Dzisiaj miało miejsce spotkanie Wójta Gminy Sońsk Jarosława Muchowskiego i Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy. Z dyskusji wynikło, że w informacji o opłatach za wodę i ścieki w gminie Sońsk, podanej przez Wody Polskie, należy oddzielnie traktować taryfy. Za ustalanie cen opłat za odprowadzenie ścieków odpowiada wójt gminy. Natomiast za dostarczanie wody Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie. Prezes Wód Polskich nakazał niezwłoczne umieszczenie takiej informacji na stronach informacyjnych WP. Jednocześnie wójt gminy Sońsk zapytany, czy sprostuje list wystosowany do mieszkańców, w którym za podwyżki opłat za ścieki obarcza Wody Polskie, stwierdził, że nie ma takiego zamiaru. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie niezwłocznie podejmie w tej sprawie odpowiednie kroki prawne.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że za ustalenie cen za odprowadzanie ścieków odpowiada Wójt Gminy Sońsk, natomiast za dostarczanie wody Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

Wody Polskie nie ustalają wysokości taryf, a jedynie zatwierdzają lub nie, przedstawione przez przedsiębiorstwa propozycje. Są regulatorem, który weryfikuje zasadność przedstawionych we wniosku kosztów pod względem celowości ich ponoszenia w celu  zapewnienia ochrony odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. Analizują zmiany warunków ekonomicznych prowadzonej działalności przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w oparciu o koszty ponoszone w ramach świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, marżę zysku oraz przyjęte ustawowo zmiany tych kosztów w okresie nowej taryfy, m.in. wskaźniki makroekonomiczne.


- Pragnę poinformować mieszkańców gminy Sońsk, że informacja o tym iż Wody Polskie odpowiadają za podwyżki cen za odbiór ścieków, jest nieprawdziwa. Podkreślam, że to wójt i gmina proponują stawki taryf wodno-ściekowych, a my jako organ regulujący zatwierdzamy lub kwestionujemy ich wysokość. Wody Polskie nie ustalają stawek i nie są odpowiedzialne za podwyżki. Jeśli gdziekolwiek będą pojawiać się podobne sytuacje, tj. próby zrzucania odpowiedzialność za podwyżki na Wody Polskie, tam będziemy interweniować. Jesteśmy od tego, aby dbać o interes odbiorców końcowych, czyli mieszkańców i będziemy robić wszystko, by chronić obywateli przed nieuzasadnionymi podwyżkami opłat za wodę i odbiór ścieków - powiedział Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podczas briefingu prasowego przed Urzędem Gminy Sońsk.

Wypowiedź Prezesa Wód Polskich stanowi odpowiedź na nieprawdziwe informacje, jakie pojawiły się w treści listu skierowanego przez Wójta Gminy Sońsk do mieszkańców. Pełna treść ww. listu znajduje się na końcu niniejszej informacji. Poniżej przedstawiamy fakty na temat taryf i sposobu ich ustalania i zatwierdzania, jak również skróconą informację na temat przebiegu procesu taryfikacji dla gminy Sońsk.

W odniesieniu do informacji zawartych w informacji Wójta Gminy Sońsk z dn. 1 lutego br.:

Nieprawdą jest, że Wody Polskie proponują, ustalają ceny i stawki opłat za ścieki.

 • Zgodnie z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę i przedstawia do zatwierdzenia Wodom Polskim.

Nieprawdą jest, że wzrost stawek za ścieki powstał z inicjatywy Wód Polskich.

 • Wody Polskie weryfikują zasadność przedstawionych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne we wniosku kosztów pod względem  celowości ich ponoszenia. Ma to na celu zapewnienie ochrony odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen.

Nieprawdą jest, że decyzja Wód Polskich orzekająca o zatwierdzeniu taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sońsk nakładała bezwzględny obowiązek stosowania cen za 1 mᶾ ścieków.

 • Wnioskodawca może odwołać się do Prezesa Wód Polskich, za pośrednictwem Dyrektora RZGW w Warszawie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. W przypadku braku złożenia takiego odwołania, decyzja po upływie 14 dni staje się ostateczna, o czym Wójt Gminy Sońsk został poinformowany w pouczeniu do decyzji z dnia 31 lipca 2020 r. zatwierdzającej taryfy dla Gminy Sońsk. Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy, po zatwierdzeniu cen i stawek opłat przez Wody Polskie, Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. 

Resized 20210514 103848

Prezes PGW WP Przemysław Daca podczas briefiengu prasowego w Sońsku. Fot. Wody Polskie

Poniżej prezentujemy prawdziwą historię kwestii stawek taryf wodno-ściekowych w gminie Sońsk:

 • Gmina Sońsk złożyła wniosek o zatwierdzenie taryfy w sierpniu 2018 r. Proponowana we wniosku cena za ścieki dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców wynosiła 7,13 zł.

 • W kwietniu 2019 roku po przeprowadzonym postępowaniu Gmina Sońsk otrzymała decyzję o nałożeniu kary w wysokości 2 967 zł za nieprzestrzeganie przez Gminę Sońsk obowiązku przedstawienia do zatwierdzenia taryfy na terenie gminy Sońsk w terminie określonym w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.

 • W czerwcu 2019 roku Wody Polskie odmówiły zatwierdzenia taryfy.

 • Po otrzymaniu decyzji negatywnej Gmina Sońsk przedłożyła ponownie wniosek o zatwierdzenie taryfy. Zaproponowano cenę za ścieki dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców w kwocie 17,56 zł w pierwszym roku planowanej taryfy.

 • W lutym 2020 r. Dyrektor RZGW wyznaczył taryfę tymczasową - dla gospodarstw domowych cenę 4,82, dla pozostałych odbiorców cenę 12,04 za odprowadzone ścieki. W decyzji wskazano że ceny 17,56, 17,72 i 17,89 przedstawione we wniosku taryfowym przez Gminę Sońsk skalkulowano niezgodnie z przepisami ustawy.

 • Gmina Sońsk odwołała się do Prezesa Wód Polskich od decyzji orzekającej o określeniu taryfy tymczasowej.

 • W lipcu 2020 r. Prezes PGW WP uchylił w całości zaskarżonej decyzji i umorzył postępowania pierwszej instancji.

 • W lipcu 2020 roku Gmina Sońsk przedłożyła wniosek o zatwierdzenie taryfy przedstawiając do zatwierdzenia cenę za ścieki dla gospodarstw domowych 8,36 zł oraz 8,35 zł dla pozostałych odbiorców.

 • Ostatecznie w dniu 31.07.2020 r. Dyrektor RZGW w Warszawie zatwierdził ceny ścieków dla 3 grup w pierwszym okresie 8,37 zł, w drugim okresie 8,56 zł, w trzecim okresie 8,76 zł.

 • W decyzji zatwierdzającej taryfę pouczono Gminę Sońsk o możliwości odwołania decyzji do Prezesa Wód Polskich, za pośrednictwem Dyrektora RZGW w Warszawie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji oraz o tym  że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, co też Gmina Sońsk uczyniła 05.08 2020 r. Z dniem doręczenia Wodom Polskim oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Poniżej prezentujemy list Wójta Gminy Sońsk Jarosława Muchowskiego, w którym sformułowano zarzuty wobec Wód Polskich zawierające nieprawdziwe informacje:

0001

O taryfach w Gminie Sońsk

 • 04.09.2019 r. Gmina Sońsk złożyła wniosek o zatwierdzenie taryfy za odprowadzanie ścieków komunalnych w wysokości w kolejnych latach:

17,56 zł netto w pierwszym roku

17,72 zł netto w drugim roku

17,89 zł netto w trzecim roku

 • 06.02.2020 r. W związku uchybieniami wniosku taryfowego, RZGW wydał decyzję o ustanowieniu stawek tymczasowych. Gmina odwołała się od tej decyzji do Prezesa PGW Wody Polskie. Prezes uchylił decyzję RZGW.
 • 06.07.2020 r. Gmina składa kolejny wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Tym razem zaproponowane stawki rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierzy, o wskazania urządzenia pomiarowego, w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody:

8,37 zł netto w pierwszym roku

8,56 zł netto w drugim roku

8,76 zł netto w trzecim roku

 • 31.07.2020 r. Dyrektor RZGW zatwierdził taryfę dotyczącą zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Sońsk, wg stawek powyżej.
 • 05.08.2020 r. Gmina Sońsk oświadczyła, że zrzeka się praw do wniesienia odwołania od tej decyzji. Tym samym stawki zaproponowane przez Gminę zaczęły obowiązywać.

Obecnie obowiązujące ceny są o połowę mniejsze niż pierwotnie proponowała Gmina Sońsk.

taryfy gmina sonsk v2