SPECJALISTA
W WYDZIALE KOORDYNACJI OCHRONY PRZED POWODZIĄ I SUSZĄ

Miejsce pracy: Białystok

Termin składania CV: do 05 listopada 2021 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe z zakresu: ochrona środowiska inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna lub pokrewne, 
 • ma minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze wykształcenia,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • zna przepisy ustaw, aktów prawnych: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • jest odpowiedzialny, rzetelny, terminowy, 
 • potrafi analitycznie myśleć,
 • stosuje przepisy prawa w praktyce, 
 • potrafi pracować w zespole. 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • umiejętność pisania i redagowania pism urzędowych.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie ewidencji wydawanych decyzji i postanowień,
 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem projektów dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego, 
 • wydawanie opinii wynikających ze specustaw,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie decyzji zwalniających od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z postanowieniami instrukcji kancelaryjnej,
 • archiwizowanie wytworzonej dokumentacji.