W tym tygodniu podpisane zostały kolejne porozumienia z samorządami na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu oraz RZGW w Poznaniu. Celem współpracy Wód Polskich z samorządami jest poprawa stosunków wodnych w regionach szczególnie narażonych zarówno na skutki suszy, jak i powodzi.

Obserwacje na przestrzeni lat pokazują, że zjawiska suszy i powodzi mają tendencje do wydłużania się i – co jest pewnym paradoksem zmian klimatycznych – mogą występować jednocześnie, powodując dotkliwe skutki zarówno w wymiarze gospodarczym jak i społecznym. Skuteczna realizacja strategii w zakresie zwalczania skutków suszy oraz powodzi w Polsce nie byłaby możliwa, gdyby nie ścisła współpraca instytucji państwowych z jednostkami samorządu terytorialnego. Tylko kompleksowe działania mogą przynieść – i przynoszą – wymierne efekty.

Program retencji korytowej realizowany w tym roku przez Wody Polskie jest przykładem modelowej współpracy administracji rządowej i samorządowej. 650 inwestycji za 160 mln zł zainicjowało także oddolny ruch odtwarzania spółek wodnych, zrzeszających rolników. Uaktywniło również przedsiębiorców oraz organizacje społeczne. Realizacja na szeroką skalę wielu zadań inwestycyjnych, spotkania z przedstawicielami samorządów, umożliwia szybsze oraz skuteczniejsze rozwiązywanie problemów, jak również przeprowadzanie kolejnych inwestycji hydrotechnicznych oraz rewitalizację i renaturalizację terenów poprzemysłowych.

Zadania realizowane w Wielkopolsce

Centralne obszary kraju szczególnie dotyka problem niedoborów wody dla rolnictwa, dlatego niezwykle ważne jest w tym regionie przeciwdziałanie skutkom suszy. Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu prowadzone są działania w Regionie Wodnym Warty. Wody Polskie skupiają się tu na zadaniach na rzecz przywracania przepływu w rzekach i szybszego napełniania wyrobisk pogórniczych, odtworzenie przepływu Wiercicy i przyspieszenie napełniania odkrywki Drzewce po jej zamknięciu. Podpisanie 10 listopada br. listu intencyjnego określającego zasady odbudowy zasobów wodnych i poprawy stanu hydrologicznego zlewni rzeki Wiercicy wpisuje się w te działania. Dokument został pospisany przez przedstawicieli gminy Kramsk i Koło oraz  ZE PAK S.A., oraz Wodami Polskimi. Strony zrealizują projekt przerzutu wód z Warty do rzeki Wiercicy, który pozwoli odtworzyć przepływ w tej rzece oraz przyspieszy napełnianie odkrywki Drzewce po jej zamknięciu. List intencyjny zakładający współfinansowanie tych prac podpisano w dniu 10 listopada 2020 r. w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Kole. Szczegóły na ten temat znajdują się w publikacji:

https://poznan.wody.gov.pl/aktualnosci/921-odbudowa-zasobow-wodnych-i-poprawa-stanu-hydrologicznego-zlewni-rzeki-wiercicy-poprzez-jej-zasilanie-wodami-rzeki-warty

Więcej informacji na temat podjętych i planowanych inwestycji na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu można znaleźć w publikacji:

https://poznan.wody.gov.pl/aktualnosci/884-podsumowanie-dzialan-rzgw-w-poznaniu-majacych-przeciwdzialac-skutkom-suszy-na-terenie-regionu-wodnego-warty

Działania z zakresu retencji korytowej na Ziemi Lubuskiej

Ziemia Lubuska należy do regionów skrajnie zagrożonych suszą rolniczą, dlatego ten region jest jednym z pierwszych, w których koncentrują się prace Wód Polskich związane z przeciwdziałaniem suszy. W związku z tym Zarząd Zlewni w Zielonej Górze 9 listopada br. podpisał porozumienie z dwoma gminami, które dotyczy realizacji inwestycji na Kanale Południowym Obry w województwie lubuskim. Przedsięwzięcie pozwoli na zwiększenie retencji korytowej i podniesienie poziomu ochrony przed powodzią i suszą w kilkunastu miejscowościach na obszarze 3100 hektarów. Strony wspólnie zrealizują inwestycję pod nazwą „Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w miejscowości Ciosaniec w gminie Sława oraz w miejscowościach Perkowo i Siekowo w gminie Przemęt”, na warunkach określonych we wspólnie podpisanym dokumencie. Więcej na ten temat w publikacji:
https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/998-wody-polskie-wspolnie-z-samorzadami-zwieksza-retencje-korytowa-na-kanale-poludniowym-obry

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej PGW Wody Polskie

Grafika przedstawia schemat działania retencji korytowej z wykorzystniem systemów melioracyjnych. Rozwiązanie jest stosowane w ramach programu ksztaltowania zasobów wodnych na terenach rolniczych, w ramach którego Wody Polskie we współpracy z samorządami zrealizują w całej Polsce 645 zadań.

JazInfografikaRetencjaKorytowa