Projekt „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska osi priorytetowej II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krok w kierunku przygotowania Polski do zmian klimatu i zagrożenia zjawiskiem suszy.


Planowany okres realizacji
: 2016-2020 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16


PPSS opracowywany jest na okres 6 lat (2021-2027). Główny cel zawiera się już w samej nazwie Planu jako przeciwdziałanie skutkom suszy. Cel główny PPSS doprecyzowany jest przez 4 cele szczegółowe:

  • skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dostępnych zasobów wodnych,
  • zwiększanie retencjonowania (magazynowania) wód,
  • edukacja w zakresie suszy i koordynacja działań powiązanych z suszą,
  • stworzenie mechanizmów realizacji i finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

W PPSS odnajdziemy odpowiedzi na następujące pytania:

  • Gdzie i w jakiej ilości mamy zasoby wody dostępnej do użytkowania? – analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
  • Jakie działania inwestycyjne służące zwiększaniu ilości zasobów wodnych lub umożliwiających korzystanie z nich są proponowane do realizacji? – propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
  • Jakie inne działania, które zwiększą zdolności zatrzymywania wody w okresie suszy (techniczne i nietechniczne) są proponowane do wdrożenia? – propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;
  • Jakie są konkretne kierunki, działania i rozwiązania w zakresie przeciwdziałania i ograniczania skutków suszy? – katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Najważniejszym elementem PPSS jest katalog działań, w którym znajdują się konkretne, mierzalne rozwiązania, które należy wdrożyć, aby ograniczyć skutki suszy. Katalog ma wymiar operacyjny wobec pozostałych elementów, które są sformułowane w charakterze analizy lub propozycji. Poprzez ten zbiór optymalnych działań realizowane są cele szczegółowe PPSS, a dzięki nim cel główny.

Ważne jest podkreślenie, iż PPSS nie stanowi planu inwestycyjnego, prezentuje jedyne plany budowy, przebudowy i remontu urządzeń wodnych, które zostały zawarte w innych dokumentach planistycznych z zakresu gospodarki wodnej. PPSS jest zgodny z celami środowiskowymi, w zakresie dobrego stanu wód, o których jest mowa w Ramowej Dyrektywie Wodnej.

Zakończono procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS).

Pliki do pobrania:

Prognoza

Załączniki do prognozy PPSS

Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji

Podsumowanie prognozy

                

Informujemy, że pod adresem http://stopsuszy.pl/ została uruchomiona strona internetowa poświęcona projektowi pn. „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”. Na powyższej stronie można zapoznać się z wynikami projektu.