W siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w dniu 13 marca b.r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczyli między innymi przedstawiciele PGW Wody Polskie, Grzegorz Szymoniuk –  Dyrektor Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą  KZGW oraz Mariusz Szynkaruk – Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy RZGW w Lublinie. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące stanu przygotowań służb, inspekcji i straży do działań przeciwpowodziowych na terenie naszego województwa.

Dyrektor Szymoniuk dokonał  podsumowania działań podejmowanych przez  PGW Wody Polskie w sezonie  zimowym 2018/2019 w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz przedstawił stan przygotowań do działań przeciwpowodziowych w roku bieżącym. „Wszystkie obiekty hydrotechniczne są sprawne i przygotowane do sezonu wiosenno – letniego,  mają zapewnioną obsługę, a podczas przeprowadzonej kontroli w roku 2018 nie wykazały żadnych uszkodzeń - są dopuszczone w stu procentach do użytkowania.” - mówił dyr. Szymoniuk.

Dyrektor Szynkaruk wskazał istotną rolę Centrów Operacyjnych  Ochrony Przeciwpowodziowej  Wód Polskich jako komórek bezpośrednio współpracujących z Centrami Zarzadzania Kryzysowego, a w szczególności we  współdziałaniu z wojewodami w zakresie uzgadniania wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego. Ponadto należy podkreślić i podziękować Wojewodzie Lubelskiemu za wzorową współpracę i działania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców Lubelszczyzny.

Na zakończenie Andrzej Odyniec – Dyrektor Wydziału Zarzadzania Kryzysowego LUW wyraził wdzięczność  wszystkim służbom za czynną pracę i zaangażowanie  w działania mające na celu zapobieganiu powodzi.

 

posiedzenie zespołu kryzysowego

Na zdjęciu przy stole od lewej: Marek Wieczerzak - rzecznik wojewody, Grzegorz Wiński - kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Andrzej Odyniec - dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW  oraz Przemysław Czarnek - wojewoda lubelski