Budowa kolejnego stopnia wodnego na Odrze w województwie dolnośląskim wkracza w istotną fazę. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we właśnie ogłoszonym postępowaniu przetargowym szukają wykonawcy, który zaprojektuje stopień wodny Ścinawa wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji. Procedura potrwa do 2023 roku.

Przedmiot zamówienia, ogłoszonego właśnie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu pod nazwą „Projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę stopnia wodnego „Ścinawa” na rzece Odrze wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.” Łączna szacunkowa wartość zamówienia projektowego, zaplanowanego w powiecie ścinawskim w województwie dolnośląskim, ma oscylować w granicach 16 milionów złotych brutto.

Zakres inwestycji obejmie budowę nowego stopnia wodnego „Ścinawa” na rzece Odrze o konstrukcji modułowej. Podstawowe elementy stopnia wodnego Ścinawa:

  • jaz ruchomy klapowy min. czteroprzęsłowy z mostem umożliwiającym komunikację pomiędzy brzegiem prawym i lewym;
  • śluza żeglugowa o szerokości 12 m, długości 190 m i głębokości na progu dolnym min. 4 m z głową pośrednią (podział komory na dwie części 135 m i 55 m);
  • elektrownia wodna wyposażona w min. 3-turbiny o przełyku instalowanym w przedziale 240÷280 m sześciennych na sekundę. Zakładana moc instalowana na poziomie 7,5 MW, produkcja energii na poziomie 45 MWh/rok;
  • seminaturalna przepławka dla ryb dwuśrodowiskowych;
  • budynek sterowni obsługujący jaz, elektrownię wodną i śluzę.

Cały projekt ma na celu ochronę przeciwpowodziową miejscowość Ścinawa i terenów przyległych, powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki Odry, poprawę stosunków wodnych i gruntowo-wodnych oraz produkcję energii elektrycznej przez elektrownię wodną zlokalizowaną przy stopniu. Ponadto nastąpi poprawa warunków żeglugowych Odry poprzez przystosowanie rzeki do Va klasy drogi wodnej.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 60% cena, 40% doświadczenie zespołu projektowego. Termin otwarcia ofert ustalono na 2 kwietnia 2019 roku. Po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji projekt ma zostać przygotowany w ciągu 43 miesięcy, co oznacza, że powinien być gotowy w 2023 roku.

Na etapie zawierania umowy wybrany wykonawca zobowiązany będzie przedstawić zamawiającemu: umowę regulującą współpracę z podwykonawcami, podpisaną przez wszystkich partnerów, w przypadku wyboru tej oferty; aktualne ubezpieczenie OC; odpisy uprawnień zawodowych wraz z potwierdzeniem aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; wykaz podwykonawców – w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

Pierwszy wariant lokalizacji stopnia wodnego Ścinawa.

Druga koncepcja umiejscowienia stopnia wodnego Ścinawa.

Trzeci model lokalizacji stopnia wodnego Ścinawa.

Poglądowy zasięg oddziaływania stopnia wodnego Ścinawa.