Zgodnie z art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szereg działań, w tym m.in. na usługi wodne oraz szczególne korzystanie z wód. W ramach działalności rolniczej może być wykonywanych wiele czynności, dla których uzyskanie takiego pozwolenia jest niezbędne. Wymienić tutaj należy przede wszystkim:

  • pobór wód powierzchniowych lub podziemnych - stanowiący usługę wodną zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne;
  • korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę – kwalifikowany jako szczególne korzystanie  z wód w myśl art. 34 pkt 12 ustawy Prawo wodne;
  • rolnicze wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę – kwalifikowany jako szczególne korzystanie  z wód w myśl art. 34 pkt 12 ustawy Prawo wodne.

Uzyskania stosownej zgody wodnoprawnej wymaga również wykonywanie urządzeń wodnych, tj. urządzeń służących do korzystania z wód lub kształtowania zasobów wodnych (por. art. 389 pkt 6 Prawa wodnego), przy czym do urządzeń takich należą m.in. ujęcia wód powierzchniowych oraz podziemnych, a także urządzenia służące do nawadniania upraw.

Pozwolenie należy uzyskać przed przystąpieniem do korzystania z wód lub wykonywania urządzeń wodnych. Przed wystąpieniem o pozwolenie możliwe jest uzyskanie przyrzeczenia jego wydania. W czasie obowiązywania takiej promesy (przez co najmniej rok)  Wody Polskie nie mogą odmówić wydania pozwolenia wodnoprawnego, ani udzielić takiego pozwolenia innemu zakładowi.

Należy mieć na uwadze, że w sytuacji gdy o pozwolenie wodnoprawne ubiega się kilka zakładów, a ich działalność wzajemnie się wyklucza z powodu stanu zasobów wodnych, przepisy ustawy Prawo wodne wskazują, kto ma pierwszeństwo w uzyskaniu decyzji.

Najważniejsze są tutaj zakłady zaopatrujące ludzi w wodę pitną, następnie zakłady wykorzystujące wodę do zwiększenia naturalnej lub sztucznej retencji wód lub poprawy stosunków biologicznych w środowisku wodnym. Na końcu pozwolenie dostaną właściciele oraz posiadacze samoistni i zależni (np. najemcy i dzierżawcy) innych obiektów, kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa gospodarki państwa.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, przy czym istnieją ograniczenia obowiązywania w zależności od przedmiotu pozwolenia, np. pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi udzielane jest maksymalnie na 10 lat.

Więcej informacji dedykowanych rolnikom znajduje w broszurze „Pobór wód na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej

Kliknij linki, aby znaleźć najważniejsze informacje dotyczące pozwoleń wodnoprawnych i zgłoszeń wodnoprawnych. Są one dostępne również w serwisie biznes.gov.pl.