Zwolnienie od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (art. 77 ust. 3 lit a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne)

Czynności zakazane, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne dot.: gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania.

Należy podkreślić, że działania zakazane, o których mowa powyżej odnoszą się wyłącznie do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

Ww. zakazy nie obejmują wykorzystywania gruzu, mas ziemnych oraz skalnych przy wykonywaniu robót związanych z utrzymywaniem lub regulacją wód, ochroną brzegu morskiego i morskich wód wewnętrznych oraz pogłębianiem morskich dróg wodnych.

W celu uzyskania decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, należy złożyć wniosek (wzór wniosku poniżej) do właściwego miejscowo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie.

Wniosek zawiera:

  • imię i nazwisko/ nazwę podmiotu oraz dane kontaktowe wnioskodawcy, a także imię i nazwisko oraz dane kontaktowe pełnomocnika jeżeli będzie ustanowiony,
  • określenie zakresu planowanych czynności zakazanych,
  • wskazanie terenu, na którym będzie realizowane zamierzenie poprzez podanie nr działki/ działek, obrębu ewidencyjnego, miejscowości, gminy,
  • podpisy wszystkich wnioskodawców lub pełnomocnika jeśli będzie ustanowiony.

Załączniki do wniosku:

  • pełnomocnictwo jeżeli zostanie ustanowiony pełnomocnik – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
  • charakterystykę planowanych działań wraz z ich podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót, w tym wskazanie działań zabezpieczających inwestycję przed wpływem wód powodziowych,
  • mapę sytuacyjno-wysokościową pochodzącą z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kopię tej mapy potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem albo inną mapę sytuacyjno-wysokościową, z naniesionym schematem planowanych obiektów lub robót (mapa powinna być czytelna i zachowywać skalę – czyli stanowić dokładną kopię mapy),
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej:

- w wysokości 10 zł za wydanie decyzji,

- w wysokości 17 zł jeżeli będzie ustanowiony pełnomocnik (nie dot. podmiotów zwolnionych z opłaty skarbowej skarbowej).

Stronami postępowania w sprawie o wydanie decyzji, o której mowa powyżej, jest wnioskodawca, właściciel wód i właściciel wału przeciwpowodziowego, a w przypadku obszarów chronionych - także organ zarządzający danym obszarem.

W sytuacji, gdy właściwy miejscowo Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie uzna, że planowane działania nie spowodują zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, wydaje decyzję, w której zwalnia od obowiązującego zakazu, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód.

Ww. decyzja wygasa, jeżeli w terminie 3 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganej zgody wodnoprawnej.

Ponadto jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, termin, o którym mowa powyżej, może być przedłużony przez właściwego dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, w drodze decyzji, na czas nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli wnioskodawca przed wygaśnięciem decyzji wystąpi z wnioskiem do tego organu.

Właściwy miejscowo Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia, w drodze decyzji, praw i obowiązków wynikających z tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.

W przypadku wykonania ww. działań zakazanych, nieobjętych decyzją, właściwy miejscowo Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, mając na uwadze konieczność ograniczania negatywnych skutków powodzi na skutek wykonania tych robót lub czynności dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, może nakazać, w drodze decyzji, przywrócenie stanu niepowodującego zanieczyszczenia wód temu, kto wykonał te roboty lub czynności na jego koszt. Jeżeli nie można ustalić podmiotu, który wykonał te roboty lub czynności, przywrócenie stanu niepowodującego zanieczyszczenia wód nakazuje się właścicielowi nieruchomości na jego koszt.

W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się z Wydziałem Koordynacji Ochrony przed Powodzią i Suszą właściwego miejscowo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie.

 

Pliki do pobrania: