Zapytanie zostało anulowane ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w OPZ. Nowa wersja zapytania zostanie opublikowana wkrótce.

W celu rozeznania rynku oraz oszacowania wartości planowanego do realizacji zamówienia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów wykonania zadania pn.:

„Wdrożenie instrumentów wspierających realizację działań PZRP”.

Poniżej znajdą Państwo wstępny opis przedmiotu zamówienia oraz wzór formularza.

Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozeznaniu rynku.

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów w terminie do 15 lutego 2019 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie e-maila proszę podać „Rozeznanie rynku –Wdrożenie instrumentów wspierających realizację działań PZRP””.

Powyższe zadanie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 2017/Wn50/NE-WU/D pn. „Wdrożenie instrumentów wspierających realizację działań PZRP”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym rozeznaniem rynku

d) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp

e) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia rozeznania rynku.

f) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z rozeznania rynku; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp

g) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

h) posiadają Państwo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO

i) nie przysługuje Państwu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

j) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.