Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Mirosław Markowski i Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie – Szczepan Worobiej podpisali dziś w Giżycku porozumienie  dotyczące zasad współdziałania Wód Polskich w Białymstoku oraz Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie w zwalczaniu przestępstw
i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów Prawa wodnego oraz ustawy o rybactwie śródlądowym.

1b

            Współpraca będzie polegać między innymi na przekazywaniu przez PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informacji  o podejrzeniu dokonywania nielegalnego połowu ryb na wodach administrowanych przez Wody Polskie w Białymstoku oraz w innych przypadkach podejrzenia naruszania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie będzie natomiast  informować o wszystkich podejrzeniach nielegalnej budowy urządzeń lub budowli wodnych, niszczenia roślinności szuwarowej lub nielegalnej wycinki drzew i krzewów, podejrzenia naruszenia linii brzegowej poprzez wykonanie robót ziemnych, nielegalnego grodzenia nieruchomości przyległych do śródlądowych wód powierzchniowych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu i w innych przypadkach podejrzenia naruszenia przepisów ustawy Prawo wodne i ustawy o ochronie środowiska.

 - Cieszymy się, że możemy wspólnie działać, bo w tym roku mieliśmy pilotażowy jeden wspólny patrol na mazurskich jeziorach i tylko w wyniku tej jednak akcji stwierdziliśmy ponad 100 nielegalnych pomostów  - powiedział Mirosław Markowski dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

2b

            Strony zobowiązały się także do udzielaniu wzajemnej pomocy podczas czynności skierowanych na zwalczanie nielegalnych działań ze strony wszystkich użytkowników wód na akwenach administrowanych przez PGW Wody Polskie oraz prowadzenia wspólnych patroli, wizji terenowych i inwentaryzacji na wodach administrowanych przez PGW Wody Polskie.

- Jeziora, rzeki to największy skarb województwa warmińsko-mazurskiego i musimy o ten skarb we właściwy sposób dbać, nadrabiać wieloletnie zaległości. W ubiegłym roku nasi strażnicy skontrolowali około 26 tysięcy osób, wystawili 2 614 mandatów karnych   -  dodał komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie Szczepan Worobiej.

3b

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nieustannie prowadzi kontrole właścicielskie. Sprawdzana jest legalność urządzeń wodnych i stan grodzenia linii brzegowej.  

Zgodnie z Prawem wodnym, jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, właściciel tego urządzenia może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację. Jeżeli tego nie zrobił lub nie uzyskał decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, Wody Polskie nakładają na właściciela, w drodze decyzji, obowiązek likwidacji urządzenia, ustalając warunki i termin wykonania tego obowiązku. Prawo wodne zabrania grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5 metra od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar. Grodzenie  linii brzegowej jest prawdziwą plagą na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Tylko w tym roku pracownicy Wód Polskich w Białymstoku zidentyfikowanych podczas przeprowadzonych kontroli w terenie blisko 120 przypadków grodzenia linii brzegowej oraz ponad 1 000 nielegalnych urządzeń wodnych, w tym pomostów.  

- Bardzo dziękuję za tą inicjatywę i doprowadzenie do podpisania tego porozumienia. Zarówno nielegalne połowy ryb, jak i nielegalne stawianie pomostów, nielegalne grodzenie jezior to prawdziwa plaga szczególnie dotkliwa w naszym regionie.  Cieszę się, że teraz we współpracy łatwiej będzie z tymi nielegalnymi działaniami walczyć – powiedział Artur Chojecki wojewoda warmińsko-mazurski .

- Z tymi problemami stykamy się na co dzień my jako parlamentarzyści do naszych biur często przychodzą osoby, które skarżą się na grodzenie działek do lustra wody. Wcześniej nie było nadzoru, nie było jednostki która mogłaby się tym zająć, dzisiaj mamy Wody Polskie i przy współpracy z Państwową Strażą Rybacką wierzę, że ten problem w końcu zniknie, wierzę, że te wspólne działania przyniosą korzyści głownie dla mieszkańców Warmii  i Mazur – podsumował Wojciech Kossakowski poseł na Sejm RP.

4b

5b

Wody Polskie zobowiązane są - zgodnie z prawem - do kontrolowania użytkowania wód. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad wodą. Kontrolerzy nie karzą finansowo właścicieli nielegalnych urządzeń, a informują o obowiązujących przepisach prawa i wzywają do usunięcia nieprawidłowości. Pracownicy Wód Polskich służą także informacją i pomocą przy wypełnianiu koniecznych dokumentów.

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz,

rzecznik prasowy Wód Polskich w Białymstoku.