Wody Polskie zawarły porozumienie ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej w sprawie współpracy dotyczącej realizacji zadania pn. „Rewitalizacja rzeki Tążyny poprzez odtworzenie małej retencji wodnej na terenie działania Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”. W dokumencie znalazły się również zapisy o partycypacji w kosztach opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Dzięki tej inwestycji będzie można zatrzymać ponad 2 mln m3 wody.

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim wraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, 23 września 2020 r podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy. Dotyczy ona rewitalizacji rzeki Tążyny. Celem zadania są w szczególności:

 • odtworzenie małej retencji;

 • ograniczenie zagrożenia suszą;

 • zmniejszenie ryzyka powodzi;

 • ożywienie turystyki i rekreacji;

 • rozwój gospodarczy regionu;

 • poprawa warunków upraw rolnych;

 • podniesienie poziomu wód gruntowych.

Strony porozumienia postanowiły zrealizować wspólne przedsięwzięcie polegające na przygotowaniu do realizacji, a następnie - w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych – realizacji i wspólnym finansowaniu zadania obejmującego:

 • opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, z uwzględnieniem wymagań środowiskowych związanych z bytowaniem w rzece gatunku chronionego, minoga;

 • opracowanie studium wykonalności;

 • przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych;

 • wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami oraz wykonanie robót budowlano-montażowych.

Obecna podczas spotkania Wiceminister Anna Gembicka sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, podkreśliła rolę dobrej współpracy Wód Polskich i  samorządów lokalnych  w łagodzeniu skutków suszy. Z kolei Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podkreślił, iż działania z zakresu małej retencji są kluczowe w kwestii przeciwdziałania deficytowi wodnemu, z jakim zmaga się wiele regionów w Polsce.

- Powiat aleksandrowski jest jednym z najbardziej dotkniętych suszą w Polsce. Działania Wód Polskich, które podęliśmy w tym roku, okazały się bardzo skuteczne. Szczególnie owocne okazały się inwestycje w retencję korytową - podkreślił Przemysław Daca.

- Musimy retencjonować jak najwięcej wody. Dla Kujaw takie inwestycje jak rewitalizacja Tążyny jest kluczowa dla rolnictwa regionu – powiedział Ryszard Borowski, przewodniczący Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

Podpisane w dniu dzisiejszym prozumienie zawiera również uzgadniania dotyczące poziomu finansowania, zakresów realizacyjnych oraz współpracy w tym wyznaczają reprezentantów do wzajemnych kontaktów w sprawach związanych z zadaniem. 

Wody Polskie w dniu 27 sierpnia 2020 r. przekazały oświadczenie, iż w ramach zabezpieczenia środków majątkowych na rok 2021 przewidziały kwotę 105 000,00 PLN stanowiącą wkład własny w planowaną realizację zadania.

Tążyna jest lewobrzeżnym dopływem Wisły o długości 49,8 km i powierzchni zlewni: 495,8 km². Ujście znajduje się w miejscowości Otłoczyn położonej w centrum Niziny Ciechocińskiej. Zawarte porozumienie dotyczy przygotowania koncepcji, a następnie, po uzyskaniu dofinansowania, zrealizowania przedsięwzięcia, które zwiększy małą retencję na obszarze działania związku gmin (powiat aleksandrowski). Teren działalności Związku Gmin Ziemi Kujawskiej jest jednym z najuboższych w opady atmosferyczne w kraju, zagrożonym suszą hydrologiczną. Jest to obszar, na którym zjawisko stepowienia występuje z wyjątkowym nasileniem, dlatego otoczony jest szczególną uwagą Wód Polskich. W pierwszym etapie powstanie w 2021 r. Program funkcjonalny, finansowany wspólnie przez Wody Polskie i Związek Gmin. Koszt opracowania szacowany jest na 150 tys. zł.

Resized 20200923 112451

Porozumienie w imieniu Wód Polskich podpisała Aleksandra Bodnar Dyrektor RZGW Gdańsk. W imieniu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej odpis złożył jego przewodniczący -  Ryszard Borowski. Fot. Wody Polskie

 

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej (ZGZK) powstał w 1991 r. z inicjatywy ówczesnego Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego przy poparciu pozostałych Wójtów i Burmistrzów gmin dzisiejszego powiatu Aleksandrowskiego. Głównym zadaniem Związku jest rozwiązywanie wspólnych problemów gospodarczych ekologicznych, kulturalnych i społecznych gmin członkowskich.

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim zrzesza 9 gmin, w ty, trzy gminy miejskie: Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek i Nieszawę oraz 6 gmin wiejskich: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec i Zakrzewo.

Zasięg działania tych gmin pokrywa się z granicami powiatu aleksandrowskiego.

Obszar działania ZGZK zajmuje powierzchnię 475,6 km2 i zamieszkały jest łącznie przez 56 946 mieszkańców z tego 30 331 na obszarach wiejskich.

DSCN8122

Rzeka Tążyna na Kujawach. Fot. Wody Polskie

Województwo kujawsko-pomorskie należy do czołówki regionów najbardziej zagrożonych suszą oraz doświadczających jej skutków. Dlatego Wody Polskie, oprócz działań dotyczących rewitalizacji rzeki Tążyny, dodatkowo przeznaczyły 15 mln zł w działania na rzecz zwiększenia retencji korytowej w regionie wodnym Noteci. Piętrzenie wód na urządzeniach hydrotechnicznych pozwala na poprawę stosunków wodnych na okolicznych polach, poprawia również bilans wodny jezior. Przykładowo jaz na rzece Pannie w miejscowości Żabno (widoczny na zdjęciu poniżej), pomaga w regulacji poziomu wód w Jeziorze Mogileńskim. Dzięki retencji korytowej możemy zgromadzić dodatkowy 1 mln m3 wody! Funkcjonująca przepławka przy jazie umożliwia migrację organizmów wodnych i pozwala zachować ciągłość ekologiczną rzeki.

Więcej informacji na temat działań Wód Polskich z zakresu małej retencji: https://www.wody.gov.pl/mala-retencja/retencja-korytowa/stop-suszy-retencja-korytowa-skuteczna-metoda-w-zwalczaniu-skutkow-suszy

https://wody.gov.pl/aktualnosci/1071-retencja-korytowa-nasze-dzialania-w-regionach

 

Zespół Komunikacji Społecznej
PGW Wody Polskie