Chcesz wybudować pomost, staw albo inne urządzenie wodne? A może planujesz inwestycję wymagającą korzystania z wód lub mogącą mieć wpływ na stan wód? Możesz potrzebować pozwolenia wodnoprawnego. Poniżej dowiesz się, jak uzyskać takie pozwolenie.

 

Jak załatwić sprawę


Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi


Musisz uzyskać pozwolenie wodnoprawne na:

 • usługi wodne
  - pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;
  - piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód;
  - uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję;
  - odbiór i oczyszczanie ścieków;
  - wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych;
  - korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej;
  - odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;
  - trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód - wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;
  - odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych;
 • szczególne korzystanie z wód:
  - odwadnianie gruntów i upraw;
  - użytkowanie wody znajdującej się w stawach i rowach;
  - wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy Prawo wodne;
  - wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej;
  - rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;
  - wykorzystywanie wód do celów żeglugi oraz spławu;
  - przerzuty wód oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
  - wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;
  - chów ryb w sadzach;
  - zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb;
  - korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę;
  - korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;
  - rolnicze wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę;
  - chów lub hodowlę ryb oraz innych organizmów wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych na te cele;
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 • wykonanie urządzeń wodnych;
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych (np. rzek, strumieni, potoków);
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.


Jakie urządzenia wodne wymagają pozwolenia wodnoprawnego

Do urządzeń wodnych, których wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zalicza się:

 • urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy
 • sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami
 • stawy – w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji (z wyłączeniem stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na wykonanie stawu– te wymagają zgłoszenia wodnoprawnego.)
 • obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych
 • obiekty energetyki wodnej
 • wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych
 • stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych
 • urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych
 • mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie
 • stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych

Jako urządzenia wodne mogą zostać zakwalifikowane również inne urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów.

Co jeszcze może wymagać pozwolenia wodnoprawnego

Możesz potrzebować pozwolenia wodnoprawnego na:

 • wykonanie urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych
 • wykonanie obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe
 • roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której są prowadzone te roboty


Również odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, rozbiórka lub likwidacja tych urządzeń może wymagać pozwolenia wodnoprawnego. Wyjątkiem będą roboty związane z utrzymaniem tych urządzeń wodnych. Ostateczną decyzję, czy pozwolenie jest wymagane, podejmie właściwa jednostka Wód Polskich.

Pozwolenie wodnoprawne na inwestycje na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

Potrzebujesz pozwolenie wodnoprawne, jeśli na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią planujesz:

 • lokalizowanie nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub nowych obiektów budowlanych;
 • gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 77 ust. 3.


W odpowiedniej jednostce Wód Polskich dowiesz się, czy inwestycja znajduje się na terenach szczególnego zagrożenia powodzią. Ewentualnie skorzystaj z map Hydroportalu.

Zgłoszenie wodnoprawne

Realizacja niektórych przedsięwzięć wymaga zgłoszenia wodnoprawnego, zamiast uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia wystarczy zgłosić.

Jeśli chcesz zrealizować przedsięwzięcie, które wymaga pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, to odpowiednia jednostka Wód Polskich załatwi twoją sprawę w ramach jednego postępowania. Zakończy się ono wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Nie potrzebujesz pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia wodnoprawnego na:

 • uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;
 • holowanie oraz spław drewna;
 • wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych;
 • wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi, klęski żywiołowej, ogłoszonych stanów zagrożenia epidemicznego, epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego;
 • wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m;
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;
 • pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód;
 • pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych;
 • odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych służb państwowych;
 • wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej, z wyjątkiem prowadzenia dróg rowerowych przez wody powierzchniowe;
 • zatrzymywanie wody w rowach, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na zatrzymywanie wody w rowach;
 • hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich;
 • lokalizowanie, na okres do 180 dni, tymczasowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;
 • przebudowa rowów w celu zatrzymywania wody, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na przebudowę rowów w celu zatrzymywania wody;
 • przebudowa obiektów drenarskich w celu hamowania odpływu wody, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na przebudowę obiektów drenarskich w celu hamowania odpływu wody.

Uwaga

Jeżeli po przeczytaniu powyższych informacji nie jesteś pewien, czy planowana inwestycja wymaga pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego, skontaktuj się z nadzorem wodnym, który jest najbliżej miejsca, gdzie planujesz inwestycję.

Przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego możesz złożyć wniosek o wydanie przyrzeczenia jego wydania. Taka promesa wydawana jest na co najmniej rok. W okresie jej ważności, jednostka Wód Polskich nie może odmówić ci wydania pozwolenia wodnoprawnego ani udzielić takiego pozwolenia innemu zakładowi. Zasady uzyskania przyrzeczenia są podobne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Wzór wniosku o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego 

Wzór wniosku o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego 

 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę


Uzyskaj pozwolenie wodnoprawne, zanim przystąpisz do realizacji swojej inwestycji.

 

Gdzie załatwisz sprawę


Usługę można zrealizować w:

 • regionalne zarządy gospodarki wodnej
 • zarządy zlewni
 • nadzory wodne
 • Ministerstwo Infrastruktury

 

Wniosek złóż w siedzibie nadzoru wodnego. Wybierz ten nadzór, który jest właściwy miejscowo albo znajduje się najbliżej miejsca, gdzie chcesz zrealizować swoją inwestycję. Wniosek możesz również złożyć w siedzibie zarządu zlewni lub regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w którym będzie on rozpatrywany.

 

Jeśli wnioskodawcą są Wody Polskie to wniosek składa się do Ministerstwa Infrastruktury.

 

Informacje o siedzibach nadzorów wodnych znajdziesz na mapie poniżej.


Uwaga
Nadzór wodny przekaże wniosek do organu, który wyda ci pozwolenie. W zależności od rodzaju inwestycji będzie to:  

 • dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich
 • dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich
 • minister właściwy do spraw gospodarki wodnej (obecnie jest to Minister Infrastruktury)


Co zrobić krok po kroku


1. Przygotuj i złóż wniosek oraz załączniki

Dokumenty

 • 1. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
  Pobierz:
  Wzór wniosku o pozwolenie wodnoprawne
  Wzór wniosku o pozwolenie wodnoprawne

  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał
   
 • 2. Operat wodnoprawny
  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał, Dokument elektroniczny

  Informacja dodatkowa
  1. Operat sporządza się pisemnie w formie opisowej i graficznej, a także na informatycznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, a część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF) lub plików w formacie wektorowych danych przestrzennych, odwzorowanych w jednym z obowiązujących układów współrzędnych geodezyjnych.

  2. Część opisowa operatu wodnoprawnego (w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne) zawiera:

  1) oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;

  2) wyszczególnienie:
  - celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
  - celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót,
  - rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
  - rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
  - stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli – zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,
  - obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich,
  3) opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych;

  4) charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;

  5) charakterystykę odbiornika ścieków lub wód opadowych lub roztopowych objętego pozwoleniem wodnoprawnym;

  6) ustalenia wynikające z:

  - planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;
  - planu zarządzania ryzykiem powodziowym,
  - planu przeciwdziałania skutkom suszy,
  - programu ochrony wód morskich,
  - krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
  - planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym,

  7) określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych,

  8) wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód,

  9) wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych,

  10) planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania,

  11) informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

  3. Część graficzna operatu wodnoprawnego zawiera:

  1) plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości,

  2) zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń;

  3) schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;

  4) schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

  4. Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, oprócz odpowiednich danych wymienionych w punkcie 2 i 3, zawiera:

  1) ilość pobieranej wody, w tym dla wód powierzchniowych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę, maksymalną ilość m3 na godzinę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok, a dla wód podziemnych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok;

  2) opis techniczny urządzeń służących do poboru wód, w tym ich maksymalną techniczną wydajność oraz przewidywany czas ich wykorzystywania;

  3) określenie rodzajów urządzeń służących do pomiaru poboru wód;

  4) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody;

  5) terminy pobierania wody dla zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością;

  6) sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranych wód w stanie pierwotnym;

  7) sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych;

  8) informację o sposobie prowadzenia okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni;

  9) określenie celów lub potrzeb, o których mowa w art. 272 ust. 13 ustawy Prawo wodne, na które odbiorca wód przeznacza pobrane przez zakład w ramach usług wodnych wody podziemne lub powierzchniowe.

  5. Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, oprócz odpowiednich danych wymienionych w punkcie 2 i 3, zawiera:

  1) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

  2) określenie wielkości w m3 maksymalnego sekundowego, średniego dobowego oraz dopuszczalnego rocznego zrzutu ścieków, z wyszczególnieniem zróżnicowania opisujących ich parametrów w okresach sezonowej zmienności, jeżeli taka występuje;

  3) określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji substancji zanieczyszczających w ściekach lub, w przypadku ścieków przemysłowych, dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania;

  4) określenie stanu i składu ścieków przemysłowych wprowadzonych do systemów kanalizacji zbiorczej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków komunalnych;

  5) wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane;

  6) opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;

  7) opis instalacji i urządzeń służących do przygotowania osadów ściekowych do zagospodarowania;

  8) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;

  9) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca, w którym ścieki są wprowadzane do wód lub do ziemi;

  10) opis urządzeń służących do pobierania próbek ścieków, pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;

  11) opis jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;

  12) informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych;

  13) informację o terminach wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi dla zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością;

  14) opis przedsięwzięć i działań niezbędnych dla spełnienia warunków, o których mowa w art. 68, jeżeli te warunki znajdują zastosowanie;

  15) informację o sposobie i zakresie prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo;

  16) określenie rodzajów ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zakładu, który w ramach usług wodnych wprowadza ścieki do wód lub do ziemi.

  6. Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w punkcie 2 i 3, zawiera określenie:

  1) ilości, składu i rodzaju ścieków;

  2) rocznych wielkości dawek polewowych i terminów ich stosowania;

  3) numerów i powierzchni nawożonych działek oraz charakterystyki gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków.

  7. Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w punkcie 2 i 3, zawiera:

  1) maksymalną ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wód wyrażoną w m3/s;

  2) czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód;

  3) średnią ilość wód opadowych lub roztopowych wyrażoną w m3/rok;

  4) powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot;

  5) informację, czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system kanalizacji zbiorczej;

  6) ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemów kanalizacji zbiorczej z terenów uszczelnionych wyrażoną w m3;

  7) rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność;

  8) stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych do rocznego odpływu z terenów uszczelnionych.

  8. Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w punkcie 2 i 3, zawiera:

  1) powierzchnię całkowitą nieruchomości, w tym powierzchnię objętą robotami lub obiektami budowlanymi oraz powierzchnię biologicznie czynną;

  2) opis robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;

  3) pojemność naturalnej retencji terenowej wyrażoną w m3/rok;

  4) rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność;

  5) maksymalną ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wód lub do ziemi wyrażoną w m3/rok;

  6) ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych wyrażoną w m3/rok;

  7) średnią ilość wód opadowych i roztopowych wyrażoną w m3/rok;

  8) informację, czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej;

  9) stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody do rocznej ilości wód opadowych i roztopowych.
 • 3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności napisany bez używania określeń specjalistycznych
  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał
 • 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał, uwierzytelniona kopia

  Informacja dodatkowa

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa:
  - rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,
  - warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
  - wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania innych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o pozwoleniu na budowę, zatwierdzeniu projektu budowlanego czy pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. W szczególności wymagania te muszą być uwzględnione w w projekcie budowlanym niezbędnym do wydania niektórych decyzji, np. pozwolenia na budowę, pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, czy też zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  - wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
  - wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
  - gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.
  Jak uzyskać dokument?
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Dokument możesz złożyć jako:
  Uwierzytelniona kopia

  Jak uzyskać dokument?
  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • 6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał, Uwierzytelniona kopia

  Informacja dodatkowa
  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa:
  - rodzaj inwestycji;
  - warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:
         • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
         • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
         • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
         • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
         • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;
  - linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1: 1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

  Jak uzyskać dokument?
  Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • 7. Decyzja o warunkach zabudowy
  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał, Uwierzytelniona kopia

   

  Informacja dodatkowa
  Decyzja o warunkach zabudowy określa:
  - rodzaj inwestycji;
  - warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:
  • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
  • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
  • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
  • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
  • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;
  - linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1: 1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).
  Jak uzyskać dokument??
  Decyzja o warunkach zabudowy
 • 8. Ocena wodnoprawna
  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 • 9. Wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych
  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 • 10. Projekt instrukcji gospodarowania wodą
  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 • 11. Dokumentacja hydrogeologiczna
  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 • 12. Zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych

  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • 13. Dowód opłacenia opłaty
  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 • 14. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych
  Pobierz:
  Pełnomocnictwo
  Pełnomocnictwo

  Dokument możesz złożyć jako:

  Oryginał, Uwierzytelniona kopia

  Jak uzyskać dokument?
  Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
 • 15. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
  Dokument możesz złożyć jako:
  Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 

 1. Do wniosku dołącz operat wodnoprawny, który powinien zawierać informacje niezbędne do wydania danego pozwolenia wodnoprawnego. Operat wodnoprawny sporządź na papierze w formie opisowej i graficznej. Ponadto musisz go sporządzić na elektronicznych nośnikach danych, jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w formie plików typu rastrowego (np. pliki JPEG, TIFF, GIF, PNG). Ponadto dołącz opis prowadzenia zamierzonej działalności napisany bez używania określeń specjalistycznych.
 2. Jeśli twoja inwestycja tego wymaga, to dołącz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Zestawienie przedsięwzięć, dla których musisz uzyskać taką decyzję znajdziesz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 3. Jeżeli twoja inwestycja tego wymaga, to dołącz decyzję ustaleniu o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy. Jedną z tych decyzji dołączasz w przypadku, gdy dla terenu, którego dotyczy wniosek, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli plan obowiązuje to dołącz wypis i wyrys z tego planu.
 4. Dołącz ocenę wodnoprawną, jeśli twoja inwestycja może wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Cele te zostały opisane w art. 56, 57, 59 oraz 61 ustawy Prawo wodne. Zestawienie inwestycji, dla których musisz uzyskać taką decyzję znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej. Nie dołączasz oceny wodnoprawnej, jeśli dla swojej inwestycji uzyskałeś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
 5. Dołącz wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.
 6. Projekt instrukcji gospodarowania wodą dołącz do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych budowlą piętrzącą o wysokości piętrzenia powyżej 1 m oraz wyposażoną w urządzenia umożliwiające regulowanie przepływu lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów. Projekt powinien zawierać opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzeń wodnych, których dotyczy instrukcja gospodarowania wodą, w liczbie egzemplarzy uwzględniającej właściciela wody oraz liczbę zakładów korzystających z wód, których dotyczy instrukcja gospodarowania wodą. Projekt instrukcji gospodarowania wodą należy wykonać w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą.
 7. Dokumentację hydrogeologiczną dołącz do wniosku, gdy ubiegasz się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego. Dokumentację hydrogeologiczną dołączasz tylko wtedy, gdy jej sporządzenie wynika z odrębnych przepisów. Dowiedz się w odpowiedniej jednostce Wód Polskich, czy musisz przygotować taką dokumentację. Dokumentacja powinna zostać sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
 8. Zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych dołącz w przypadku, gdy ubiegasz się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Obecnie są one określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
 9. Dołącz dowód zapłaty opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
 10. Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie (17 zł). Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli zgłoszenie w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Termin
Uzyskaj pozwolenie wodnoprawne, zanim przystąpisz do realizacji swojej inwestycji.

 


Wykaz informacji niezbędnych w składanych wnioskach o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego wraz z wykazem dokumentów: lista kontrolna_pozwolenie wodnoprawne


 

2. Jednostka Wód Polskich sprawdzi, czy złożono wszystkie dokumenty

Weryfikacja kompletności wniosku
Odpowiednia jednostka Wód Polskich sprawdzi kompletność i poprawność wniosku oraz załączników. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, wezwie cię do usunięcia braków. Poda termin, w którym masz to zrobić. Będzie to co najmniej 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, jednostka Wód Polskich pozostawi twój wniosek bez rozpoznania – czyli nie wyda ci pozwolenia wodnoprawnego.

Brak opłaty za pełnomocnictwo
Jeżeli nie dołączyłeś do wniosku dowodu opłaty skarbowej za ewentualne pełnomocnictwo, jednostka Wód Polskich wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Nieopłacenie ewentualnego pełnomocnictwa nie powoduje zwrotu twego wniosku. Jednostka Wód Polskich dalej załatwia sprawę – jednak do urzędu miasta lub gminy, na konto którego powinna być wpłacona opłata za pełnomocnictwo, wyśle informację o braku opłaty. Urząd miasta rozpocznie postępowanie egzekucyjne.
 
Gdzie składasz dokumenty
Brakujące dokumenty złóż do jednostki Wód Polskich, która wezwała cię do usunięcia braków.
 

3. Jednostka Wód Polskich ustali strony i zawiadomi o wszczęciu postępowania
 
Kto może być stroną postępowania
Nie zawsze sprawa o pozwolenie wodnoprawne odbywa się tylko pomiędzy tobą, a jednostką Wód Polskich. Oprócz ciebie, stroną postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego mogą być – w zależności od tego, czego dotyczy wniosek:


W postępowaniu dotyczących zgód wodnoprawnych nie mogą żądać udziału organizacje społeczne (czyli np.: organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze, stowarzyszenia).
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Jednostka Wód Polskich wyśle do ciebie – jako wnioskodawcy – zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Pozostałe strony zostaną zawiadomione za pomocą obwieszczeń. Są one wywieszane w urzędzie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej (obecnie jest to Minister Infrastruktury) albo siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich. Obwieszczenie zostanie również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) starostwa powiatowego i urzędów gmin właściwych ze względu na zakres korzystania z wód.
 
Co zrobią Wody Polskie, jak jest więcej niż 10 stron
Jeśli liczba stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przekroczy 10, jednostka Wód Polskich zastosuje przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że zawiadomi ona strony o decyzjach i innych czynnościach organów administracji przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania przyjęty w danej miejscowości. Jednostka Wód Polskich np. wywiesi informację w swojej siedzibie lub opublikuje ogłoszenie na swoich stronach internetowych, czy też w lokalnej prasie. Jednak ty, jako wnioskodawca, poinformowany zostaniesz indywidualnie.
 
Jakie prawa mają strony
Strony postępowania przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego mają prawo do udziału w postępowaniu. Mogą one wypowiedzieć się w sprawie zebranych materiałów i dowodów. Regulują to przepisy art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Dokumenty

 • 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Dokument otrzymasz jako:
  Oryginał
   

 

4. Otrzymasz pozwolenie wodnoprawne

 

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Pozwolenie wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji. Jeśli złożony przez ciebie wniosek spełnia wymagania wynikające z przepisów, odpowiednia jednostka Wód Polskich wyda ci w formie decyzji pozwolenie wodnoprawne. Jeśli pozwolenie dotyczy piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych za pomocą budowli piętrzącej lub zależnego od siebie korzystania z wód przez kilka zakładów, to w pozwoleniu wodnoprawnym zostanie zatwierdzona instrukcja gospodarowania wodą.
 
Co może zawierać pozwolenie wodnoprawne
W pozwoleniu będzie podany cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód oraz warunki wykonywania uprawnienia. Ponadto w pozwoleniu zostaną ustalone twoje obowiązki związane z ochroną zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych. Będą to np.:

 • obowiązki wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych do rybactwa, narażonych na szkody w związku z wykonywaniem tego pozwolenia wodnoprawnego
 • obowiązek wykonania urządzeń zapobiegających szkodom lub zmniejszających negatywne skutki wykonywania tego pozwolenia wodnoprawnego
 • niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko

 

W pozwoleniu wskazane będą zakazy wykonywania czynności, które mogą niekorzystnie wpłynąć na gospodarkę wodną. Ponadto powinien zostać określony obszar obowiązywania takich zakazów.

Dodatkowe obowiązki w pozwoleniu wodnoprawnym
Jednostka Wód Polskich może w wydanym pozwoleniu wodnoprawnym określić dodatkowe obowiązki, np.:

 • prowadzenia pomiarów jakości wód podziemnych oraz śródlądowych wód płynących poniżej i powyżej miejsca zrzutu ścieków, z określeniem częstotliwości i metod tych pomiarów
 • wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach projektowania, wykonywania lub utrzymania urządzeń wodnych, stosownie do odnoszonych  lub prognozowanych korzyści
 • wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania wód, stosownie do wzrostu tych kosztów w wyniku realizacji tego pozwolenia
 • odtworzenia retencji przez budowę służących do tego celu urządzeń wodnych lub realizację innych przedsięwzięć, jeśli w związku z realizacją pozwolenia wodnoprawnego nastąpi zmniejszenie naturalnej lub sztucznej retencji wód śródlądowych
 • podjęcia działań służących poprawie stanu zasobów ryb lub uczestniczenia w kosztach zarybiania wód powierzchniowych, jeśli w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego nastąpi zmniejszenie populacji ryb lub utrudnienie ich migracji

Ponadto w pozwoleniu może zostać podany termin rozpoczęcia korzystania z wód, wykonywania urządzeń wodnych lub innych działań wymagających wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Kto otrzyma pozwolenie wodnoprawne – jeśli jest kilku wnioskodawców

Jeżeli razem z tobą o pozwolenie wodnoprawne ubiega się kilka zakładów, których działalność wzajemnie się wyklucza z powodu stanu zasobów wodnych, pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia mają zakłady zaopatrujące ludność w wodę do spożycia. Następnie zakłady, których korzystanie z wód przyczyni się do zwiększenia naturalnej lub sztucznej retencji wód lub poprawy stosunków biologicznych w środowisku wodnym. Dopiero w dalszej kolejności pozwolenie mogą uzyskać właściciele oraz posiadacze samoistni i zależni (np. najemcy lub dzierżawcy) innych obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej – czyli mającej znaczenie dla bezpieczeństwa gospodarki.

Uwaga


Będziesz miał pierwszeństwo uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jesteś właścicielem urządzenia wodnego koniecznego do realizacji tego pozwolenia. Pamiętaj, że jako właściciel urządzenia wodnego możesz wskazać, który zakład ma pierwszeństwo przy uzyskaniu pozwolenia. Ale tylko wtedy, jeśli o pozwolenie nie ubiegają się zakłady, które będą pobierać wodę w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, lub zakłady, których korzystanie z wód przyczyni się do zwiększenia naturalnej lub sztucznej retencji lub poprawy stosunków biologicznych w środowisku wodnym.


 
Kiedy nie otrzymasz pozwolenia wodnoprawnego

Nie otrzymasz pozwolenia, jeśli projektowany sposób korzystania z wód narusza:

 • ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (wyjątkiem będą okoliczności wskazane art. 66 ustawy Prawo wodne)
 • ustalenia planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych
 • ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym
 • ustalenia planu przeciwdziałania skutkom suszy
 • ustalenia programu ochrony wód morskich
 • ustalenia krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
 • ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • wymagania ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych


Ponadto, jednostka Wód Polskich odmówi ci pozwolenia wodnoprawnego, jeśli:

 • projektowany sposób korzystania z wód dla celów energetyki wodnej nie zapewni wykorzystania potencjału hydroenergetycznego w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony,
 • nie wywiązujesz się z obowiązków określonych w wydanych ci do tej pory pozwoleniach wodnoprawnych.

 

Dokumenty

 • 1. Pozwolenie wodnoprawne

  Dokument otrzymasz jako:
  Oryginał

  Informacja dodatkowa

  W pozwoleniu wodnoprawnym ustala się (w zależności od rodzaju działalności):

  1) ilość pobieranej wody, w tym dla wód powierzchniowych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę, maksymalną ilość m3 na godzinę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok, a dla wód podziemnych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok;

  2) ilość wód opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wód lub do ziemi, w tym maksymalną ilość m3 na sekundę i średnią ilość m3 na rok, oraz powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot;

  3) ilość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, lub do urządzeń kanalizacyjnych, w tym maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok, oraz stan i skład wprowadzanych ścieków albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających w procesie oczyszczania ścieków, a w przypadku ścieków przemysłowych - dopuszczalne ilości substancji zanieczyszczających, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania;

  4) terminy pobierania i odprowadzania wody oraz wprowadzania ścieków dla zakładów charakteryzujących się okresową lub zmienną sezonowo działalnością, z wyszczególnieniem parametrów korzystania z wód w zróżnicowanych okresach działalności zakładu;

  5) ilość, stan i skład ścieków wykorzystywanych rolniczo, roczne wielkości dawek polewowych i terminy ich stosowania, numery i powierzchnie nawożonych działek;

  6) sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym;

  7) termin rozpoczęcia, sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo;

  8) miejsce poboru próbek ścieków;

  9) prowadzenie okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni;

  10) sposób gospodarowania wodą, w tym charakterystyczne rzędne piętrzenia wraz z terminami i warunkami ich utrzymywania oraz przepływy;

  11) wielkość przepływu nienaruszalnego, ograniczenia wynikające z konieczności jego zachowania oraz sposób odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód;

  12) opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie, i warunki jego wykonania oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych;

  13) tryb pracy elektrowni wodnej oraz jej parametry: Qinst, hinst, Ninst;

  14) sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym dopuszczalnym czasem trwania tych warunków;

  15) sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych;

  16) przedsięwzięcia i działania niezbędne dla spełnienia warunków dopuszczalności nieosiągnięcia dobrego stanu ekologicznego oraz niezapobieżenia pogorszeniu stanu ekologicznego wód podziemnych (o których mowa w art. 68 ustawy Prawo wodne), jeżeli te mają zastosowanie;

  17) powierzchnię całkowitą nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, w tym powierzchnię objętą robotami lub obiektami budowlanymi oraz powierzchnię biologicznie czynną;

  18) opis robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;

  19) pojemność naturalnej retencji terenowej wyrażoną w m3 na rok;

  20) ilość wód opadowych i roztopowych oraz średnią ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych wyrażoną w m3 na rok.
   

Ile zapłacisz


286 zł – opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego
W jednej decyzji może być wydanych kilka pozwoleń wodnoprawnych. Opłatę mnoży się przez liczbę pozwoleń wodnoprawnych. Maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 5720,17 zł.

Opłatę wpłać na rachunek bankowy Wód Polskich. Dowód uiszczenia opłaty dołącz do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Jeśli wniosek składają Wody Polskie to nie płacą one opłaty. Jeżeli nie zostanie rozpoczęte postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego, to możesz złożyć wniosek o zwrot zapłaconej opłaty. Na złożenie takiego wniosku masz 5 lat – licząc od końca roku, w którym dokonałeś zapłaty.


Uwaga
Jednostka Wód Polskich może zwiększyć wysokość opłaty. Będzie tak, jeśli nie pokrywa ona rzeczywistych kosztów przeprowadzenia postępowania. Wtedy – razem z pozwoleniem wodnoprawnym – otrzymasz postanowienie informujące o wysokości kosztów postępowania oraz terminie i sposobie ich zapłaty. Na postanowienie możesz złożyć zażalenie. Jeśli nie zapłacisz, to opłata zostanie ściągnięta w trybie egzekucyjnym.


17 zł – opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo
Wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, na terenie znajduje się jednostka Wód Polskich, do której składasz wniosek. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Nadzoru Wodnego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.
Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa
 
Ile będziesz czekać


Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do 2 miesięcy, o czym poinformuje cię jednostka Wód Polskich.
W praktyce, termin ten może być dłuższy, gdyż nie wlicza się do niego terminów przewidzianych w przepisach na uzyskanie uzgodnień, opinii, czy też okresów zawieszenia postępowania. Ponadto, wydanie pozwolenia może się opóźnić z innych przyczyn, np. zaniedbań wnioskodawcy, czy też przyczyn niezależnych od Wód Polskich, np. konieczności uzupełnienia przez ciebie dokumentacji.

 

Jak możesz się odwołać


Możesz odwołać się od wydanej decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego. Odwołanie złóż za pośrednictwem jednostki Wód Polskich, która wydała ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Twoje odwołanie rozpatrzy:

 • dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej – jeśli decyzję wydał ci dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich
 • Prezes Wód Polskich – jeśli decyzję wydał ci dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich

Jeśli decyzję wydał ci minister właściwy do spraw gospodarki wodnej (obecnie jest to Minister Infrastruktury), to zamiast odwołania składasz do tego ministra wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy


Odwołanie (albo wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) możesz złożyć ty – jako wnioskodawca, a także inne strony postępowania, niezadowolone z decyzji organu, który ją wydał.

 
Warto wiedzieć


Jak długo ważne jest pozwolenie wodnoprawne
Jednostka Wód Polskich wyda ci pozwolenie na czas określony – nie dłuższy niż 30 lat.

Wyjątkami są pozwolenia wodnoprawne:


Terminy obowiązywania pozwolenia liczy się od dnia, w którym dana decyzja stała się ostateczna.


Uwaga
Nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, które dotyczy:

 • wykonania urządzeń wodnych
 • regulacji wód
 • wykonywania robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Kiedy wygasa pozwolenie wodnoprawne

Twoje pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli:

 1. upłynął okres, na który było wydane
 2. zrzekniesz się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu
 3. nie rozpoczniesz wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne
 4. będąc inwestorem, w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk, nie rozpoczniesz wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat. Termin liczy się od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Uwaga
Możesz złożyć wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych dotyczących:

 • usług wodnych
 • szczególnego korzystania z wód
 • długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej.

Wniosek taki złóż w terminie 90 dni przed upływem terminu, na który było wydane pozwolenie.

 

Cofnięcie i ograniczenie pozwolenia
W pewnych przypadkach pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone (z odszkodowaniem albo bez odszkodowania). Przypadki te opisane są w art. 415 oraz 417 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne a prawo do nieruchomości
Pozwolenie wodnoprawne nie daje ci prawa do nieruchomości lub do korzystania z urządzeń wodnych potrzebnych do skorzystania z przyznanego pozwolenia. Ponadto, pozwolenie nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich wobec tych nieruchomości i urządzeń. Jeśli – będąc wnioskodawcą – nie uzyskasz praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje ci roszczenie o zwrot nakładów poniesionych na otrzymanie pozwolenia.

Czy jeszcze musisz zrobić po otrzymaniu pozwolenia
Wydanie przez odpowiednią instytucję pozwolenia wodnoprawnego nie zwalnia cię z dodatkowych obowiązków, które wynikają z innych przepisów. W zależności od rodzaju inwestycji powinieneś uzyskać:

 • decyzję o pozwoleniu na budowę, decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (w postępowaniu legalizacyjnym) – wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 • decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych – wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 • decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
 • decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • zezwolenie na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe
 • decyzję o zezwoleniu na założenie lotniska – wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze

Możesz też mieć obowiązek zgłosić budowę lub inne roboty budowlane lub zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.


Uwaga
Pozwolenie wodnoprawne dołącza się do wniosku o wydanie ww. decyzji lub do zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych, czy też zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania.


Co możesz zrobić, gdy wykonałeś urządzenie wodne bez pozwolenia wodnoprawnego

Możesz dokonać legalizacji urządzenia wodnego, wykonanego bez pozwolenia wodnoprawnego. W tym celu złóż wniosek o legalizację. Za legalizację zapłacisz 5720,17 zł. Przeczytaj jak krok po kroku zalegalizować urządzenie wodne.

Działanie bez pozwolenia wodnoprawnego
Jeżeli w trakcie kontroli jednostki Wód Polskich okaże się, że twój zakład działa bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, to możesz otrzymać decyzję o zakazie korzystania z wód. Taka decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Pamiętaj też, że korzystanie z wód, wykonanie urządzenia wodnego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego naraża cię na karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

 

Podstawa prawna