Zwolnienie od zakazów obowiązujących w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych (art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne)

Zgodnie z art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym:

 1. przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;
 2. uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 3. prowadzenia przez osoby nieuprawnione robót lub czynności ingerujących w konstrukcję wałów przeciwpowodziowych, w tym ich rozkopywania, uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów, wbijania słupów i ustawiania znaków;
 4. wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nimi funkcjonalnie;
 5. wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału;
 6. lokalizowania cmentarzy w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.

Zakazów, o których mowa w punktach a – e, nie stosuje się do robót związanych z utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych.

Zakaz, o którym mowa w punkcie a, nie dotyczy przejeżdżania rowerem wzdłuż wałów przeciwpowodziowych.

W celu uzyskania decyzji zwalniającej od zakazów określonych w punktach a – e obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, należy złożyć wniosek (szablon wniosku poniżej) do właściwego miejscowo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie.

Wniosek zawiera:

 • imię i nazwisko/ nazwę podmiotu oraz dane kontaktowe wnioskodawcy, a także imię i nazwisko oraz dane kontaktowe pełnomocnika jeżeli będzie ustanowiony,
 • nazwę inwestycji,
 • określenie jednoznacznie od jakich działań określonych w ustawie Prawo wodne wnioskuje się o zwolnienie (wskazać konkretny punkt lub punkty wymienione w art. 176 ust. 1),
 • wskazanie terenu, na którym będzie realizowane zamierzenie poprzez podanie nr działek, obrębu ewidencyjnego, miejscowości, gminy
 • podpisy wszystkich wnioskodawców lub pełnomocnika jeśli będzie ustanowiony,

Załączniki do wniosku:

 • pełnomocnictwo jeżeli zostanie ustanowiony pełnomocnik – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • charakterystykę planowanych działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót,
 • mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kopię tej mapy potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność
  z oryginałem albo inną mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesionym schematem planowanych obiektów lub robót (mapa powinna być czytelna i zachowywać skalę – czyli stanowić dokładną kopię mapy),
 • w przypadku planowania robót, które mogą naruszyć strukturę korpusu lub podłoża wałów przeciwpowodziowych, dołącza się także badania hydrogeologiczne wraz z opinią dotyczącą wpływu tych robót na szczelność i stabilność tych wałów,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej:

- w wysokości 10 zł a wydanie decyzji,

- w wysokości 17 zł jeżeli będzie ustanowiony pełnomocnik (nie dot. podmiotów zwolnionych z opłaty skarbowej skarbowej).

Stronami postępowania w sprawie o wydanie decyzji, o której mowa powyżej, jest wnioskodawca i właściciel wału przeciwpowodziowego.

W sytuacji, gdy właściwy miejscowo Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie uzna, że planowane działania wymienione w punktach a – e, nie wpłyną na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, wydaje decyzję, w której zwalnia od obowiązującego zakazu.

Ww. decyzja wygasa, jeżeli w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo nie dokonano zgłoszenia wodnoprawnego lub nie rozpoczęto wykonywania robót lub czynności objętych zakazem.

W przypadku wykonania robót lub czynności, o których mowa w punktach a – e, nieobjętych decyzją, właściwy miejscowo Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, mając na uwadze zapewnienie szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych, może nakazać, w drodze decyzji, przywrócenie do stanu niezagrażającemu szczelności i stabilności wałów temu, kto wykonał te roboty lub czynności na jego koszt. Jeżeli nie można ustalić podmiotu, który wykonał te roboty lub czynności, przywrócenie stanu niepowodującego zanieczyszczenia wód nakazuje się właścicielowi nieruchomości na jego koszt.

W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się z Wydziałem Koordynacji Ochrony przed Powodzią i Suszą właściwego miejscowo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie.


Pliki do pobrania: