radew (kanał Morgowo, Ina, Radew). Przewidziano także przywrócenie możliwości migracji ryb. Pozostałe 4 związane są ze zwiększaniem retencji zbiornikowej poprzez odbudowę jazów i budowę zbiorników małej retencji m.in. budowla regulująca przepływ wód Regi na odcinku Kłodkowo – Gąbin (retencja dolinowa), retencja w zlewni rzek Uniesty i Polnicy, stabilizacja poziomu zwierciadła wody w jeziorze Kiełpino.

Konsultacje społeczne będą trwały do 15 lutego 2020 roku. Szczegółowe informacje na temat spotkań konsultacyjnych dostępne są na stronie www.stopsuszy.pl. Plan przeciwdziałania skutkom suszy to pierwszy, tak kompleksowy dokument dotyczący przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce. Projekt planu jest dostępny na stronach: www.stopsuszy.pl oraz www.konsultacjesusza.pl. Wnioski i uwagi do planu przeciwdziałania skutkom suszy można złożyć drogą elektroniczną, poprzez specjalnie przygotowany formularz, dostępny na stronie www.konsultacjesisza.pl.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy, jako najważniejszy element projektu Stop suszy!, wraz z planami gospodarowania wodami i planami zarządzania ryzykiem powodziowym przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Po konsultacjach społecznych projekt PPSS zostanie poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, a w 2020 r.  końcowym akcentem będzie jego przyjęcie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Wydział Komunikacji Społecznej
Wody Polskie

 71711161 1653625908103596 3537764304017162240 n

Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej otwiera Szczecińską konferencję "Stop suszy!"/Fot. Wody Polskie

72409003 529017164577287 4476972225999667200 n

Przemysław Daca Prezes Wód Polskich w czasie briefingu prasowego poprzedzającego konsultacje społeczne. Fot. Wody Polskie