flaga RP strona www

 

Projekty dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

Dotacja celowa

Dotacja przeznaczona na finansowanie wkładu własnego w ramach projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na refundację wkładu własnego oraz jego współfinansowanie.

 

1. Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

 

 • Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16
 • Dofinansowanie: 9 622 783,00 PLN
 • Całkowita wartość: 59 507 090,00 PLN

 

Zakres Projektu obejmuje wykonanie przeglądu map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego wykonanych w I cyklu planistycznym tj. dla 14,5 tys. km rzek i ich aktualizację w uzasadnionych przypadkach oraz sporządzenie nowych mapy zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla obszarów i typów powodzi wskazanych w przeglądzie i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (2018), tj. dla 14,8 tys. km rzek i 26 budowli piętrzących.

 

 • Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych.
 • Inwentaryzacja inwestycji mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego.
 • Pomiary przekrojów poprzecznych, parametrów obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów przeciwpowodziowych.
 • Pozyskanie i przygotowanie danych wejściowych do MRP.
 • Harmonogram opracowania MZP i MRP.
 • Opracowanie map zagrożenia powodziowego.
 • Opracowanie map ryzyka powodziowego.
 • Przekazanie projektów MZP i MRP do uzgodnienia z właściwymi wojewodami.
 • Przygotowanie bazy danych przestrzennych MZP i MRP.
 • Przygotowanie wersji kartograficznych MZP i MRP.
 • Sporządzenie raportu z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP.
 • Sporządzenie raportu z analizy zagrożenia i ryzyka powodziowego.
 • Przygotowanie publikacji MZP i MRP oraz usług.
 • Przygotowanie zestawów danych MZP i MRP dla organów administracji.
 • Aktualizacja raportu do Komisji Europejskiej.
 • Usługi wsparcia merytorycznego, obejmujące kontrolę jakości produktów Projektu.
 • Zarządzanie Projektem.
 • Działania informacyjno-promocyjne.

 

Okres realizacji projektu: 2016-2022.

 

2. Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym

 

 • Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19
 • Dofinansowanie: 9 589 407,90 PLN
 • Całkowita wartość: 63 929 386,00 PLN

 

Zakres Projektu obejmuje przeprowadzenie przeglądu i opracowanie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, Odry i Pregoły wykonanych w I cyklu planistycznym oraz opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Niemna, Dunaju i Łaby.

 

 • Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
 • Działania informacyjno-promocyjne, w tym konsultacje społeczne projektów aPZRP oraz kampanie informacyjna.
 • Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie SOOŚ.
 • Zarządzanie projektem aPZRP.
 • Zakup specjalistycznego oprogramowania.

 

Okres realizacji projektu: 2019-2022.

 

3. Zakup opracowania pn. „Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)”

 

 • Dofinansowanie: 5 297 417,06 PLN
 • Całkowita wartość: 5 297 417,06 PLN

 

Zakres zadania obejmuje zakup opracowania  pn. „Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)”.

 

4. Zakup dokumentacji dotyczącej rozwoju Programu Odrzańskiej Drogi Wodnej

 

 • Dofinansowanie: 8 001 791,69 PLN
 • Całkowita wartość: 8 001 791,69 PLN

 

Zakres zadania obejmuje zakup opracowań powstałych w toku prac nad Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej.

 

5. Opracowanie II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania

 

 • Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0016/16
 • Dofinansowanie: 6 600 000 PLN
 • Całkowita wartość: 44 000 000 PLN

 

Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentów planistycznych, które będą stanowić podstawę do opracowania II aktualizacji planów gospodarowania wodami                             (II aPGW). Zadania realizowane w ramach projektu:

 

 • Zarządzanie Projektem
 • Analiza i aktualizacja jednostek do planowania z uwzględnieniem MPHP10
 • Identyfikacja presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy
 • Wdrożenie metody szacowania przepływów środowiskowychw Polsce
 • Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wrazze sporządzeniem raportu dla KE (z I aktualizacji PWŚK)
 • Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód wrazz opracowaniem rejestru wykazów obszarów chronionych
 • Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych
 • Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód oraz ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych
 • Opracowanie projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW) wraz z metodykami
 • Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu

Okres realizacji projektu: 2014-2022


Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Minister Infrastruktury udzielił Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie dotacji w kwocie 186 574 313,19 zł na podstawie umowy nr
MI/DGWIŻŚ/2021/06/02/ZF zmienionej aneksem nr 1 z dnia 24 listopada 2021 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 30 listopada 2021 r., na:

 1. Realizację zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę;
 2. Wydatki inwestycyjne niezbędne do realizacji zadań i funkcjonowania PGW WP;
 3. Zakupy informatyczne, w tym m.in.: serwery i macierze, urządzenia sieciowe, sprzęt komputerowy (laptopy) do pracy z aplikacjami graficznymi i mapami, oprogramowanie do systemu kopii zapasowych,

określonymi w wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego pod numerem zadania 113, 114 i 115.

 

Zakres rzeczowy dotacji i zadania objęte obowiązkiem informacyjnym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953).

 

Zadanie nr 113 - Realizacja zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę

 

Nazwa zadania Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania Całkowita wartość zadania Wartość finansowania lub dofinansowania zadania
Odbudowa Kanału Zawada Przewidziany do sfinansowania zakres przewiduje aktualizację dokumentacji projektowej, w tym mapy zasadniczej oraz operatu wodnoprawnego w zakresie regulacji cieku.
Aktualizacja dokumentacji pozwoli na wykonanie robót budowlanych szybciej niż zakładano, co wpłynie pozytywnie na kształtowanie zasobów wodnych w zlewni Kanału Zawada. Realizacja zadania umożliwi sprawne odprowadzenie nadmiaru wód ze zlewni w okresach wzmożonych opadów atmosferycznych oraz roztopów wiosennych (funkcja przeciwpowodziowa) oraz pozwoli na zwiększenie retencji w okresach niedoborów wody poprzez hamowanie odpływu (retencja korytowa).
39 998,37 0,00
Odbudowa rzeki Gulczanki w km 0+000 do 19+100 (20+270) Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej (mapy zasadniczej) do uzyskania pozwolenia na budowę, na przeprowadzenie w kolejnym etapie robót budowlanych na rzece Gulczanka i wykonanie budowli hamujących odpływ wód (szt. 25) 60 885,00 60 885,00
Wykonanie zabezpieczenia brzegu Jeziora Duży Gać poprzez likwidację dróg filtracji w kierunku drogi Powiatowej nr 2431 C Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie projektu budowlano-wykonawczego służącego wykonaniu zabezpieczenia brzegu Jeziora Gać Duży poprzez likwidację dróg filtracji w kierunku drogi powiatowej nr 2431 C 73 800,00 73 800,00
Odbudowa stacji pomp Mrzezino, gm. Puck, pow. pucki, woj. pomorskie Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie stacji pomp tj.: prace przygotowawcze i oczyszczenie placu budowy; wykonanie budowli tymczasowych; wykonanie wlotu; wykonanie wylotu; wykonanie budynku obsługi pompowni; wykonanie fundamentu pod trafostację; wykonanie zasilania tymczasowego; wykonanie wiaty czyszczarki; wykonanie prac wewnętrznych; wykonanie instalacji elektrycznych, AKPiA; montaż centrali alarmowej; wykonanie robót zewnętrznych i wewnętrznych CCTV; częściowe zagospodarowanie terenu pompowni. 6 019 596,02 6 019 596,02
Odbudowa stacji pomp Rekowo, gm. Puck, pow. pucki, woj. Pomorskie Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie stacji pomp tj.: prace przygotowawcze i oczyszczenie placu budowy; wykonanie budowli tymczasowych; rozbiórka konstrukcji ujęcia do nawodnień; rozbiórka budynku pompowni nawadniającej; wykonanie wlotu; wykonanie wylotu; wykonanie budynku obsługi pompowni; wykonanie fundamentu pod trafostację; wykonanie wiaty czyszczarki; wykonanie instalacji elektrycznych, AKPiA; montaż centrali alarmowej; wykonanie robót zewnętrznych i wewnętrznych CCTV; cześciowe zagospodarowanie terenu pompowni. 6 847 696,25 6 847 696,25
Budowa budowli odcinającej na Kanale Wysokim, gm. Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. Pomorskie Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na  budowie budowli odcinającej, w tym wykonanie przegrody ze stalowej ścianki szczelnej, skrzydełek wlotowych i wylotowych i innych niezbędnych elementów oraz plac manewrowy wraz ze stanowiskiem roboczym agregatu pompowego 920 829,91 920 829,91
Przebudowa stacji pomp nr 7 Koszwały, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański,  woj. pomorskie  Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie stacji pomp tj. wykonanie nowej pompowni odwadniającej w miejscu starej pompowni odwadniającej, wykonanie parterowego budynku gospodarczo-energetycznego wraz z niezbędną infrastruktura i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu działki stacji pomp. Pogłębienie dna i umocnienie brzegów pompowego kanału doprowadzającego i umocnienie brzegów oraz odmulenie dna kanału odprowadzającego w rejonie wylotu rurociągów tłocznych 4 734 270,00 4 734 270,00
Przebudowa jazu ulgowego w Bolszewie i budowa przepławki przy jazie Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie jazu m.in. elektryfikacji i automatyzacji oraz na budowie przepławki dla ryb.
Wykonywane prace będą wymagały nadzoru, w związku z czym w kwocie dotacji zostały ujęte środki na ten cel (nadzór autorski był przewidziany umową na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania)
2 916 113,10 2 916 113,10
Budowa zaplecza technicznego dla stopnia Mylof Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na budowie zaplecza technicznego wraz z instalacjami uzbrojeniem terenu oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu przyległego m.in. wykonanie dróg wewnętrznych, placu postojowego oraz komunikacji pieszej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. 1 462 878,63 1 462 878,63
Przebudowa stacji pomp nr 13 Koszwały, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie stacji pomp tj. częściową rozbiórkę starej pompowni wraz z przebudową budynku pompowni na budynek zawierający rozdzielnię stacji pomp oraz pomieszczenia gospodarczo-bytowe i budowę nowej bezhalowej stacji pomp wraz ze sterownią. Wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej m.in. instalację nowych zatapialnych agregatów pompowych, wykonanie automatyki w sterowaniu pracą pompowni, rurociągów oraz odbudową wału nad rurami tłocznymi. 2 376 626,48 2 376 626,48
Udrożnienie rzeki Skarlanki dla ryb poprzez modernizację istniejącej budowli piętrzącej w km 0+300 m. Tama Brodzka Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie przenoski dla kajaków i ułożenie kostki brukowej – koszty robót budowlanych, które nie mogą być kwalifikowalne w ramach PO "Rybactwo i Morze" 49 203,76 0,00
Przebudowa prawego wału potoku Ulga  w m. Rzezawa gm. Rzezawa - Etap II Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie obwałowania na długości 0,315 km 1 512 331,80 1 512 331,80
Przebudowa koryta potoku Babica od km 0+000 do km 2+130 w miejscowości Bochnia, gm. Bochnia - zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok Babica Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie potoku na długości 2,130 km. 2 070 156,73 2 070 156,73
Przebudowa koryta potoku Proszowskiego od km 0+000 - 1+864, 2+139-2+830, 7+191-7+535 w miejscowości Proszówki, Damienice, Stanisławice, gm. Bochnia oraz gm Drwinia -zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok Proszowski Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie potoku na długości 2,861 km 1 149 333,50 1 149 333,50
Przebudowa koryta potoku CSK od km 0+000 do km 4+860 , powiat bocheński, gm. Bochnia m. Damienice, Cikowice, Stanisławice oraz powiat wielicki, m. Kłaj- zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok CSK  Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie potoku na długości 4,860 km 918 686,43 918 686,43
Przebudowa koryta potoku Czyżyczka od km 0+800 do km 1+100 oraz od km 1+900 do km 2+400 w m. Siedlec, Nieszkowice Małe w gm. Bochnia-zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok Czyżyczka Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie potoku na długości 0,800 km. 414 740,65 414 740,65
Przebudowa koryta potoku Młynówka od km 0+000- 2+650 w m. Baczków i Proszówki, gm Bochnia i gm Drwinia - zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby, potok Młynówka Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie potoku na długości 2,650 km 360 418,29 360 418,29
Odbudowa zniszczonych stopni w korycie rzeki Skawinki wraz z udrożnieniem barier migracyjnych w km. 3+500, 20+700, 20+850,21+481, gm.Skawina, msc. Biertowice Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy 4 szt. uszkodzonych stopni korekcyjnych, wykonanie na przedmiotowym odcinku elementów habitatowych 0,00 0,00
Odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę  Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje przygotowanie  dokumentacji przedprojektowej (dokumentacji geodezyjnej, geologicznej, obliczeń hydraulicznych oraz materiałów do wydania decyzji środowiskowej) 178 350,00 178 350,00
Budowa posterunków wodowskazowych na ciekach w bezpośredniej zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlano-montażowe polegające na dostawie i montażu urządzeń pomiarowych dla 4 nowych posterunków wodowskazowych w ramach systemu monitoringu dopływu i odpływu wód do/ze zbiornika Świnna Poręba oraz opracowanie krzywych konsumcyjnych dla powstałych przekrojów wodowskazowych. 119 851,15 119 851,15
Wielowariantowa analiza sposobów zabezpieczenia przeciwpowodziowego msc. Strzeszyce, gm. Laskowa, pow. Limanowski, woj. małopolskie przed wodami rzeki Łososina Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie wielowariantowej analizy sposobów zabezpieczenia przeciwpowodziowego msc. Strzeszyce 99 015,00 99 015,00
Odbudowa pompowni w Jabłoniu, pow. Parczew Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy pompowni w Jabłoniu, dla celów utrzymania odpowiedniego poziomu wody gruntowej na gruntach kompleksu użytków zielonych obiektu „Muława – Morgi” o pow. 215 ha, z których  niemożliwe jest grawitacyjne odprowadzenie nadmiaru wody. 153 996,00 153 996,00
Przebudowa przepompowni Wilczogęby gm. Sadowne, pow. węgrowski Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje aktualizację operatu wodnoprawnego dla przebudowy przepompowni Wilczogęby, w celu umożliwienia sprawnego odprowadzenie wód rz. Treblinki zarówno podczas stanów niskich w Bugu jak i podczas wezbrań powodziowych. Zaniechanie realizacji zadania spowoduje zagrożenie powodziowe dla przyległych terenów objętych zasięgiem oddziaływania przepompowni. 19 500,00 0,00
Odbudowa grobli i czaszy zbiornika Opole, gm. Podedwórze, Jabłoń pow. Parczew i gm. Wisznice pow. Biała Podlaska Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla celów odbudowy zbiornika Opole o pow. 282 ha i pojemności całkowitej 4,8 mln m3 pozwalającej na zwiększenie jego całkowitej pojemności. Zwiększona retencja wodna pozwoli na łagodzenie skutków suszy w rejonie Kanału Wieprz – Krzna, zaspokojenie potrzeb wodnych dla prowadzenia nawodnień rolniczych. 287 417,79 287 417,79
Budowa zbiornika Oleśniki  Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla zbiornika Oleśniki jako zbiornika przepływowego (o pojemności całkowitej 32 mln m3  i powierzchni 1358 ha), stanowiącego z Kanałem Wieprz-Krzna integralną część systemu służącego do nawodnień gruntów rolnych i użytków zielonych na obszarze bezpośredniego jego oddziaływania. 518 174,40 518 174,40
Zabezpieczenie erodowanego brzegu rzeki Bug w km 70+100 - 70+600 w m. Rażny, gm. Sadowne Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla celów zabezpieczenia przed erozją brzegową skarp rzeki Bug, zapobiegając  w ten sposób niekorzystnym zjawiskom geomorfologicznym, które w perspektywie czasu powodować mogą podmycie w bezpośrednim sąsiedztwie stopy wału. 84 325,11 84 325,11
Udrożnienie koryta rzeki Leśna Prawa w km 0+000-17+643 Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla celów udrożnienia koryta rzeki Leśna Prawa na całej długości znajdującej się w granicach państwa, co poprawi stosunki wodne przyległych terenów oraz zapobiegnie stagnacji wody na odcinku ok. 3 km 119 310,00 119 310,00
Przebudowa jazu na rzece Wieprz w km 287+040 w m. Krasnobród, gm. Krasnobród, pow. zamojski Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy jazu w m. Krasnobród jako budowli upustowej ze zbiornika, w celu zabezpieczenia i ochrony przyległych gruntów oraz poniżej zbiornika w m. Krasnobród, a także w celu umożliwienia prawidłowego rozrządu wody zgodnie z instrukcja gospodarowania wodą dla zbiornika i terenów oddziaływania. 99 019,92 99 019,92
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Wieprz w m. Rońsko, gmina Krasnystaw w celu zmniejszenia zagrożenia powodziowego miasta Krasnystaw Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla celów budowy zbiornika o pow. ok 200 ha  jako zbiornika przepływowego, zwiększającego pojemność korytową i możliwość sterowania wodami wezbraniowymi rzeki Wieprz i Żółkiewka oraz zabezpieczającego przed falą wezbraniową miasto Krasnystaw. 173 430,00 173 430,00
Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie I części robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu oczyszczalni ścieków wałem opaskowym przeciwpowodziowym  wraz z zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym o długości 0,563 km. 1 349 834,37 1 349 834,37
Modernizacja prawego obwałowania rzeki Wisłoki w km 45+500-46+600 wraz z wałem cofkowym (lewy wał rzeki Brzeźnica w km 0+000-0+900) oraz budowa dwóch odcinków będących wydłużeniem istniejących obwałowań: prawy wał rzeki Wisłoki w km 46+600-46+900 i wał cofkowy Wisłoki w km 0+900-1+100 (lewy wał rzeki Brzeźnica) Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektu budowlanego w celu wykonania  modernizacji prawego obwałowania rzeki Wisłoki na długości 1,1 km i  wału rzeki Brzeźnica na długości 0,90 km oraz  budowy prawego obwałowania rzeki Wisłoki na długości 0,3 km i budowy obwałowania rzeki Brzeźnica na długości 0,2 km. 195 570,00 195 570,00
Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. Małopolskie Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie I części robót budowlanych polegających na budowie obwałowania rzeki Ropa o długości długości 0,676 km, w tym: wykonanie zabezpieczenia ekranem z folii izolacyjnej na długości 175,7 m. 1 955 018,53 1 955 018,53
Zwiększenie możliwości retencji wody w dolinie pot. Pogwizdówka na terenie miejscowości Pogwizdów, Medynia Łańcucka, Medynia Głogowska, gm. Czarna, woj. podkarpackie Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla celów zwiększenia retencji wody w dolinie pot. Pogwizdówka  w km ok. 2+350 do 5 +807. 59 901,00 59 901,00
Modernizacja rurociągu na rzece Grzybnicy w km 20+861 – 21-700 polegająca na montażu nowych urządzeń (rurociąg, zastawka) w ramach remontu istniejącego urządzenia, realizowana w oparciu o Program Retencji Korytowej – Program Nawodnień Rolniczych na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach. Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji rurociągu na długości 376 m tj.:  demontaż części uszkodzonego rurociągu, którym przebiega nurt rzeki Grzybnica oraz montaż nowego przewodu, wraz z modernizacją zastawki typu mnich, znajdującej się na wlocie do przedmiotowego rurociągu, zlokalizowanego w miejscowości Miodowice.
Przewidziany do wykonania zakres będzie wymagał sprawowania nadzoru nad robotami budowlano-montażowymi, w związku z czym w kwocie dotacji zostały ujęte środki na ten cel.
642 275,25 642 275,25
Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km  459+500 - 474+300 gmina Sobienie Jeziory Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na długości 3,678 km poprzez uszczelnienie podłoża i korpusu wału, wyrównanie korony wału, zagęszczenie wału, remont istniejących przejazdów i schodów skarpowych. 5 829 604,94 5 829 604,94
Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na długości 3,27 km poprzez uszczelnienie podłoża i korpusu wału, wyrównanie korony wału, zagęszczenie wału, remont istniejących przejazdów i schodów skarpowych. 5 841 745,95 5 841 745,95
Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300+00 (roboty awaryjne) Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z badaniami, ekspertyzą oraz nadzorami autorskimi na etapie wykonania robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (klasyfikacja zmian)) oraz roboty budowlane związane z awaryjnym zabezpieczeniem wysięków powstałych w dnie pot. Żabka przy awanporcie górnym śluzy na prawym brzegu rz. Odry w sąsiedztwie ujęcia wody do nawodnień lasów łęgowych na stopniu wodnym Malczyce. 2 259 501,28 2 259 501,28
Zakup opracowania pn. „Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)”  Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje zakup opracowania  pn. „Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg)”. 5 297 417,06 5 297 417,06
Zakup dokumentacji dotyczącej rozwoju Programu Odrzańskiej Drogi Wodnej Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje zakup opracowań powstałych w toku prac nad Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. 8 001 791,69 8 001 791,69
Zabudowa potoku Młyniska w km 0+000 - 1+000 w m. Zakopane, gm. Zakopane, pow. tatrzański, woj. Małopolskie Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z nadzorem autorskim: żłobu betonowo-kamiennego na odcinkach  w km 0+695 - 0+795 oraz 0+795 - 0+908, wykonanie na ww. odcinkach dna betonowo-kamienngo, a na brzegach prawym i lewym zbrojonych ław fundamentowych wraz ze ścianami betonowymi w okładzinie kamiennej, a także robót dodatkowych na odcinku 0+000 - 0+908.  Etap wydzielony do realizacji w ramach środków z dotacji. 3 951 392,31 3 951 392,31
Cofka Malczyce/Wykonanie robót budowlanych w cofce Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-8/16 oraz nr 138/15 Przewidziany do sfinansowania zakres przewiduje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie wałów w "cofce" SW Malczyce: lewostronnego wału przeciwpowodziowego, zlokalizowanego powyżej miejscowości Zakrzów od km 10+200 do 13+625 km oraz  przebudowę przepustu wałowego i rowu melioracyjnego we wsi Głoska. 9 311 952,22 9 311 952,22
Cofka Malczyce/Nadzór Inwestorski Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w cofce Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-8/16 oraz nr 138/15”  nadzorem inwestorskim dla tego zakresu. 196 033,86 196 033,86
Milsko - modernizacja przepompowni melioracyjnej Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji istniejącej śluzy wałowej wraz z wymianą zasuwy o napędzie elektrycznym oraz nadzór inwestorski.
Jest to etap robót wydzielony do realizacji w ramach środków z dotacji.
303 874,35 303 874,35

 

Zadanie nr 114 - Wydatki inwestycyjne niezbędne do realizacji zadań funkcjonowania PGW WP

 

 Nazwa zadania Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania Całkowita wartość zadania
Wartość finansowania lub dofinansowania zadania
Dostawa łodzi, w tym: inspekcyjno-pomiarowych wraz z wyposażeniem Dostawa łodzi w podziale na następujące części:
I - Dostawa łodzi inspekcyjno-pomiarowej wraz z wyposażeniem oraz przyczepą podłodziową.
II - Dostawa łodzi wraz z wyposażeniem oraz przyczepą podłodziową w ilości 15 kompletów
2 241 060,00 2 241 060,00
Modernizacja systemu klimatyzacji w siedzibie ZZ Giżycko Montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji  45 510,00 0,00
Dostawa 8 (osiem) łodzi koszących o mocy 30-50 KM z przyczepami do ich transportu.  Dostawa łodzi koszących o mocy 30-50 KM z przyczepami do ich transportu w ilości 8 szt. 3 190 206,72 3 190 206,72
Roboty budowlane w budynkach zlokalizowanych na terenie Zarządu Zlewni w Pile – RZGW w Bydgoszczy Roboty pokrywcze i ciesielskie:
. wymiana pokrycia dachowego,
. obróbki blacharskie
Roboty murowe:
. przemurowanie kominów z cegły klinkierowej,
. przemurowanie ścian obluzowanych cegieł pod okapem
Roboty impregnacyjne:
. dwukrotna impregnacja grzybobójcza więźby dachu,
. dwukrotna impregnacja drewnochronem – machoń desek, podbitki pod okapem poziomej i pionowej
Wymiana instalacji odgromowej
710 611,03 710 611,03
Nadzór inwestorski dla zadania  pn. "Roboty budowlane w budynkach zlokalizowanych
na terenie Zarządu Zlewni w Pile – RZGW w Bydgoszczy"
Nadzór inwestorski 26 568,00 0,00
Dostawa wraz z montażem dwóch kontenerów biurowo – socjalno – sanitarnych Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostawę dwóch  kontenerów z transportem i montażem 95 448,00 95 448,00
Roboty budowlane w budynkach zlokalizowanych na terenie
Zarządu Zlewni w Inowrocławiu – RZGW w Bydgoszczy
Modernizacja polega na:
- Demontażu – rozbiórce istniejącego pokrycia z dachówek
- Demontażu  - rozbiórce obicia szczytów z desek
- Wywozie i utylizacji pozyskanego gruzu i drewna
- Wymianie deskowania lub łacenia dachu
- Rozebraniu obróbek blacharskich – rynny i rury spustowe oraz inne obróbki blacharskie
- Uzupełnieniu rolek na zaprawie cementowo – wapiennej szer. 1 cegły, poziomo oraz uzupełnieniu gładzi na rolkach
- Montażu nowych płyt warstwowych o gr. 14 cm na całej połaci dachu
- Montażu nowego okna dachowego – wyłazu kominiarskiego
- Montażu nowych płyt warstwowych o gr. 14 cm na obu szczytach dachu
- Wykonaniu nowych obróbek blacharskich
- Montażu nowych rynien i rur spustowych Rozbiórka istniejących czapek kominowych i kolejno cały komin do fundamentu.
Wymurowanie nowego komina z cegły czerwonej pełnej klasy 150. Wykonanie nowych czapek kominowych, wystających poza obrys komina 10 cm, grubości 10 cm z betonu B-15.
W czapkach należy zamontowac kratki zabezpieczające dla ptaków. Komin wyprowadzić ponad 1m ponad dach. 
95 398,77 95 398,77
Moderniacja kotła grzewczego i instalacji kominowej w budynkach zlokalizowanych
na terenie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu- RZGW w Bydgoszczy
1) Modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym przy ul. Półwiejskiej 15 w Nakle nad Notecią
Modernizacja obejmuje:
- Demontaż starego (uszkodzonego) źródła ciepła,
- Częściowy demontaż istniejącej instalacji C.O. i C.W.U.,
- Utylizacja zdemontowanych elementów, w tym starego kotła C.O.,
- Montaż nowego kotła C.O. 5 klasy opalanego pelletem i podłączeniu go do istniejącej instalacji C.O. i C.W.U. (w tym montaż nowych pomp C.O. i C.W.U.),
- W razie konieczności modernizacji instalacji wentylacyjnej (nawiewno-wywiewnej) w pomieszczeniu  kotłowni, instalacji odprowadzającej spaliny (komin) oraz instalacji elektrycznej (podłączenie kotła do instalacji 230V),
- Uruchomienie układu, pierwsze rozpalenie.
2) Wymiana kotła grzewczego miarowego (uszkodzonego) na kocioł grzewczy na ekogroszek ma być przeprowadzona w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Pakości przy  ul. Śluza 1/1 w pomieszczeniu kotłowni.
Wymiana kotła obejmuje:
- Demontaż starego źródła ciepła (kocioł miałowy)
- Częściowy F12 istniejącej instalacji C.O. i C.W.U.
- Utylizacja zdemontowanych elementów, w tym starego kotła C.O. (w gestii Wykonawcy)
- Montaż nowego kotła C.O. 5 klasy, o mocy 18kW, opalanego ekogroszkiem,
- Podłączenie kotła do istniejącej instalacji C.O. i C.W.U., w tym montaż nowych pomp C.O. i C.W.U, zaworu podnoszącego temperaturę powrotu, wymianę naczynia zbiorczego.
- W razie konieczności modernizacja instalacji wentylacyjnej (nawiewno-wywiewnej) w pomieszczeniu kotłowni, oraz instalacji elektrycznej (podłączenie kotła do instalacji 230V).
- C14 Uruchomienie układu, pierwsze rozpalenie
39 426,00 0,00
Modernizacja budynku NW Słupsk - w zakresie ścian zewnętrznych Zakres prac
1.1 Elewacje ceglane.
- Oczyszczenie lica cegieł i tynków z nalotów pochodzących z agresywnego środowiska;
- Uzupełnienie ubytków cegieł i tynku;
- Wymiana zwietrzałych spoin, impregnacja pow. ceglanej;
- Scalenie kolorystyczne elewacji, ościeża okien;
- W zarysowania ścian, wzmocnienie prętami gwintowanymi;
- Impregnacja i hydrofobizacja;
- Wymiana rur spustowych, rynien, parapetów, opierzeń , gzymsów;
- Gruntowanie ścian preparatami głęboko- penetrującymi;
- Położenie tynków renowacyjnych, drobnoziarnisty, ościeża;
- Położenie tynków renowacyjnych na profilach ciągnionych, pilastrach, wspornikach itd.;
- Gruntowanie powierzchni tynków;
- Malowanie dwukrotne tynków farbą krzemianową;
- Wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytan-cyn.
- Renowacja cokołu kamiennego.
1.2 Elewacje szczytowe.
- Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III;
- Gruntowanie ścian preparatami głęboko-penetrującymi;
- Ocieplenie ścian osłonowych pionowych izolacją termiczną gr 15cm
- Szpachlowanie ścian wraz z nałożeniem struktury mineralnej, baranek śr. 2mm;
- Skoloryzowanie elewacji farbą silikonową;
- Wykonanie gzymsu pośredniego, ceglanego.
1.3 Odwodnienie budynku.
Przed podjęciem prac mających na celu położenie izolacji pionowej wzdłuż ścian, konieczne będzie przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupska pod nazwą „Śródmieście”, o ile będzie taka decyzja Inspektora Nadzoru na tej budowie, wyznaczonego przez Konserwatora ochrony zabytków Delegatura Słupsk.
- Wykopy wraz z umocnieniem wykopu palami szalunkowymi;
- Oczyszczenie ścian szczotkami stalowymi;;
- Osuszenie murów wraz z uzupełnieniem ubytków spoinowania cegieł;
- Impregnacja dwukrotna , zgodnie z warunkami dla tego typu robót;
- Położenie izolacji przeciwwilgociowej
- Ułożenie izolacji z geowłókniny wraz z wykonanie podsypki filtracyjnej ze żwiru;
- Zasypanie wykopu wraz z przywróceniem terenu do pierwotnego otoczenia;"
195 542,00 195 542,00
Dostawa Kosiarki bijakowe na wysięgniku/ 26 kmpl/, kosiarki bijakowo tylno-boczne /13 szt/,
kosiarki bijakowe czołowe/17 szt/, rębaki do ciągnika /5 szt/
Dostawa Kosiarek bijakowych na wysięgniku wilości 26 kmpl oraz kompatybilnymi głowicami, kosiarek bijakowo tylno-bocznych w ilości 13 szt,
kosiarek bijakowo czołowych w ilości 17 szt oraz rębaki do ciągnika w ilości 5 szt.
3 967 857,00 3 967 857,00
Dostawa sprzętu do pomiarów szlaków żeglownych PGW Wody Polskie  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do pomiarów szlaków żeglownych w podziale na następujące części: część I - dostawa pojedynczych echosond w ilości 26 sztuk,  1 652 259,00 1 652 259,00
„Montaż platformy przyschodowej wewnętrznej będącej w zakresie zadania inwestycyjnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach”
Montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych,  42 767,10 0,00
Dostawa przyczep i lawet do transportu sprzętu i pojazdów z podziałem na części dla
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dostawa przyczep i lawet do transportu sprzętu i pojazdów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 1 790 572,50 1 790 572,50
Zakup i instalacja depozytora kluczy oraz systemu zarządzania nią w biurze RZGW w Krakowie
w budynku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Kraków 
Zakup i instalacja depozytora na klucze 70 479,00 70 479,00
Zakup nowego zasilacza awaryjnego UPS o mocy do 80kV dla RZGW Kraków Zakup zasilacza UPS 25 669,55 0,00
Założenie systemu alarmowego w budynku Nadzoru Wodnego w Sandomierzu i
pomieszczeniach gospodarczo-magazynowych Zespołu Wsparcia Technicznego w Sandomierzu
Instalacja systemu alrmowego w budynku NW wg specyfikacji: INT-KLCD-GR Manipulator LCD systemu alarmowego INTEGRA SATEL
INTEGRA 64 Płyta główna centrali 16...64 wejść SATEL (G2006)
Obudowa AWO256 17/TRP50/Pulsar
OBUDOWA AWO353 LCD/B SATEL
AKUMULATOR MW-18-12s /12V,18AH/
 Silver cyfrowa czujka dualna SATEL
K-1 BOCZNY KONTAKTRON
ZAMEL RADIOLINIA RSU-Z2/2 2kan.2pil. 150m
SP4003 SP 4003-R SYGN.OPT.-AKUST.Z  DIODAMI LED
TSD-1 Czujka dymu i ciepła do systemów alarmowych DC 12 V SATEL
DG-1 ME Czujka gazu ziemnego SATEL
OD-850 CZUJNIK ZEW.PIR+MW ZASIĘG 15X15M
INT-E Ekspander 8 wejść VERSA, INTEGRA, PERFECTA SATEL
OPU-4 P Obudowa uniwersalna SATEL
12 292,62 0,00
Wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji poddasza na pomieszczenia biurowe budynku
ZZ Sandomierz wraz z realizacją robót
Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej, tj. koncepcji funkcjonalnej i dokumentacji budowlanej oraz realizacja robót budowlanych w celu adaptacji nieużytkowego poddasza na poddasze użytkowe 381 947,62 381 947,62
Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Kopernika 6 w Busku Zdroju pod
kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprzez rozbudowę o klatkę schodową z windą
Rozbudowa budynku poprzez rozbudowę o klatkę schodową z windą ( dostosowanie funkcjonalności dla osób niepełnosparwnych), a także  modernizacja  wszystkich pomieszczeń w budynku, sanitariatów, elewacji oraz dachu budynku 44 245,28 0,00
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę dla zadania „Przebudowa budynku biurowo-mieszkalnego, stanowiącego siedzibę NW w Jędrzejowie – roboty budowlane i instalacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu" Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę na przebudowę budynku biurowo-mieszkalnego, stanowiącego siedzibę NW w Jędrzejowie 44 280,00 0,00
Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Zacisze w Myślenicach na siedzibę NW w Myślenicach-Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń w zakresie ww. inwestycji Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń  29 895,00 0,00
Zakup bezzałogowych  statków powietrznych (dronów) wraz z akcesoriami  Dostawa: 12 szt. dronów do fotogrametrii z oprogrmamowaniem GIS do georeferencj oraz 112 szt. zestawów odbiornik GNSS z kontrolerem. 13 971 766,80 13 971 766,80
Dostawa 12 szt. rębaków spalinowych dla PGW Wody Polskie Dostawa samojezdnych rębaków spalinowych w ilości 12 szt. 1 298 880,00 1 298 880,00
Dostawa ładowacza czołowego do ciągnika /14 szt/ Dostawa ładowacza czołowego do ciągnika John Deer w ilości 14 szt. 1 291 500,00 1 291 500,00
Modernizacja dachu budynku magazynowego w m. Ląd Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zaprojektowanie, dostawe i modernizację dachu budynku o powierzchni 83,6m2 24 211,74 0,00
Modernizacja kotłowni olejowej budynku administracyjno-biurowego Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zaprojektowanie, dostawę i montaż urządzeń 92 250,00 92 250,00
Montaż instalacji systemu klimatyzacji w budynku administracyjno- biurowym Obiektu hydrotechnicznego Nielisz Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem systemu klimatyzacji 54 710,40 54 710,40
Modernizacja budynku OH Nielisz polegajaca na rozbudowie wejścia do budynku wraz z wyminą drzwi. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbudowę wejścia głównego wraz z wymianą zużytych drzwi wewnetrznych 23 994,59 0,00
Zakup pomostu pływającego na pływakach rotoidalnych do cumowania małych jednostek pływających na zbiorniku wodnym Nielisz. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostawę z montażem pomostu pływającego 55 227,00 55 227,00
Zakup dwóch mobilnych kontenerów modułowych na potrzeby ZZ Zamość (Zalew Zemborzycki). Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostawę dwóch mobilnych kontenerów modułowych 106 395,00 106 395,00
Zakup mobilnych garaży na potrzeby ZZ Biała Podlaska oraz RZGW Lublin ( 2 szt. Dwustanowiskowy). Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostawę dwóch mobilnych garaży 25 000,00 0,00
Modernizacja budynku obiektu w Borowem - wymiana instalacji cieplnej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zaprojektowanie, dostawe i montaż urządzeń 29 889,00 0,00
Dostawa podnośnika koszowego na przyczepie samochodowej w ilości /3 szt/ Dostawa podnośnika koszowego na przyczepie samochodowej w ilości 3 szt. 368 631,00 368 631,00
Modernizacja budynku biurowego  zlokalizowanego  przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Rzeszowie poprzez poprawę  termoizolacyjności  ścian zewnętrznych, modernizację instalacji
wewnętrznych i poprawę funkcjonalności pomieszczeń 
Wykonanie dokumentacji projektowej na remont wewnętrzny i zewnętrzny budynku, wykonanie robót budowlanych  poprzez poprawę  termoizolacyjności  ścian zewnętrznych , modernizację instalacji wewnętrznych i poprawę funkcjonalności pomieszczeń  343 782,54 343 782,54
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-mieszkalnego w którym
mieści się biuro NW Dynów - Wykonanie projektu technicznego
1. Wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania i  przebudowę budynku biurowo-mieszkalnego w którym mieści się biuro NW Dynów
2. Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych obejmujących:
a) wymianę:
- instalacji elektrycznej,
- instalacji teletechnicznej,
- instalacji p-poż.,
b) montaż instalacji alarmowej,
Wymiana dachu
Termomodernizacja budynku polegającą na ociepleniu ścian zewnętrznych oraz montaż systemu orynnowania i instalacji odgromowej.
Wykonianie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów
Remont ogrodzenia wokół siedziby NW
Wykonanie chodnika
Wymiana drzwi zewnętrznych 
31 980,00 0,00
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-mieszkalnego w którym
mieści się biuro NW Lesko - Wykonanie projektu technicznego
1. Wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania i przebudowę budynku biurowo-mieszkalnego w którym mieści się biuro NW Lesko
2. Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych obejmujących:
a) wymianę:
- instalacji elektrycznej,
- instalacji teletechnicznej,
- instalacji p-poż.,
b) montaż instalacji alarmowej,
Wymiana dachu
Termomodernizacja budynku polegającą na ociepleniu ścian zewnętrznych oraz montaż systemu orynnowania i instalacji odgromowej.
Wykonianie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów
Remont ogrodzenia wokół siedziby NW
Wykonanie chodnika
Wymiana drzwi zewnętrznych 
34 837,29 0,00
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowo – mieszkalnego
Zarządu Zlewni w Przemyślu - Wykonanie projektu technicznego
1. Wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania i przebudowę części budynku biurowo-mieszkalnego w którym mieści się biuro ZZ Przemyśl
2. Wykonanie prac budowlanych polegających m.in. na:
a) dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów prawa,
b)połączenie istniejącej części biurowej ZZ z klatką schodową istniejącej części mieszkalnej
c) dostosowaniu lokali mieszkalnych do pomieszczeń biurowych,
d) wymianie:
- instalacji elektrycznej,
- instalacji teletechnicznej,
- instalacji p-poż.,
- instalacji wodnej, kanalizacyjnej i c.o.,
c) montażu klimatyzatorów,
d) montażu instalacji alarmowej,
Termomodernizacja budynku polegającą na ociepleniu ścian zewnętrznych oraz montaż systemu orynnowania i instalacji odgromowej.
34 898,79 0,00
Poprawa standardu osiedla eksploatacyjnego ZW Klimkówka. Roboty budowlane  (modernizacja budynków) -  wykonanie prac  prowadzących do zwiększenia wartości użytkowej budynków ZW Klimkówka polegających na: wymianie pokrycia dachowego wraz z wszelkimi obróbkami blacharskimi, zaimpregnowaniu konstrukcji dachu i zabezpieczeniu jej przed korozją biologiczną oraz modernizacja  instalacji c.o. i c.w.u. budynku 1B polegająca na  wymianie rur i grzejników a także modernizacja -ulepszenie schodów w ciągach pieszych osiedla eksploatacyjnego,
ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa osób

Wykonanie dokumentacji tj. przedmiarów, kosztorysów szczegółowych oraz
wykonanie robót remontowych dachu, instalacji c.o. i c.w.u., schodów w ciągach pieszych osiedla eksploatacyjnego ZW Klimkówka.
0,00 0,00
Roboty budowlane (modernizacja budynku) -  wykonanie prac  prowadzących do zwiększenia wartości użytkowej budynku służbowego polegających na: wymianie pieca Co gazowego z otwartą komorą spalania na piec kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, wykonanie instalacji nawiewnej z zewnątrz, wykonanie wkładu kominowego powietrznospalinowego - budynek ul. Słoneczna 70, 39-200 Dębica Wymiana pieca Co gazowego z otwartą komorą spalania na piec kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, wykonanie instalacji nawiewnej z zewnątrz, wykonanie wkładu kominowego powietrznospalinowego. 12 418,01 0,00
Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez doposażenie infrastruktury socjalnej oraz technicznej obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli poprzez dostawę kontenera biurowo-socjalnego wraz z toaletą i umywalką oraz kontenera magazynowego wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez doposażenie infrastruktury socjalnej oraz technicznej obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli poprzez dostawę kontenera biurowo-socjalnego wraz z toaletą i umywalką oraz kontenera magazynowego wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych. 151 007,10 151 007,10
Roboty budowlane  (modernizacja budynku) -  wykonanie prac  prowadzących do zwiększenia wartości użytkowej budynku  Nadzoru Wodnego w Stalowej Woli ul Czarnieckiego 24, WP/R/S/110/000002 polegających na:dociepleniu ścian zewnętrznych,  wymianie zaworów grzejnikowych na wewnętrznej instalacji c.o. (termomodernizacja budynku)  wraz z wykonaniem elewacji Wykonanie prac prowadzących do zwiększenia wartości użytkowej budynku Nadzoru Wodnego w Stalowej Woli ul Czarneckiego 24, WP/R/S/110/000002 polegających na: dociepleniu ścian zewnętrznych,  wymianie zaworów grzejnikowych na wewnętrznej instalacji c.o. (termomodernizacja budynku)  wraz z wykonaniem elewacji. 72 506,97 72 506,97
Roboty budowlane  (modernizacja budynku Stopnia Wodnego) -  wykonanie prac  prowadzących do zwiększenia wartości użytkowej budynku polegających na: wymianie drzwi zewnętrznych  i bramy garażowej w budynku warsztatowym i budynku obsługi na Stopniu Wodnym w Rzeszowie. Roboty budowlane (modernizacja budynku Stopnia Wodnego) - wykonanie prac prowadzących do zwiększenia wartości użytkowej budynku polegających na: wymianie drzwi zewnętrznych i bramy garażowej w budynku warsztatowym i budynku obsługi na Stopniu Wodnym w Rzeszowie. 31 770,90 0,00
Roboty budowlane (modernizacja wieżyczek sterowniczych Stopnia Wodnego) - wykonanie elewacji zewnetrznej 5 szt. wieżyczek sterowniczych na Stopniu Wodnym w Rzeszowie łącznie z modernizacją poktycia dachowego,wykonanie prac  prowadzących do zwiększenia wartości użytkowej budynku. Roboty budowlane (modernizacja wieżyczek sterowniczych Stopnia Wodnego) - wykonanie elewacji zewnetrznej 5 szt. wieżyczek sterowniczych na Stopniu Wodnym w Rzeszowie
łącznie z modernizacją poktycia dachowego,wykonanie prac prowadzących do zwiększenia wartości użytkowej budynku.
173 319,30 173 319,30
Roboty budowlane - termomodernizacja budynku budynku biurowego ZW Besko (Sieniawa,
ul. Słoneczna 26b) - obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz termoizolację ścian, wykonanie prac  prowadzących do zwiększenia wartości użytkowej budynku.
Termoizolacja ścian budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 67 021,24 67 021,24
Roboty budowlane - termomodernizacja budynku biurowego (Sieniawa, ul. Słoneczna 18) - obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz termoizolację ścian, wykonanie prac  prowadzących do zwiększenia wartości użytkowej budynku. Termoizolacja ścian budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 64 942,97 64 942,97
Roboty budowlane - wymiany  drabin w szybach kontrolno-pomiarowych 7/8, 10/11 - Zbiornik Wodny Besko, wykonanie prac  prowadzących do zwiększenia wartości użytkowej budynku. Wymiana skorodowanych drabin i podestów roboczych w szybach kontrolno-pomiarowych nr 7/8 i 10/11 40 024,20 0,00
Modernizacja pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku RZGW w Szczecinie Wyburzenie istniejących ścian, wyburzenie łazienek i kuchni, rozbudowa istniejących pomieszczeń w celu lepszego wykorzystania przestrzeni, wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej.  184 040,39 184 040,39
Modernizacja nowych miejsc parkingowych wraz z przesadzeniem roślinności znajdującej się na terenach zielonych RZGW w Szczecinie rozbudowa parkingu, przebudowa istniejacych miejsc parkingowych, przesadzenie roslinności 195 147,99 195 147,99
Dostawa koparek gąsiennicowych /6 szt./ oraz koparko-ładowarek /12 szt./ z podziałem na części Dostawa  koparko-ładowarek  (12 szt). 8 588 844,00 8 588 844,00
Zaprojektowanie, wybudowanie i dostawa specjalistycznych pogłębiarek ssąco-refulujących wraz z wyposażeniem, /5 szt/ z podziałem na części Przedmiotem zamówienia jest budowa i dostawa pogłębiarek ssąco-refulujących wraz z wyposażeniem w podziale na następujące części:
część III - budowa i dostawa 1 szt. wielozadaniowej pogłębiarki lądowo-wodnej wraz z osprzętem.
0,00 0,00
Modernizacja oświetlenia pokoi biurowych oraz sekretariatów w budynku RZGW w Warszawie przy ul. Zarzecze 13 B Wymiana opraw oświetleniowych we wszystkich pokojach biurowych na oprawy typu LED 513 600,00 513 600,00
Dostawa ploterów do jednostek organizacyjnych PGW WP RZGW w Warszawie Dostawa 8 ploterów do jednostek RZGW w Warszawie 302 636,58 302 636,58
Zakup agregatu prądotwórczego oraz wykonanie niezbędnej instalacji i podłączenie do budynku RZGW w Warszawie przy ul. Zarzecze 13 B zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej dla budynku RZGW w Warszawie w przypadkach awarii oraz innych sytuacjach kryzysowych 137 999,85 137 999,85
Modernizacja systemu grzewczego wraz z dostawą i montażem kotłów c.o. o podwyższonym standardzie ekologicznym emisji spalania w obiektach własnych RZGW we Wrocławiu wraz z podległymi jednostkami Demontaż starych urządzeń grzewczych na paliwo węglowe wraz z wyeksploatowaną instalacją c.o, dostawa i montaż nowych urządzeń grzewczych na ekologiczny rodzaj paliwa (pellet) wraz z dostosowaniem instalacji.  165 498,96 165 498,96
System regałów przesuwnych do archiwum zakładowego Zakup regałów przesuwnych do archiwów zakładowych w RZGW Wrocław, Kraków i Poznań 264 239,67 264 239,67
System klimatyzacji w budynku RZGW we Wrocławiu Montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmującego cały obiekt. 247 230,00 247 230,00
Dostawa blaszanych garaży na potrzeby RZGW we Wrocławiu i jednostek podległych Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostawę i montaż blaszanych garaży 70 000,00 70 000,00
Dostawa wraz z montażem ogrodzenia na potrzeby RZGW we Wrocławiu wraz z podległymi jednostkami Zakres rzeczowy obejmuje przygotowanie terenu do pod instalacje nowego ogrodzenia (prace ziemne) oraz montaż ogrodzenia 436 399,09 436 399,09
Wyposażenie  w urządzenie do awaryjnego zasilania obiektu Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostawę urządzeń umożliwiających pracę obiektów 328 041,00 328 041,00
Pierwsze wyposażenie stopnia wodnego Malczyce w zakresie: dostawy 2 szt. łodzi motorowych oraz 1 szt. echosondy przeznaczonych do obsługi stopnia Dostawa łodzi motorowych w ilości 2 szt. oraz echosondy przeznaczonej do obsługi stopnia w ilości 1 szt. 393 600,00 393 600,00
Dostawa ciągników rolniczych wraz z osprzętem dla PGW WP /24 szt/ Dostawa ciągników rolniczych wraz z kompatybilnym osprzętem w ilości 24 szt.  16 338 705,00 16 338 705,00
Dostawa specjalistycznych ciągników górskich wraz z osprzętem dla PGW WP/6 szt./ Dostawa specjalistycznych ciągników górskich wraz z kompatybilnym osprzętem w ilości 6 szt. 2 753 888,54 2 753 888,54
Dostawa kosiarek zdalnie sterowanych samojezdnych gąsienicowych z osprzętem dla PGW WP/23 sztuki Dostawa kosiarek zdalnie sterowanych samojezdnych gąsienicowych z osprzętem w ilości 23 szt. 4 833 105,42 4 833 105,42
Zakup i dostawa samochodów dostawczych, podwójna kabina , 7 osobowy do 3,5 TDCM Zakup i dostawa samochodów dostawczych, podwójna kabina , 7 osobowy do 3,5 TDCM 10 595 343,00 10 595 343,00
Zakup i dostawa samochodów typu kombivan 2 osobowy Zakup i dostawa samochodów typu kombivan 2 osobowy 1 864 309,77 1 864 309,77
Zakup i dostawa samochodów typu kombivan 5 osobowy Zakup i dostawa samochodów typu kombivan 5 osobowy 9 027 186,48 9 027 186,48
Zakup i dostawa samochodów typu Pick-up, 5 osobowy Zakup i dostawa samochodów typu Pick-up, 5 osobowy 3 160 355,26 3 160 355,26
Zakup i dostawa samochodów typu SUV, 5 osobowych  z napędem 4x4 Zakup i dostawa samochodów typu SUV, 5 osobowych  z napędem 4x4 4 563 163,29 4 563 163,29
Zakup kamery Zakup kamery 55 903,50 55 903,50
Zakup mobilnego zestawu do nagrywania audio Zakup mobilnego zestawu do nagrywania audio 17 771,75 0,00
Zakup zestawu do fotografii Zakup zestawu do fotografii 43 495,00 0,00

 

Zadanie nr 115 - Zakupy informatyczne, w tym m.in.: serwery i macierze, urządzenia sieciowe, sprzęt komputerowy (laptopy) do pracy z aplikacjami graficznymi i mapami, oprogramowanie do systemu kopii zapasowych

 

Nazwa zadania Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania Całkowita wartość zadania Wartość finansowania lub dofinansowania zadania
Zakup urządzeń sieciowych i firewall dla PGW WP+D129:G131 .Zakup urządzeń ma na celu wymianę przestarzałych przełączników w infrastrukturze projektu ISOK a także tworzenie topologii nowego środowiska sieciowego w ramach postępowania na usługę budowy sieci rozległej WAN obejmującego swoim zakresem KZGW, wszystkie RZGW i Zarządy Zlewni oraz Nadzory Wodne Zakupione przełączniki stanowić będą rdzeń sieci lokalnych w RZGW zastępując urządzenia wyeksploatowane i niezdolne do obsłużenia wymaganych funkcjonalności: między innymi routing, redundancja, agregacja łączy itp. Pełnić będą istotną funkcję w działaniu sieci WAN ponieważ jednym z ich zadań jest rozgłaszanie tras routingu do sieci operatora WAN . 3 350 219,88 3 350 219,88
Zakup sprzętu serwerowego dla KZGW PGWWP cały czas modernizuje i unifikuje systemy teleinformatyczne. Zakup sprzętu serwerowego i macierzy dla wszystkich jednostek RZGW oraz KZGW umożliwia dalszy rozwój i usystematyzowanie struktury teleinformatycznej. Zakupiony sprzęt zapewni częściowo podstawę pod nowe środowisko AD dla całego PGWWP i umożliwił rozpoczęcie jego wdrażania. Sprzęt posłuży też do zbudowania nowego środowiska pocztowego. Po analizie sprzętu z 2019 roku, podjęto decyzję o zbudowaniu nowego środowiska teleinformatycznego na które stopniowo przenoszone są zasoby ze starych urządzeń. Przestarzały sprzęt stopniowo jest wygaszany a jego funkcje przejmuje nowe środowisko przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania systemów niezbędnych do funkcjonowania firmy. 4 209 084,60 4 209 084,60
Dostawa sprzętu komputerowego do pracy z aplikacjami graficznymi dla PGW WP Zakup sprzętu mobilnego (53 zestawy) zapewni możliwość pracy poza biurem nad opracowywaniem projektów. PGWWP nie posiada na swoim stanie profesjonalnych mobilnych stacji graficznych a ich zakup w sytuacji coraz częstszej pracy zdalnej jest konieczny.Profesjonalne komputery graficzne (33 zestawy) przeznaczone są dla Departamentów w których przy pracach projektowych konieczna jest duża moc obliczeniowa. PGWWP nie posiada na swoim stanie tego typu sprzętu co znacznie utrudnia prace projektowe. 1 855 637,04 1 855 637,04