Na mocy Konstytucji RP prawo do złożenia skargi lub wniosku przysługuje każdemu.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Należy zauważyć, że o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy:

- działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.);

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46).

Przyjmowaniem i koordynowaniem załatwiania skarg i wniosków w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie zajmują się:

 • Wydział ds. Koordynacji Skarg i Wniosków w Departamencie Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej PGW WP, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, tel. (22) 37 20 238, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Wydziały organizacyjne w Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej w PGW WP;
 • Działy organizacyjne w Zarządach Zlewni PGW WP i Nadzorach Wodnych PGW WP. Informacje o adresach siedzib jednostek oraz dane kontaktowe do tych jednostek dostępne są na stronie internetowej: www.wody.gov.pl.

Skargę lub wniosek może Pani/Pan:

 • przesłać drogą pocztową na adres:
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
  ul. Żelazna 59A,
  00-848 Warszawa

bądź na adresy siedzib pozostałych właściwych do załatwienia skargi lub wniosku jednostek organizacyjnych Wód Polskich;

 • doręczyć osobiście do Kancelarii:
  - Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW WP, przy ul. Żelaznej 59A w Warszawie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00;
  - Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Zarządów Zlewni, Nadzorów Wodnych, w godzinach pracy tych jednostek;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź adresy elektroniczne jednostek organizacyjnych PGW WP wskazane na stronach internetowych Wód Polskich;
 • przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP na adres: KZGW/SkrytkaESP;
 • zgłosić ustnie do protokołu:
  - w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej przy ul. Żelaznej 59A w Warszawie:
  w Wydziale ds. Koordynacji Skarg i Wniosków, codziennie w godzinach pracy oraz w każdy poniedziałek w godz. 16.00-17.00, po telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego pod nr telefonu +48 (22) 37 20 238;
  - w jednostkach organizacyjnych Wód Polskich w godzinach pracy tych jednostek.

Informujemy o możliwości skorzystania z dostępnych formularzy skargi/wniosku zamieszczonych na stronie internetowej. Formularze dostępne są również w siedzibach jednostek organizacyjnych PGW WP.

Należy pamiętać, że skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego skargę lub wniosek. Pismo pozbawione tych danych pozostawia się bez rozpoznania.

W razie pytań i wątpliwości w sprawach skarg i wniosków prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału ds. Koordynacji Skarg i Wniosków w Departamencie Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej: tel. +48 (22) 37 20 238, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W związku z przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków poniżej przedstawiono informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE WODNYM WODY POLSKIE

Interesanci zgłaszający skargi lub wnioski są przyjmowani w PGW WP przez:

 • Prezesa PGW WP bądź Zastępcę Prezesa PGW WP w każdy poniedziałek w godzinach 15.00-16.00, po wcześniejszym przedstawieniu przedmiotu rozmowy i uzgodnieniu terminu z sekretariatem;
 • upoważnionych przez Prezesa PGW WP następujących pracowników:

a) Dyrektorów departamentów w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej lub zastępców dyrektorów tych departamentów, w każdym dniu roboczym w godzinach pracy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, po wcześniejszym przedstawieniu przedmiotu rozmowy i uzgodnieniu terminu z sekretariatem departamentu;

b) pracowników Wydziału ds. Koordynacji Skarg i Wniosków w Departamencie Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, w każdym dniu roboczym w godzinach pracy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-17.00, po wcześniejszym przedstawieniu przedmiotu rozmowy i uzgodnieniu terminu z sekretariatem tego departamentu;

c) kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych PGW WP lub wyznaczonych przez nich pracowników, po wcześniejszym przedstawieniu przedmiotu rozmowy i uzgodnieniu terminu z sekretariatem jednostki, w dniach i godzinach ustalonych przez kierownika tej jednostki. Informacja w tym zakresie jest dostępna na stronach internetowych jednostek PGW WP.


Klauzula informacyjna RODO

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wniesionymi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie skargami i wnioskami

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A (dalej jako: PGW WP).

2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w związku z przepisami):

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) – Dział VIII. Skargi i wnioski,
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia  2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).                     

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana skargi/wniosku, a następnie przez okres ustalony, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych; 
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z administratorem lub inspektorem ochrony danych w PGW WP bądź wystąpić do administratora danych pisemnie  na ww. adres pocztowy lub e-mailowy.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie  skargi/wniosku bez rozpoznania.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.