STARSZY SPECJALISTA W JEDNOSTCE REALIZACJI PROJEKTU "BUDOWA STOPNI WODNYCH MALCZYCE, LUBIĄŻ  ŚCINAWA"

 

Miejsce pracy: Wrocław

Termin składania CV: 18 grudnia 2022 r. 

 

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, gospodarka wodna,
 • ma minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w w/w obszarach,
 • posiada doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania lub realizacji inwestycji w obszarze hydrotechniki, budownictwa lub gospodarki wodnej,
 • potrafi opracowywać dokumentację przetargową m. in. OPZ, PFU, założenia do SWZ, analizę potrzeb i wymagań itp.,
 • zna przepisy ustaw: Prawo budowlane, Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować w zespole,
 • potrafi redagować pisma i teksty.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • znajomość programów kosztorysowych,
 • prawo jazdy kat. B

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • przygotowywanie dokumentacji przetargowych niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz przy wyłanianiu wykonawców prac projektowych i robót budowlano-montażowych oraz usług niezbędnych do realizacji zadań w ramach Projektów,
 • udział w:
  • pracach komisji przetargowych,
  • koordynacji realizacji robót budowlanych i prac projektowych w ramach Projektów,
  • bieżącym rozliczaniu inwestycji, sporządzaniu raportów i sprawozdań,
  • odbiorze opracowań projektowych,
 • współuczestniczenie w zlecaniu robót i usług, opracowywaniu i uzgadnianiu projektów umów,
 • współpracę z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami zewnętrznymi zwłaszcza pod kątem udzielania informacji o realizacji inwestycji oraz raportowania ich zaawansowania rzeczowego i finansowego, sporządzanie analiz i zestawień,
 • prowadzenie korespondencji związanej z bieżącą obsługą inwestycji,
 • wykonywanie bieżących czynności technicznych związanych z obsługą administracyjno-biurową inwestycji.