Wody Polskie 13 września 2021 roku podpisały porozumienie z Powiatem Warszawskim Zachodnim oraz Gminami Łomianki i Czosnów. Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji będących podstawą do realizacji inwestycji pn. „Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400 w gm. Łomianki”.

To ważne zadanie ma zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe doliny Łomiankowskiej. Objęty inwestycją odcinek wału położony jest na terenie miejscowości Łomianki Miasto, Łomianki Dolne, Kępa Kiełpińska, Kiełpin, Dziekanów Polski, Dziekanów Nowy i stanowi część lewobrzeżnego obwałowania rzeki Wisły o długości 57,04 km. Wały przeciwpowodziowe zabezpieczają obszar o łącznej powierzchni ponad 200 km2, zamieszkały przez 30 tys. osób. Swoim oddziaływaniem obejmują tereny gmin Czosnów, Łomianki oraz części m. st. Warszawy.

Planowana modernizacja ma na celu zwiększenie stopnia bezpieczeństwa powodziowego terenów położonych na lewym brzegu Wisły. Lepszą ochronę zapewni dostosowanie parametrów wału na odcinku o długości 11,22 km do aktualnych wymogów technicznych i prawnych stawianych budowlom hydrotechnicznym I klasy ważności. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się m.in. podwyższenie wału przeciwpowodziowego, wykonanie zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego podłoża i korpusu wału, wykonanie dróg eksploatacyjnych oraz remont infrastruktury towarzyszącej.

Wody Polskie podjęły współpracę z władzami Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Gminy Łomianki i Gminy Czosnów w zakresie współfinansowania opracowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. Szacunkowa wartość dokumentacji wynosi 1,136 mln zł, z czego 62,15% sumy pochodzi ze środków Wód Polskich a pozostałe 37,85% od jednostek samorządu terytorialnego. Projekt wraz z decyzjami powinien zostać zrealizowany do 30 listopada 2023 r.

 

DSC03566
Podpisanie porozumienia. Na zdjęciu od lewej: Wicestarosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Wojciech Białas, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński, Dyrektor RZGW w Warszawie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak. Fot. Wody Polskie