Za ponad 45 mln złotych zostaną wybudowane nowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Odry w gminie Prochowice na Dolnym Śląsku. Umowę na budowę podpisano 23 października w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wykonawcą robót została firma ETP S.A. z Katowic, której przedstawiciele – wiceprezes zarządu Leszek Magiera oraz dyrektor hydrotechniki i konstrukcji Artur Kaczyński wraz z dyrektorem Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu – Mateuszem Bajowskim – we wtorek uroczyście podpisali dokumenty.

Zadanie polega na zabezpieczeniu przeciwpowodziowym terenów położonych w dolinie rzeki Odry w rejonie miejscowości Kawice, Kwiatkowice, Rogów Legnicki i Prochowice poprzez budowę nowych odcinków wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry oraz rozbudowę istniejących wałów rzek Odry i Cichej Wody.

Rozbudowie, nadbudowie oraz budowie poddane zostaną wały na długości ponad 13 km. Przekazanie terenu robót zaplanowano na 25 października i wtedy też rozpoczną się pierwsze prace budowlane, które mają potrwać około 12 miesięcy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2019 roku. Wartość umowy to kwota ponad 45 mln złotych.

Po zakończeniu inwestycji wały staną się elementem planowanego stopnia wodnego Lubiąż i będą pełnić rolę tak zwanych wałów cofkowych. Ich dokładna lokalizacja oraz wysokość będą już dostosowane do piętrzenia wód oraz strefy wpływu planowanego stopnia wodnego, który w przyszłości poza ochroną przeciwpowodziową zapewni również funkcję nawadniania lasów i pól ornych, zasilania w wodę zbiorników wód podziemnych i wód podskórnych, produkcję energii ze źródeł odnawialnych oraz przede wszystkim wpłynie na poprawę warunków tranzytowych na Odrzańskiej Drodze Wodnej.

Jarosław Garbacz
RZGW we Wrocławiu
Fot. PGWWP/Jarosław Garbacz